Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Afkoop PEB door een in België woonachtige DGA

Afkoop PEB door een in België woonachtige DGA

8 januari 2018

In een Circulaire geeft de Belgische overheid aan hoe zij de afkoop van bij een Nederlandse BV in eigen beheer opgebouwd pensioen door een in België woonachtige DGA zal behandelen

Wet uitfasering PEB

Volgens de Nederlandse wetgeving kan een DGA kan nog tot en met 31 december 2019 zijn PEB afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) bij de BV. Als hij dit doet, mag hij direct voorafgaande aan de afkoop of omzetting het pensioen afstempelen. Dit laatste houdt in dat hij het deel van zijn pensioen dat overeenkomt met het verschil tussen de commerciële- en de fiscale waarde op het moment van afkoop of omzetting prijs geeft. Dit kan zonder fiscale consequenties. Zie ons nieuwsbericht van 7 maart 2017.

De grondslag voor afkoop is de fiscale waarde op het moment van afkoop. Afhankelijk van het moment van afkoop krijgt de DGA een korting op de heffingsgrondslag. De korting bedraagt bij afkoop in 2017 34,5% en in 2018 en 2019 respectievelijk 25- en 19,5% van de fiscale waarde op het moment van afkoop of voor zover die lager is, de fiscale waarde op 31 december 2015.

In de Circulaire geeft de Belgische overheid aan hoe zij de afkoop van PEB door een in België wonende DGA zal behandelen. Daarbij gaat de overheid uit van een pensioen dat is opgebouwd in eigen beheer bij een in Nederland gevestigd lichaam.

Nog niet ingegaan pensioen; gedeeltelijk vrijgesteld in België

Afkoop van een nog niet ingegaan pensioen valt volgens artikel 18 van het Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing (Verdrag) onder de Nederlandse heffingsbevoegdheid. België verleent een vrijstelling met progressievoorbehoud mits en voor zover het pensioen in Nederland effectief wordt belast. Omdat de verleende korting van de heffingsgrondslag niet leidt tot een effectieve heffing in Nederland geeft de Belgische belastingdienst geen vrijstelling voor deze korting.

Reeds ingegaan pensioen; gedeeltelijk vrijgesteld in België

Voor de afkoop van reeds ingegane pensioenen komt op basis van artikel 18 van het Verdrag de heffingsbevoegdheid in principe aan België toe. Echter, Nederland mag deze inkomsten ook belasten, op voorwaarde dat de afkoopwaarde meer dan € 25.000 bedraagt en de afkoop in België niet op basis van het progressief tarief wordt belast. Wanneer op grond van deze voorwaarden de heffingsbevoegdheid aan Nederland toekomt, verleent België een vrijstelling met progressievoorbehoud. Maar ook in dit geval geldt deze vrijstelling niet voor de korting die Nederland geeft op de heffingsgrondslag.

Belastingheffing in België over pensioen

De belastingheffing in België over het pensioen verschilt naargelang de DGA nog een bestuursfunctie in de BV uitoefent. Als de DGA nog bestuurder is wordt de afkoopwaarde belast tegen het progressief tarief.

Als de DGA geen bestuurder meer is wordt de afkoopwaarde in beginsel ook belast tegen het progressieve tarief. Alleen als de pensioenuitkering plaatsvindt op een datum die later ligt dan vijf jaar vóór de overeengekomen pensioendatum mag een vast tarief gehanteerd worden van 16,5 %.  

Commentaar

Wij kregen al vragen over de belastingheffing bij afkoop van PEB in België-situaties. Daarop konden wij geen antwoord geven, omdat niet duidelijk was hoe de Belgische belastingdienst hiermee om zou gaan. Deze circulaire brengt daarin duidelijkheid.

België verleend geen vrijstelling voor de korting op de heffingsgrondslag die Nederland verleent bij afkoop van het pensioen in eigen beheer in de jaren 2017 tot en met 2019. Dit betekent dat een deel van de afkoopsom wel is vrijgesteld en het kortingsdeel niet. De korting wordt alsnog in België belast. Afhankelijk van de status van de DGA houdt dit in, een progressieve heffing dan wel een heffing tegen een vast tarief van 16,5%.

Het is opmerkelijk dat in de Circulaire niets gezegd wordt over het afstempelen van het pensioen voorafgaande aan de afkoop. Wij leiden hieruit af dat de afstempeling zowel in Nederland als in België niet leidt tot heffing van inkomstenbelasting.

Voor de belastingheffing bij omzetting van het PEB in een ODV zal de Belgische overheid nog nadere informatie gegeven.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Circulaire 2017/C/87 betreffende pensioenen in eigen beheer

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 5 januari 2018