Mededelingsplicht

Toelichting reikwijdte van de mededelingsplicht

Als u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering of het recht op het verlenen van rechtsbijstand wordt beperkt of zelfs vervalt. De verzekeraar heeft het recht de verzekering op te zeggen als u hem met opzet heeft misleid. Dit geldt ook als de verzekeraar bij echte kennis van de stand van zaken de verzekering nooit zou hebben gesloten.

Daarom bent u als aanvrager/kandidaat-verzekeringsnemer verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.

Ook in de periode dat u de aanvraag heeft ingestuurd maar nog geen bericht van de verzekeraar heeft ontvangen over zijn definitieve beslissing, geldt de mededelingsplicht. U bent verplicht feiten en omstandigheden te melden die vallen onder de bovenstaande vragen en u in de genoemde periode bekend worden.