Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Afkoop bij combinatie pensioen en stamrecht in eigen beheer

7 november 2017

Als een BV naast een pensioen in eigen beheer ook een stamrechtverplichting heeft kan afkoop in het kader van de Wet uitfasering PEB soms niet. Bijvoorbeeld als de pensioen- en stamrechtverplichting niet volledig door de middelen van de BV zijn gedekt.

Gevolgen afkoop pensioen voor stamrecht in eigen beheer

Het komt voor dat een DGA naast pensioen in eigen beheer ook uit hoofde van een stamrecht een vordering op de BV heeft. Volgens het Centraal Aanspreekput pensioen (CAP) kan in dat geval de afkoop van het pensioen in eigen beheer leiden tot nadelige fiscale consequenties. Ze geven hiervoor het volgende voorbeeld.

Een BV heeft een pensioen- en stamrechtverplichting. De fiscale waarde van de pensioenverplichting bedraagt 50 en de commerciële waarde 100. De waarde van de stamrechtverplichting bedraagt 150. De BV heeft aan middelen 100. Wat zijn de gevolgen van afkoop van de pensioenverplichting?

De verplichtingen van de BV zijn onvoldoende gedekt. Want voor het totaal aan verplichtingen 250 (100 pensioen en 150 stamrecht) heeft de BV maar 100 aan middelen. Het CAP is van mening dat de voor dekking van de pensioen - en stamrechtaanspraken aanwezige middelen in de BV naar evenredigheid aan de desbetreffende verplichtingen moeten worden toegerekend. Van de bezittingen van 100, is dan 40 (100 /250*100) beschikbaar voor pensioenen en 60 (150/250*100) voor het stamrecht. Bij afkoop van het pensioen is nog maar 50 beschikbaar voor het stamrecht. Dat is minder dan de oorspronkelijke 60. In dat geval is sprake van het (gedeeltelijk) prijsgeven van het stamrecht. In dat geval wordt geacht dat het hele stamrecht is afgekocht en moet de DGA naast belasting over de waarde ook revisierente betalen.

Maar als de commerciële waarde van de pensioenverplichting 150 bedraagt is er niets aan de hand. In dat geval is de totale waarde van de pensioen- en stamrechtverplichting 300. Bij een totaal aan bezittingen van 100, is 50 beschikbaar voor pensioen en 50 voor het stamrecht. Bij afkoop van het pensioen blijft 50 beschikbaar voor het stamrecht. In dit geval is afkoop van het pensioen dus wel mogelijk.

Commentaar

In de situatie van een combinatie van pensioen in eigen beheer en een stamrechtverplichting moet de BV rekening houden met eventuele onderdekking van die verplichtingen. In het geval van onderdekking zal al snel sprake kunnen zijn van het prijsgeven van het stamrecht met de daaraan verbonden nadelige consequenties voor de DGA. Wij raden in geval van onderdekking aan om bij afkoop van het PEB de hiervoor opgenomen berekeningen van de dekking te maken.

Partijen kunnen naar onze mening de onderdekking in de eerste situatie voorkomen door overeen te komen dat het netto saldo van de afkoop (50 minus loonheffing) als agio te storten op de aandelen. In dat geval nemen de middelen van de BV slechts af met de loonheffing. Als in dat voorbeeld de loonheffing 17 bedraagt neemt de dekking van het stamrecht zelfs toe. De dekking van het stamrecht neemt naar onze mening ook toe als de BV het netto saldo van de afkoop schuldig blijft aan de DGA. Maar in dat laatste geval moet de BV wel oppassen met het aflossen van deze schuld.

Het maken van de juiste keuze bij de uitfasering van het pensioen in eigen beheer is lastig. Dat blijkt uit de vele nieuwsberichten die wij hierover schreven en de hoeveelheid vragen en antwoorden die het CAP hierover publiceerde. Onze DGA-specialist, Paul Lavrijssen bespreekt graag met u de mogelijkheden van en begeleiding bij de keuze die het beste bij u of uw relatie past.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Vraag en Antwoord 17-001, 27 oktober 2017

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 3 november 2017