Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Afzien van pensioen is belast

19 december 2016

Bij de ontbinding van de vennootschap verrekent de BV het pensioen in eigen beheer met de rekeningcourantschuld van de DGA. Volgens de rechtbank telt de inspecteur terecht de waarde van de pensioenaanspraak bij het inkomen van de DGA. 

Wat was er aan de hand?

Een DGA bezit alle aandelen in een Holding BV. De Holding BV bezit alle aandelen in een Werk BV. In 2012 gaat de Werk BV failliet. De Holding BV heeft op haar balans een pensioenvoorziening voor de DGA opgenomen. Eind 2012 bedroeg deze pensioenvoorziening € 59.969. Op dat moment bedroeg de rekening courantschuld van de DGA aan de Holding BV € 309.850.

Op 21 december 2012 besluit de Algemene Vergadering van de Holding BV tot ontbinding van de vennootschap. De schuld van de DGA brengt zij in mindering op het resultaat. De pensioenverplichting boekt de BV ten gunste van het resultaat. De DGA gaf in zijn aangifte inkomstenbelasting 2012 geen bedrag aan voor het pensioen. De inspecteur was het daar niet mee eens. Volgens de inspecteur is door het afboeken van de pensioenverplichting sprake van prijsgeven van pensioenaanspraken. Dat wordt in de Wet loonbelasting aangemerkt als afkoop van het pensioen. De inspecteur  telde daarom € 76.082 bij het inkomen van de DGA Het bedrag van € 76.082 was volgens de inspecteur  de waarde in het economische verkeer van het pensioen. Ook moest de DGA 20% revisierente betalen.

De DGA vond dat er geen pensioenaanspraak tot stand was gekomen omdat hij geen pensioenovereenkomst had gesloten met de Holding BV. En volgens de DGA valt het prijsgeven in verband met een faillissement niet onder het afkoopartikel (artikel 19b) van de Wet op de loonbelasting.

Rechtbank

De Rechtbank geeft de inspecteur gelijk.

Volgens de Rechtbank maakt het niet uit of er wel of niet een pensioenovereenkomst is gesloten. Uit de reservering door de Holding BV blijkt dat partijen bedoeld hebben een pensioenvoorziening te treffen voor de DGA, aldus de Rechtbank. Bij de ontbinding op 31 december 2012 is de pensioenaanspraak van de DGA verrekend met zijn schuld in rekeningcourant. Naar het oordeel van de rechtbank is er in dat geval sprake van het afkopen of vervreemden van de pensioenaanspraak als bedoeld in het afkoopartikel in de Wet op de loonbelasting. De stelling van de DGA dat aan het afzien van deze aanspraken geen financiële transactie ten grondslag ligt en er geen voordeel is genoten miskent volgens de Rechtbank de feitelijke gang van zaken. De inspecteur heeft dan ook terecht de pensioenaanspraak van de DGA  aangemerkt als loon uit vroegere arbeid. De afkoopwaarde van € 76.082 was niet in geding.

Commentaar

Het lijkt erop dat de aanspraken niet voor verwezenlijking vatbaar waren. Normaliter wordt een aanspraak die niet voor verwezenlijking vatbaar is niet belast. Maar terecht dat de DGA hierop geen beroep deed. Want de rekeningcourantschuld die vele malen hoger was dan de pensioenverplichting stond een beroep hierop in de weg.

Het is jammer voor de DGA dat in dit geval de Wet uitfaseren pensioen in eigen beheer nog niet gold. Want in dat geval had de DGA het pensioen voor een deel kunnen prijsgeven en daarna kunnen afkopen. Door het prijsgeven en de belastingkorting op de afkoop was de bijtelling van het inkomen een stuk minder geweest en was er geen revisierente verschuldigd.  

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rechtbank Den Haag, datum 12 oktober 2016

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 19 december  2016.