Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Afkoop PEB en bijdrage Zvw

Afkoop PEB en bijdrage Zvw

1 augustus 2017

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen bespreekt in een Vraag en Antwoord de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)  bij afkoop van het pensioen in eigen beheer. Dit is geen eenvoudige materie. Hierna proberen wij het te verduidelijken.

Bijdrage Zvw

De bijdrage aan de Zvw bestaat uit twee delen: een nominale premie en een inkomensafhankelijke bijdrage. De inkomensafhankelijke bijdrage geldt voor iedereen die een inkomen geniet. Dit inkomen kan bestaan uit:

  • Belastbaar loon (inkomsten uit tegenwoordige- of vroegere arbeid);
  • Winst uit onderneming;
  • Resultaat uit overige werkzaamheden;
  • Periodieke uitkeringen en verstrekkingen.

In beginsel moet de werkgever of de uitkeringsinstantie de werkgeversheffing betalen. Als de werkgever of uitkeringsinstantie op basis van de wet geen werkgeversheffing hoeft te betalen, dan moet de verzekerde zelf de inkomensafhankelijk bijdrage voldoen. Bijvoorbeeld bij pensioen. In dat geval houdt de uitkeringsinstantie de premie in. Als geen premie wordt ingehouden moet de inkomensafhankelijke bijdrage door de verzekerde worden betaald op aangifte.

De werkgeversheffing of inhouding van de inkomensafhankelijk bijdrage is gerelateerd aan een loontijdvak. Als er geen loontijdvak is kan de heffing of inhouding niet plaatsvinden. 

DGA jonger dan AOW-leeftijd koopt PEB af

Als de DGA uitsluitend een afkoopsom van het PEB geniet, dan zijn er geen loontijdvakken en is de BV geen werkgeversheffing Zvw verschuldigd. De BV houdt dan ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw niet in.

Als de DGA de afkoopsom geniet naast regulier loon van de BV, dan is de bijdrage afhankelijk van het al dan niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen:

  • Als de DGA niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, dan is de BV geen premie Zvw verschuldigd over de afkoopsom PEB.

Over het reguliere loon moet de BV werkgeversheffing inhouden. Over de afkoop PEB moet de BV in beginsel de inkomensafhankelijke bijdrage inhouden. Omdat bij afkoop PEB er geen loontijdvak is en er sprake is van twee verschillende regimes voor de Zvw werken de loontijdvakken van het reguliere loon niet door naar de afkoopsom van het PEB.

  • Als de DGA wel verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, is de BV over de afkoopsom PEB wel de werkgeversheffing Zvw verschuldigd.

Op het reguliere loon van de DGA is de BV de werkgeversheffing Zvw verschuldigd. Over de afkoop PEB is de BV in beginsel ook werkgeversheffing Zvw verschuldigd. De afkoopsom van het PEB en het reguliere loon vallen onder hetzelfde regime voor de Zvw. Daarom wordt de afkoopsom toegerekend aan hetzelfde loontijdvak als het reguliere loon en moet de BV deze loonbestanddelen bij elkaar optellen. Uiteraard is nooit meer dan het maximum aan werkgeversheffing Zvw verschuldigd.

DGA ouder dan AOW-leeftijd koopt PEB af

De BV is geen werkgeversheffing Zvw verschuldigd. Als de DGA uitsluitend een afkoopsom van het PEB geniet hoeft de BV ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw niet in te houden want er is geen loontijdvak.

Als de DGA de afkoopsom geniet naast regulier loon van de BV is inhouding van inkomensafhankelijke bijdrage Zvw afhankelijk van het al dan niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen:

  • Als de DGA niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen moet de BV wel de inkomensafhankelijk bijdrage Zvw inhouden.

Op het reguliere loon van de DGA moet de BV de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw inhouden. Over de afkoop PEB moet de BV in beginsel ook de inkomensafhankelijke bijdrage inhouden. Omdat de afkoopsom van het PEB en het reguliere loon onder hetzelfde regime voor de Zvw vallen, werken de loontijdvakken van het reguliere loon en de afkoopsom naar elkaar door. De BV moet beide loonbestanddelen bij elkaar optellen.

  • Als de DGA wel verzekerd is voor de werknemersverzekeringen hoeft de BV over de afkoopsom PEB niet de inkomensafhankelijk bijdrage Zvw in te houden.

Op het reguliere loon van de DGA is de BV de werkgeversheffing Zvw verschuldigd. Over de afkoop PEB moet de BV in beginsel de inkomensafhankelijke bijdrage inhouden. Bij afkoop PEB is er geen loontijdvak. En omdat sprake is van twee verschillende regimes voor de Zvw werken de loontijdvakken van het reguliere loon niet door naar de afkoopsom van het PEB.

Aanslag Zvw voor DGA

De DGA ontvangt geen aanslag Zvw over de afkoopsom van PEB als de BV geen werkgeversheffing Zvw verschuldigd is of geen inhouding inkomensafhankelijk bijdrage Zvw heeft gedaan wegens het ontbreken van een loontijdvak. Op aanslag is geen bijdrage Zvw verschuldigd over de afkoopsom van PEB. De Zvw kent gescheiden heffingssystemen. Als de afkoopsom van het PEB een loonbestanddeel is waarop de werkgeversheffing Zvw van toepassing is, ook al is geen werkgeversheffing verschuldigd of inhouding gedaan vanwege het ontbreken van loontijdvakken, dan kan hierover geen aanslag Zvw worden opgelegd.

Commentaar

De premieheffing van de Zvw zit ingewikkeld in elkaar. Naast de nominale basispremie die iedereen moet betalen,  is er ook een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze wordt geheven of in de vorm van een werkgeversheffing of door inhouding of op aanslag. Daarbij is het ook nog van belang of er een loontijdvak is. Dat is niet het geval bij afkoop PEB.

De afkoopsom kan worden toegerekend naar het loontijdvak van het reguliere loon als voor de heffing van de Zvw-premie hetzelfde regime (lees: werkgeversheffing of inhouding inkomensafhankelijke bijdrage) van toepassing is. Daardoor ontstaat de vreemde situatie dat een oudere DGA wel premie verschuldigd is over de afkoopsom PEB als hij niet onder de werknemersverzekeringen valt en niet als hij wel onder de werknemersverzekeringen valt. Uiteraard moet in dat geval de BV ook regulier loon aan de DGA uitbetalen.

Of een DGA verzekerd is voor de werknemersverzekeringen staat in de Regeling tot aanwijzing van directeur-grootaandeelhouder 2016. U leest hier meer over in ons bericht van 15 juli 2015. Met ingang van 1 januari 2016 blijft ook degene die na het bereiken van de AOW-leeftijd blijft werken, verzekerd voor de werknemersverzekeringen

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Vraag & Antwoord 17-0031, 5 juli 2017

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 31 juli 2017