Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Aftrek ter voorkoming dubbele belasting in Aruba én Nederland

Aftrek ter voorkoming dubbele belasting in Aruba én Nederland

25 juni 2019

X en zijn echtgenote genieten hun AOW én het ABP-pensioen van X op Aruba. Aruba rekent alle pensioenen tot het belastbaar inkomen van X om vervolgens alleen een tegemoetkoming te verlenen voor het ABP-pensioen. X is het niet eens met de samentelling van de inkomens en de hoogte van de vermindering.

Hoogte belastbaar inkomen

X en zijn echtgenote wonen op Aruba. X ontvangt uit Nederland een pensioenuitkering van het ABP en een AOW-uitkering. Van Aruba ontvangt hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zijn echtgenote ontvangt uit Nederland een AOW-uitkering en van Aruba een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Aruba heft belasting over het totaal aan uitkeringen en verleent een aftrek op de te betalen belasting ter voorkoming van dubbele belasting. Aruba verleent alleen aftrek over het ABP-pensioen.

X vindt het onterecht dat het inkomen van zijn echtgenote bij zijn inkomen wordt opgeteld. Verder vraagt hij zich af of de aftrek ter vermijding van dubbele heffing juist is berekend. Hij heeft de belastinginspecteur om vermindering van de aanslag gevraagd, maar dat is ongegrond verklaard.

Wetgeving staaft juistheid van de aanslag

Samentelling inkomens gehuwden:

Omdat X en zijn echtgenote op Aruba wonen is voor wat betreft de inkomstenbelasting de Arubaanse Landsverordening inkomstenbelasting (LIB) van toepassing. Hierin staat dat iedereen afzonderlijk belasting verschuldigd is, maar dat voor gehuwde belastingplichtigen hiervan wordt afgeweken. Voor gehuwden geldt dat de inkomsten van beide echtgenoten worden belast bij de echtgenoot met het hoogst persoonlijke inkomen. En dat is X. Volgens de rechter heeft de belastinginspecteur het inkomen van de echtgenote van X terecht opgeteld bij het inkomen van X.

Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting:

Ook over de juistheid van de aftrek ter vermijding van dubbele belasting krijgt X geen gelijk.

Volgens de LIB worden natuurlijke personen die in Aruba wonen, op Aruba belast voor hun totale wereldinkomen. Het is daarbij niet van belang, waar ter wereld dat inkomen is verkregen. Tot dit wereldinkomen behoren in dit geval ook de Nederlandse AOW-uitkeringen en het uit Nederland genoten ABP-pensioen.

In de Belastingregels van het Koninkrijk (BRK) staan de regels ter voorkoming van het betalen van dubbele belasting. Volgens de BRK (artikel 20) is de AOW-uitkering belast in het land van inwoning, en dat is Aruba. Op grond van de BRK moet het bronland (Nederland) aftrek verlenen ter voorkoming van dubbele belasting over de AOW-uitkering, en niet Aruba. De inspecteur heeft de AOW-uitkeringen daarom terecht tot het inkomen op Aruba gerekend; Aruba hoeft hierover geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting te verlenen, aldus de rechter.

Volgens het BRK (artikel 17) mag Nederland belasting heffen over het ABP-pensioen en verleent het woonland (Aruba) daarover een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Voor X betekent dit dat Aruba terecht uitsluitend over het ABP-pensioen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting heeft toegekend.

De belastinginspecteur wordt in het gelijk gesteld.

Commentaar

Belastingheffing op Aruba verloopt anders dan in Nederland. Terwijl Nederland al sinds 2001 geen samentelling van inkomens van gehuwden meer kent, is dat in Aruba nog steeds het geval. Dat is iets om rekening mee te houden wanneer je op Aruba wilt wonen.

Het belastingverdrag tussen Nederland en Aruba (BRK) bepaalt welk land belasting mag heffen. Daarnaast bepaalt de BRK dat het woonland belastingvermindering kan toepassen op inkomen dat ook in het andere land wordt belast. Het gaat er dus om aan welk land de belastingheffing toekomt. Dat is voor de AOW Aruba en voor de overige tweede pijler pensioenen Nederland. Dit betekent dat alle pensioenen meetellen in de heffingsgrondslag, maar dat een vermindering wordt gegeven over het pensioen waarvan de belastingheffing aan het bronland toekomt.

Auteur: Joanna Hildering, adviseur Aegon Adfis

Bron: Gerecht in Eerste aanleg van Aruba, 3 juni 2019

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 25 juni 2019