Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Persverklaring van Aegon over Optas

9 mei 2011

De Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven heeft aangekondigd op donderdag 12 mei voor het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag een manifestatie te organiseren. Daarin eisen zij “een eerlijke oplossing van het conflict om het ‘beklemde vermogen’.” De manifestatie vindt plaats onder het motto ‘Eerlijk over Aegon'. Aegon wil ook eerlijk zijn over de Optas-zaak. Daarom zetten we de feiten en de uitspraken van de minister, het Amsterdamse Gerechtshof en de Hoge Raad nog eens op een rij.

De feiten

Werkgevers en vakbonden besloten in 1996 om de aandelen van verzekeraar OPTAS NV onder te brengen bij Stichting Optas. Aegon was daar niet bij betrokken. Aegon kocht in 2007 deze commerciële verzekeraar OPTAS NV. Daarvoor betaalde Aegon een koopprijs van 1,5 miljard euro aan Stichting Optas.
Sindsdien zorgt Aegon ervoor dat alle havenwerkers hun pensioen krijgen volgens de gemaakte afspraken. Het is van belang daarbij op te merken dat Aegon de pensioenregelingen – zoals die destijds tussen OPTAS NV als verzekeraar, en de werkgevers en de vakbonden zijn afgesproken – volledig uitvoert en nakomt, onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Zo is het (magere) indexatiebeleid dat Aegon nu moet uitvoeren destijds door deze sociale partners overeengekomen.

Uitspraak van de minister: Aegon heeft gelijk

In maart 2008 stelde minister Donner van SZW het volgende over het beklemde vermogen:
“Het beklemd vermogen fungeert als solvabiliteitsbuffer voor de nakoming van de pensioenverplichtingen van PVH ten tijde van de omzetting, waaruit geput kan worden bij tegenvallende ontwikkelingen. OPTAS Pensioenen NV beslist over eventuele aanwending ervan. Er bestaat geen verplichting tot aanwending van dit vermogen. Overigens bestaat ook bij een pensioenfonds geen verplichting tot aanwending van de buffers.”

Uitspraak van de Ondernemingskamer: Aegon heeft gelijk

BPVH begon in november 2008 een jaarrekeningprocedure tegen Aegon waarin zij stelde dat Aegon in de jaarrekening 2007 bij zijn eigen vermogen het eigen vermogen van OPTAS NV (ad 1,7 miljard euro) – waar het beklemd vermogen deel van uitmaakt - niet zou mogen meetellen.
Op 5 augustus 2009 wees de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam het verzoek van BPVH af. De rechter stelde onder meer:
"De Ondernemingskamer is met Aegon c.s. van oordeel dat het beklemde vermogen voor Aegon en Optas Pensioenen geen vreemd vermogen in de zin van IAS 37 (een constructive obligation) vormt, zodat opname in de balans onder het eigen vermogen in zoverre juist is."
"Aldus ontbreekt naar het oordeel van de Ondernemingskamer niet alleen een juridische, doch ook enige feitelijke verplichting, dan wel enig voldoende feitelijk voornemen, tot het aanwenden of besteden van het beklemde vermogen ten behoeve van derden zoals de Belanghebbenden of de Verzekerden. Dit leidt ertoe dat Optas Pensioenen noch AEGON een extra voorziening uit dien hoofde behoeft te treffen. (-) Aldus is de verantwoording van het "meegekochte" beklemde vermogen in de (enkelvoudige) jaarrekening van Aegon in zoverre juist."

Uitspraak van de Hoge Raad: Aegon heeft gelijk

Tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer ging BPVH in cassatie bij de Hoge Raad. Maar ook de Hoge Raad stelde Aegon in januari 2011 in het gelijk:
“Een verplichting om het beklemde vermogen te besteden, bijvoorbeeld aan verbetering van de pensioenen van de havenwerknemers, bestond vóór de omzetting niet en na de omzetting ook niet.”

Reactie van Aegon : it takes two to tango

Aegon heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Hoge Raad in de Optas-zaak. De Hoge Raad heeft bevestigd dat het zogenaamde beklemd vermogen van Optas inderdaad aan Aegon toebehoort. Hoewel het standpunt van Aegon hiermee is bevestigd, willen wij benadrukken dat wij nog altijd met de havenpartijen in overleg zijn om te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing. Aan ons voornemen om tot een oplossing te willen komen, doet de uitspraak van de Hoge Raad niets af.

Lees meer in de Position_Paper_AEGON_over_OPTAS_mei_2011.pdf.