Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Afkoopsom pensioen melden bij bijstand

Afkoopsom pensioen melden bij bijstand

19 mei 2017

Een ontvanger van een bijstandsuitkering moet de afkoop van pensioen melden. Ook als dit geen invloed heeft op zijn uitkering.  

Bijstand en afkoop pensioen.

De heer X ontving vanaf augustus 1993 een bijstandsuitkering. Zijn vermogen bij aanvang van de bijstand bedroeg € 486. Dit was beneden het voor de bijstand vrij te laten vermogen. Op 1 september 2015 ontving X van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid een afkoopsom van € 561 voor het door hem opgebouwde pensioen. X meldt deze uitkering niet aan het college van burgemeester en wethouders (college).

Het college geeft X een waarschuwing omdat X de inlichtingenverplichting schond door het niet melden van de ontvangst van de afkoopsom. Omdat X voor de eerste keer zijn inlichtingenverplichting schendt en zijn vermogen ook met de afkoopsom onder het vrij te laten vermogen valt, legt het college geen boete op. De bijstandsuitkering blijft ongewijzigd en het college volstaat met een waarschuwing aan X.

X gaat tegen het besluit van het college in beroep.

Centrale Raad van Beroep

X vindt dat het college hem geen waarschuwing mag geven  wegens schending van de op hem rustende inlichtingenverplichting.

In de Participatiewet staat dat een uitkeringsgerechtigde aan het college mededeling doet van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand. X betoogt dat hij de ontvangst van de afkoopsom niet hoeft te melden omdat die afkoopsom er niet toe leidt dat hij  de grens van het vrij te laten vermogen overschrijdt. De ontvangst van de afkoopsom is daarom niet van invloed op het recht op bijstand.

De Raad is het niet eens met het betoog van X. Op grond van vaste rechtspraak oordeelt de Raad dat het vermogen opnieuw moet worden vastgesteld als de gerechtigde tijdens de bijstandsverlening vermogensbestanddelen ontvangt. Het had X dan ook duidelijk moeten zijn dat de ontvangst van een afkoopsom met een aanzienlijke omvang van invloed kan zijn op het recht op bijstand. Dat na de ontvangst van de afkoopsom het vermogen van X nog steeds beneden de grens van het vrij te laten vermogen is gebleven, brengt niet met zich mee dat die vermogensaanwas niet van invloed zou kunnen zijn op het recht op bijstand van X. Het vermogen van X diende na de vermogenstoeval opnieuw te worden vastgesteld. Als X daarover twijfelde lag het op zijn weg om met het college in contact te treden om op dit punt duidelijkheid te verkrijgen, aldus de Raad.

De Raad verklaart het beroep van X ongegrond.

Commentaar

Een duidelijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. In feite komt het erop neer dat een vermogensaanwas ten tijde van de bijstandsuitkering altijd gemeld moet worden.

Afkoop van pensioen wordt overigens niet altijd tot het vermogen gerekend. Volgens  jurisprudentie van de CRvB  kan een deel van de afkoop tot het inkomen worden gerekend als de ontvanger van de afkoop inmiddels 65 jaar is of de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en nog (aanvullende) bijstand ontvangt. De afkoopsom wordt dan aan de hand van de levensverwachting "uitgesmeerd" en maandelijks gekort.

Wij kunnen overigens niet beoordelen waarom X in dit geval is gaan procederen. Want hij werd door het college noch gekort op zijn bijstandsuitkering noch beboet. Wat was dan wel het belang voor X?

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Centrale Raad van Beroep, 14 maart 2017

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 18 mei 2017.