Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Afkoop pensioen leidt tot lagere toeslag

Afkoop pensioen leidt tot lagere toeslag

19 oktober 2018

Mevrouw A krijgt een WAO-uitkering en een toeslag hierop op grond van de Toeslagenwet. Zij koopt haar pensioen af. Het Uwv kort de toeslag met de afkoopsom van het pensioen en legt A een boete op. De Centrale Raad van Beroep stemt hiermee in.

Afkoop van pensioen en uitkering Toeslagenwet

Mevrouw A ontvangt van het Uwv een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO-uitkering). Het Uwv verhoogt deze uitkering met een toeslag uit hoofde van de Toeslagenwet (TW). A koopt in 2008, 2010 en 2012 haar pensioen af. Bij besluit van 3 september 2013 herziet het Uwv de toeslag van A over de maanden september 2008, juli 2010 en april 2012. Over deze maanden moet A een bedrag van in totaal € 349,95 terugbetalen aan het Uwv. Tevens legt het Uwv A een boete op van € 52 wegens schending van haar inlichtingenplicht.

A stelt dat zij haar inlichtingenplicht niet heeft geschonden omdat het haar niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat zij de inkomsten uit de afkoop van drie kleine pensioenen had moeten melden bij het Uwv. Zij is daarover ook nooit geïnformeerd door het Uwv of door de pensioenuitvoerders.

Korting toeslag door afkoop pensioen

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) stelt dat A haar inlichtingenplicht uit hoofde van de TW heeft geschonden door het Uwv geen mededeling te doen van haar inkomsten uit de afkoop van pensioen. A is bij de toekenning van de toeslag in 2008 er uitdrukkelijk op gewezen dat zij veranderingen in haar inkomen moest melden bij het Uwv. Ook op de aan A toegezonden wijzigingsformulieren is duidelijk vermeld dat zij een verandering van inkomen moet doorgegeven aan het Uwv . Daarom had het A , volgens de CRvB, redelijkerwijs duidelijk kunnen zijn dat de afkoop van pensioen van invloed zouden kunnen zijn op de hoogte van haar toeslag. Ook al waren de afkoopsommen gering van omvang. Gezien deze vaststelling was het Uwv op grond van de TW verplicht om de toeslag te herzien over de maanden september 2008, juli 2010 en april 2012. De boete van € 52 staat volgens de CRvB in verhouding tot het schenden van de inlichtingenplicht en de omvang van de niet gemelde inkomsten.

Commentaar

Een pensioen is inkomen in zin van de Toeslagenwet. Afkoop van een (klein) pensioen is dat ook. Een uitkeringsgerechtigde is verplicht om een wijziging van het inkomen en dus ook de afkoop van een pensioen te melden aan het Uwv. Het Uwv vorderde de onrechtmatig ontvangen toeslag terug en A kreeg een boete omdat zij tot driemaal toe had vergeten de afkoop van het pensioen te melden. In totaal moest zij dus iets meer dan € 400 terugbetalen. Maar A had geluk. Want de CRvB stelde vast dat in deze procedure de redelijke termijn was verstreken. Daardoor kreeg A € 1.000 smartengeld en werd het Uwv veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten van A.

Tot 1 januari 2018 konden pensioenuitvoerders kleine pensioenen afkopen binnen twee jaar nadat een deelnemer uit dienst was getreden of bij ingang van het pensioen. Klein pensioen is pensioen tot € 474,11 per jaar. Vanaf 1 januari 2018 is afkoop van nieuw klein pensioen alleen nog maar mogelijk bij ingang van het pensioen en niet meer bij uitdiensttreding of einde deelneming. De kans dat een toeslag uit hoofde van de Toeslagenwet wordt gekort, zoals bij A het geval was, wordt daarmee kleiner.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Centrale Raad van Beroep, 10 oktober 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 18 oktober 2018.