Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Australisch overheidspensioen behoort tot het Nederlandse premie-inkomen

24 augustus 2015

Een inwoner van Nederland ontvangt overheidspensioen uit Australië. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het Belastingverdrag Nederland-Australië alleen maar betrekking heeft op het vermijden van dubbele belastingheffing. Het verdrag ziet niet op een tegemoetkoming voor de AWBZ-premie.  

Waar gaat het om?

Meneer X woonde in 2009 gedurende het gehele jaar in Nederland. Hij heeft zowel de Nederlandse als de Australische nationaliteit. X ontving in 2009 uitsluitend een overheidspensioen uit Australië. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor 2009 gaf hij een bedrag aan van € 20.002.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verleende vrijstelling voor de verzekeringsplicht op grond van de AOW, de ANW en de AKW. Voor de verzekeringsplicht op grond van de AWBZ verleende de SVB geen vrijstelling. De inspecteur verleende voor het gehele bedrag aan verschuldigde inkomstenbelasting een aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing. De opgelegde aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bedraagt € 960.

In geschil is aanslag Zvw. Volgens X behoort het Australische pensioen volgens de tussen Nederland en Australië gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en op het gebied van de sociale zekerheid niet tot het premie-inkomen. Hij stelt dat hij in Australië in feite ook onderworpen is aan een premieheffing voor sociale zekerheid omdat de uitgaven daarvoor in Australië uit de algemene belastingmiddelen worden voldaan. De inspecteur ziet dit anders.  

Oordeel van het Hof

Volgens het Hof ziet het Belastingverdrag alleen op het vermijden van dubbele belastingheffing. De Nederlandse premies voor de sociale verzekeringswetten vallen daar niet onder. Met andere woorden, de heffing in Nederland van premies voor de sociale verzekeringen kunnen niet worden aangemerkt als belastingheffing. Dat de wijze waarop Nederland premies volksverzekeringen heft sinds 1 januari 1990 aanmerkelijk veranderde, en er sindsdien sprake is van een geïntegreerde heffing met de LB en IB maakt hierin geen verschil. De inspecteur krijgt gelijk.

Conclusie

Artikel 2 van het Verdrag Nederland-Australië geeft een opsomming van de belastingen waarop het verdrag van toepassing is. Dat zijn de Australische inkomstenbelasting (income tax) en de Nederlandse inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Hieruit blijkt al duidelijk dat premies voor de zorgverzekeringswet hier niet onder vallen. 

Auteur:  Erik Schouten, internationaal adviseur AEGON Adfis

Bron: ECLI:NL:GHARL:2015:4789, Hof Arnhem-Leeuwarden, 30‑06‑2015