Inkomen na overlijden

Inkomen na een overlijden

Een partner verliezen is een ingrijpende gebeurtenis. Er verandert ontzettend veel, waaronder het inkomen. Daar staat uw hoofd helemaal niet naar. Toch is het verstandig om er bij stil te staan. Misschien geeft het ook wat rust, als u weet hoe uw inkomen er straks uit ziet.

Uw partner nam deel aan een AEGON-pensioenregeling. Deze pensioenregeling zorgt in veel gevallen voor meer dan oudedagsvoorziening. Zo zorgt de regeling na het overlijden van uw partner ook voor een inkomen voor u. En wellicht voor eventuele kinderen. Hier leest u er meer over.

Misschien zijn er nog andere bronnen van inkomsten die tot uitkering komen na het overlijden van uw partner. Bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering, kapitaalverzekering of sociale verzekering. Deze komen kort aan de orde. Daarnaast stippen we nog een paar andere zaken aan die na een overlijden een rol kunnen spelen.

Introductie

Uw inkomen bestaat uit verschillende onderdelen

Als iemand overlijdt, komen in veel gevallen uit verschillende bronnen inkomsten vrij voor de achterblijvende partner en kinderen. Allereerst zijn er de uitkeringen uit sociale verzekeringen. Daarnaast is bij het ouderdomspensioen vaak een nabestaandenpensioen meeverzekerd dat tot uitkering komt. Ook hebben veel mensen privé een lijfrente- of kapitaalverzekering afgesloten.

In alle drukte en emoties rond het overlijden van uw partner kunt u een paar belangrijke administratieve zaken over het hoofd zien. We hebben daarom een aantal administratieve zaken op een rijtje gezet die belangrijk zijn om te regelen en belangrijke documenten die daarbij nodig zijn. Ook kunt hier praktische adressen terugvinden.

Sociale verzekeringen

De Algemene nabestaandenwet (Anw)

De Anw is een volksverzekering voor iedereen in Nederland die met zijn of haar partner is getrouwd of geregistreerd samenwoont. Als de partner overlijdt, kunnen de achterblijvende partner en kinderen recht hebben op een uitkering, vaak ook na een eventuele scheiding. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Anw uit.

Anw voor partners

U komt in aanmerking voor een Anw-uitkering als u jonger bent dan 65 jaar én als op de dag van overlijden van uw partner één van de volgende bepalingen van toepassing is:

  • u heeft een kind onder de 18 jaar óf
  • u bent tenminste 45% arbeidsongeschikt óf
  • u bent geboren vóór 1950

U kunt ook nog in aanmerking komen als door het overlijden van uw partner een kind onder de 18 jaar bij u komt wonen. De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van uw inkomen.

Anw voor kinderen

Wanneer een kind onder de 18 jaar één van beide ouders verliest, komt de andere ouder (of verzorger) in aanmerking voor een halfwezenuitkering. De hoogte van deze uitkering is 20% van het netto minimumloon, ongeacht het eigen inkomen of het aantal kinderen. Een halfwezenuitkering stopt als alle kinderen 18 jaar of ouder zijn, of als de overgebleven ouder 65 jaar wordt.

Als beide ouders zijn overleden, hebben kinderen recht op een wezenuitkering. De hoogte van deze uitkering varieert per leeftijd. De wezenuitkering stopt als het kind 18 jaar wordt, maar kan worden verlengd als het kind arbeidsongeschikt is, studeert of samen met andere kinderen voor het huishouden zorgt.

De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is een volksverzekering die iedereen vanaf zijn 65e voorziet van een basisinkomen. De SVB voert de AOW uit. Was uw partner ouder dan 65 en bent u jonger dan 65? Dan kreeg uw partner een AOWuitkering voor gehuwden en eventueel een toeslag voor u als u geen eigen inkomsten had. Nu uw partner is overleden vervalt het recht op AOW. U kunt wel een Anw-uitkering aanvragen.

Waren zowel uw partner als u op moment van het overlijden ouder dan 65? Dan heeft u nu recht op een AOW-uitkering voor ongehuwden. Dit betekent dat uw AOW-uitkering verhoogd wordt. Het AOW-uitkering van uw overleden partner stopt.

Pensioen

Partnerpensioen

De meeste pensioenregelingen die lopen via een werkgever kennen een partnerpensioen. In veel gevallen ontvangt de achterblijvende partner dan, vanaf het moment van overlijden, 70% van het pensioen dat de medewerker zou ontvangen. Het partnerpensioen wordt meestal levenslang uitgekeerd en is niet afhankelijk van ander inkomen. Hoe dit voor u is geregeld, leest u in de pensioenovereenkomst van uw partner. Is uw partner eerder getrouwd geweest? Dan kan het zijn dat de ex-partner ook recht heeft op een deel van het partnerpensioen. Dit is een wettelijk recht waarvan afgeweken kan worden. In het echtscheidingsconvenant staat meestal wat over het pensioen is afgesproken.

Wezenpensioen

Kinderen en pleegkinderen hebben vaak recht op een wezenpensioen. Dit pensioen wordt meestal uitgekeerd tot hun 18e jaar. Of langer, als het kind studeert of arbeidsongeschikt is. Dan kan de uitkering doorlopen tot 27 jaar. In de pensioenovereenkomst van uw partner kunt u lezen wat er precies is afgesproken.

Denk ook aan pensioenen uit eerder dienstverband

Het kan zijn dat uw partner ook bij eerdere werkgevers pensioen heeft opgebouwd. Ook aan deze pensioenregeling(en) kunt u misschien rechten ontlenen. Informeer hiernaar bij de betreffende werkgevers.

Lijfrente- en kapitaalverzekeringen

Lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering is een verzekering waarmee privé aanvullend inkomen kan worden opgebouwd. Dit inkomen wordt uitgekeerd in termijnen. Er zijn lijfrenteverzekeringen met en zonder dekking bij overlijden. Bij een lijfrenteverzekering zonder dekking bij overlijden keert de verzekering alleen uit als en zolang de verzekerde in leven is. Na het overlijden stoppen de uitkeringen. De nabestaanden ontvangen dan dus geen uitkering.

Bij een lijfrenteverzekering met dekking bij overlijden zijn er twee mogelijke scenario’s:

  • De overledene ontving al een uitkering uit de lijfrenteverzekering.
    Na het overlijden gaan de uitkeringen door en worden ze aan u als partner en/of de kinderen uitgekeerd. Doorgaans worden de uitkeringen wel lager. Hoeveel er wordt uitgekeerd, is afgesproken in de verzekeringsovereenkomst. Deze afspraken vindt u terug in de polis.
  • De overledene ontving nog geen uitkeringen uit de lijfrenteverzekering.
    Na het overlijden komen de uitkeringen op gang. Hoe deze uitkeringen er uitzien bepaalt u zelf, binnen de fiscale regels. Deze regels zijn ingewikkeld, daarom kunt u hiervoor het beste uw adviseur raadplegen.

Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering is een verzekering waarmee, eveneens privé, een bedrag wordt opgebouwd dat voor elk doel gebruikt mag worden. Dit bedrag wordt in één keer uitgekeerd. Een bijzondere vorm van een kapitaalverzekering is de kapitaalverzekering eigen woning. Deze moet gebruikt worden om de hypotheek af te lossen.

Wanneer een kapitaalverzekering tot uitkering komt, hangt af van wat is vastgelegd in de polis. Soms keert de verzekering alleen uit als de verzekerde nog in leven is, op een vastgestelde einddatum. Soms juist alleen als de verzekerde overlijdt. Vaak wordt gekozen voor een combinatie van beide. Dan keert de kapitaalverzekering óf op een bepaalde datum uit, óf bij overlijden vóór die datum. Of een kapitaalverzekering ook uitkeert aan de partner, hangt af van de vraag of er een dekking bij overlijden is meeverzekerd. Is die dekking niet meeverzekerd, dan ontvangt de partner niets. Is dekking bij overlijden wel meeverzekerd, dan ontvangt de partner in één keer een vrij besteedbaar bedrag. Dit geldt niet als de kapitaalverzekering is verbonden aan een hypotheek; dan moet de uitkering gebruikt worden voor de aflossing van de hypotheek.

Kapitaalverzekering met pensioenclausule

Er bestaan ook kapitaalverzekeringen met een pensioenclausule. Bij deze vorm komt er op de einddatum, of door overlijden, een kapitaal beschikbaar waarvoor pensioen moet worden aangekocht. Hierbij zijn fiscale spelregels van toepassing, waarover uw adviseur uitleg kan geven.

Vragen?

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Dan kunt u altijd contact opnemen met uw adviseur of met AEGON. U kunt ons op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur bereiken op telefoonnummer (058) 244 6800.