Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws AOW-uitkering en Tozo gaan niet samen

AOW-uitkering en Tozo gaan niet samen

31 mei 2021

Een AOW-gerechtigde heeft geen recht op algemene bijstand op grond van de Tozo. Mogelijk wel op AIO.

Terugvordering Tozo

X, geboren in 1953, ontvangt een ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Sinds 1 september 2016 oefent X zijn coachingspraktijk uit in een eigen onderneming. Op 27 maart 2020 diende X een aanvraag in om algemene bijstand op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-regeling). X kreeg op 7 april 2020 een voorschot algemene bijstand van € 1.050.

Het College van B&W Arnhem (hierna: het College) wijst de aanvraag af omdat X recht heeft op een ouderdomspensioen. Het College vordert het betaalde voorschot van € 1.050 terug op grond van artikel 58, tweede lid, onder d, van de Participatiewet (Pw). X is het daarmee niet eens.

Tozo regeling niet voor zelfstandigen die pensioen ontvangen

Volgens X voldeed hij op het moment van zijn digitale aanvraag aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor algemene bijstand op grond van de Tozo-regeling. In de voorwaarden stond volgens X niet vermeld dat de Tozo-regeling niet geldt voor ZZP-ers met een ouderdomspensioen.

De rechtbank oordeelt dat de stelling van X feitelijk onjuist is. Toen X de uitkering aanvroeg op 27 maart 2020 was de Tozo-regeling namelijk nog niet gepubliceerd. De Tozo-regeling dateert van 17 april 2020 en is op 21 april 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Uit de definitie van een zelfstandige in de Tozo-regeling volgde ten tijde van X’s aanvraag ook al dat hij als pensioengerechtigde geen recht heeft op algemene bijstand op grond van de Tozo-regeling.

Betaald voorschot betekent niet dat aanvraag gehonoreerd is

Het beroep van X op het vertrouwensbeginsel slaagt evenmin. Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is volgens de rechtbank vereist ‘dat de betrokkene aannemelijk maakt dat door de overheid toezeggingen of andere uitlatingen zijn gedaan of gedragingen zijn verricht waaruit de betrokkene in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan en mag afleiden of en zo ja, hoe het bestuursorgaan in een concreet geval een bevoegdheid zal uitoefenen.’

Volgens de rechtbank kan X aan de toekenning van een voorschot niet het vertrouwen ontlenen dat het College zijn aanvraag om algemene bijstand op grond van de Tozo-regeling zou toewijzen. Met de toekenning van een voorschot maakt X niet aannemelijk dat er sprake is van een toezegging, uitlating of gedraging van de zijde van het College waaraan hij vertrouwen kan ontlenen dat de aanvraag op de Tozo-uitkering gehonoreerd zo worden. Het toekennen van een voorschot kan niet worden aangemerkt als een beslissing op de aanvraag, aldus de rechter.

De rechtbank oordeelt dat het College de aanvraag van X terecht heeft afgewezen en het voorschot heeft teruggevorderd.

Commentaar

De uitspraak is niet verrassend. De Tozo-regeling is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers die onder meer voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Wanneer X een (volledige) AOW-uitkering ontvangt, is zijn inkomen niet lager dan het sociaal minimum en komt hij alleen daarom al niet in aanmerking voor de Tozo-uitkering.

AOW-gerechtigden die geen volledige AOW ontvangen kunnen, mits zij voldoen aan de voorwaarden, een beroep doen op algemene bijstand in de vorm van een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rechtbank Gelderland; 10 mei 2021; ECLI:NL:RBGEL:2021:2317

Dit bericht is geschreven naar de stand van zaken op 28 mei 2021