Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws AOW-uitkering gehuwd of ongehuwd?

AOW-uitkering gehuwd of ongehuwd?

22 maart 2018

Heeft een echtgenote die zonder haar man weer in Nederland komt wonen recht op een AOW-uitkering voor een ongehuwde? De Centrale Raad van Beroep vindt van wel.

Samenleving verbroken

Y is in 1942 in Nederland geboren. Zij is in 1965 gehuwd met X die ook in 1942 is geboren. In de negentiger jaren is het echtpaar verhuisd naar Thailand. In 2007 kende de Sociale verzekeringsbank (Svb) aan Y een AOW-uitkering toe naar de norm voor een gehuwde. In de jaren daarna leverden X en Y levensbewijzen in bij de Svb, waarop steeds is vermeld dat zij op hetzelfde adres samenwonend waren.

Y keerde in augustus 2013 terug naar Nederland. Zij woont sindsdien in een woning die eigendom is van X. X is in Thailand blijven wonen. Op vragen van de Svb meldt Y in september 2013 dat zij formeel nog gehuwd is met X maar dat zij al vele jaren niet meer met hem samenwoont. X heeft in september 2013 een levensbewijs toegezonden aan de Svb waarop is vermeld dat hij op een ander adres woont in Thailand en dat Y geen huisgenoot meer van hem is.

Svb besluit op 26 september 2013 dat Y het AOW-pensioen voor een gehuwde blijft ontvangen. Volgens Svb is er vooralsnog geen sprake dat het echtpaar duurzaam gescheiden leeft omdat Y in de woning van haar echtgenoot woont.

Y maakt bezwaar tegen het besluit van Svb. Y meldt dat zij en haar echtgenoot feitelijk niet meer bij elkaar wonen en dat de echtgenoot een relatie met een andere vrouw heeft. Ter ondersteuning van die stelling is een brief van X overgelegd waarin hij bevestigt dat hij meer dan tien jaar samenwoont met zijn huidige partner en dat hij niet wil scheiden van Y omdat zij daar beiden te oud voor zijn. De financiële ondersteuning van Y ziet de echtgenoot als een soort alimentatie waar zij recht op heeft.

Toch AOW-uitkering ongehuwd

De rechtbank verklaarde het beroep van Y ongegrond. Als Y daartegen in hoger beroep gaat onderzoekt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) of Y vanaf haar vestiging in Nederland, op 17 augustus 2013, kan worden aangemerkt als duurzaam gescheiden levend als bedoeld in de Wet.  

Artikel 1, derde lid, van de AOW luidt:

3. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt:

a. (….);

b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.

Volgens rechtspraak is sprake van duurzaam gescheiden als bij gehuwden de toestand is ontstaan dat, na de door beiden of één van hen gewilde verbreking van de echtelijke samenleving, ieder afzonderlijk zijn eigen leven leidt als ware hij niet met de ander gehuwd en deze toestand door hen beiden, althans door één van hen, als bestendig is bedoeld.

De CRvB stelt vast dat

  • Y zich in augustus 2013 zelfstandig heeft gevestigd in Nederland;
  • X in Thailand is blijven wonen;
  • X en Y ook in Thailand al geruime tijd hun eigen leven leidden.

 

Op grond hiervan  concludeert de CRvB dat Y vanaf haar vestiging in Nederland duurzaam gescheiden leeft van haar echtgenoot. “Er is immers sprake van een door hen beiden, althans één van hen, gewilde verbreking van de echtelijke samenleving en zij leiden sindsdien ieder een eigen leven alsof zij niet gehuwd zijn met de ander. Deze toestand is door hen beiden, althans door één van hen, als bestendig bedoeld.” Y heeft vanaf augustus 2013 recht op de AOW-uitkering voor een ongehuwde.

Commentaar

Het verschil in de hoogte van de gehuwden en ongehuwden-AOW inspireert samenwonende AOW-ers regelmatig tot creatieve oplossingen. Zodat men toch de – hogere - ongehuwden-AOW ontvangt. Die creativiteit zorgt – vaak terecht -voor veel wantrouwen bij de Svb. Zo ook bij deze zaak. Wat hierbij in haar nadeel speelt is dat Y en X gehuwd waren en Y in de woning woonde die op naam stond van X. Niet onlogisch dat Y niet op haar ‘blauwe ogen’ werd vertrouwd. Een feitelijke uitspraak waarin de CRvB de feiten maar ook de rechtspraak die hierop betrekking heeft anders interpreteert dan de rechtbank. Fijn voor Y want zij krijgt hierdoor een hogere AOW-uitkering. Ondanks dat ze formeel nog steeds gehuwd is met X.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Centrale Raad van Beroep, 1 maart 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 21 maart 2018.