Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Aanwijzing DGA voor sociale verzekeringen

15 juli 2015

Door de Regeling tot aanwijzing van directeur-grootaandeelhouder vallen directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) vaak niet onder de werknemersverzekeringen. Na de inwerkingtreding van de Wet Flex-BV op 1 oktober 2012 was het gewenst die oude regeling aan te passen. 

 

De Regeling

De oude regeling wordt vervangen door de  Regeling tot aanwijzing van directeur-grootaandeelhouder 2016. 

Een bestuurder valt op basis van deze regeling niet onder de Ziektewet (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Werkloosheidswet (WW) en Wet arbeid en zorg (WAZ), als hij (direct of indirect):

 

a. samen met zijn echtgenoot  een zodanig aantal aandelen bezit dat hij volgens de statuten zelf of met zijn echtgenoot kan besluiten over zijn ontslag; 

b. samen met bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad en zijn echtgenoot, tenminste twee-derde van de aandelen met stemrecht bezit zodat hij met die bloed- of aanverwanten en zijn echtgenoot, over zijn ontslag kan besluiten;

c. een zodanige zeggenschap heeft, al dan niet met elkaar in een groep verbonden,  dat hij hierdoor over zijn ontslag kan besluiten;

d behoort tot een groep die samen alle aandelen houden van de vennootschap en waarvan elke  aandeelhouder een gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap. vertegenwoordigen. 

 

Als echtgenoot worden ook aangemerkt:

  • de geregistreerde partner en 
  • de ongehuwde meerderjarige met wie een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd, tenzij de gezamenlijke huishouding wordt gevoerd met een bloedverwant in de eerste graad.

De Hoge Raad besliste in het arrest van de van 22 maart 2013 dat het aandelenbezit van de DGA niet meetelt voor de bepaling van  twee-derde het aandelenbezit.de DGA niet meetelde. In de nieuwe Regeling is dit gecorrigeerd. Voor de bepaling van twee-derde van het stemrecht (zie voorwaarde b) telt het aandelenbezit van de DGA wel mee. 

Als alleen de echtgenoot en/of bloed en aanverwanten aandelen hebben, heeft de  bestuurder geen enkele zeggenschap in het besluit over zijn ontslag.  In die situatie is hij dus gewoon verzekerd voor de werknemersverzekeringen. 

De Regeling tot aanwijzing van directeur-grootaandeelhouder 2016 is vanaf 1 januari 2016 van kracht en vervangt dan de bestaande Regeling. 

 

Commentaar

Bij de beoordeling of een DGA werknemer is in de zin van de sociale verzekeringswetten is niet het formele aspect van belang maar kijkt men naar de feitelijke omstandigheden. Meer nog dan in de huidige Regeling is in de Regeling 2016 het uitgangspunt of een gezagsverhouding tussen de vennootschap en de bestuurder aanwezig is. Het komt erop neer dat als een DGA zijn ontslag zelf kan bepalen er geen sprake is van een gezagsverhouding. 

 

De Regeling 2016 bepaalt alleen of een DGA verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Voor andere situaties zijn andere criteria bepalend. Voor de loonbelasting is een DGA  werknemer als er formeel een arbeidsovereenkomst is gesloten met de BV. Voor de sociale verzekeringen is feitelijke zeggenschap nodig en voor de Pensioenwet wordt een DGA met 10% of meer van de aandelen en het stemrecht niet als werknemer aangemerkt. Een DGA heeft voor de inkomstenbelasting een aanmerkelijk belang als hij ten minste 5% van het aandelenkapitaal bezit. Zowaar de ene DGA is de andere niet.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, Adviseur
Bron: Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016, Staatscourant nr. 19073 d.d. 10 juli 2015