Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Belanghebbende moet verzuimde premieaftrek aannemelijk maken

30 april 2015

De uitkering uit een  lijfrente verzekering wordt belast volgens de zogenaamde saldomethode. De belastingplichtige hoeft geen inkomstenbelasting te betalen voor zover de premies niet zijn afgetrokken. Maar hij  moet  wel aannemelijk maken dat hij de premies niet heeft afgetrokken. 

De kwestie

X sloot in 1987 een lijfrenteverzekering tegen jaarlijkse premiebetaling. Het totale premiebedrag bedroeg  € 39.860. In 1990 sloot hij nog een lijfrenteverzekering . Hiervoor betaalde hij een koopsom van € 5.062. In 2011 keren beide lijfrenteverzekeringen een bedrag uit van totaal € 55.743.

In de aanslag inkomstenbelasting rekent de inspecteur beide uitkeringen in het geheel tot het belastbaar inkomen van X. X maakt hiertegen bezwaar. Hij stelt dat de uitkeringen niet tot zijn belastbaar inkomen behoren nu hij hiervoor geen premieaftrek heeft toegepast. De inspecteur past conform de Resolutie van de Staatssecretaris van Financiën van 29 juni 1990, nr. DB90/3579, (hierna: de Resolutie) de hardheidsclausule toe. X toont aan dat hij van alle betaalde premies in de periode 1999 tot en met 2010 € 15.523 niet in aftrek heeft gebrachtDe inspecteur vermindert het belastbaar inkomen van X met dit laatste bedrag.

Gerechtshof

Volgens de wet behoren in beginsel alleen de premies die een belastingplichtige niet kon aftrekken tot het onbelaste saldo. Maar in de Resolutie verleent de staatssecretaris van Financiën een tegemoetkoming aan belastingplichtigen die verzuimd hebben hun premie af te trekken. Voor zover de belastingplichtige kan aantonen dat de premie in het verleden niet tot aftrek is gebracht mag deze worden toegevoegd aan het onbelaste saldo.

Hof:X is er niet in geslaagd om te aantonen dat hij de betaalde premies in de periode vóór 1999, niet heeft afgetrokken. Het argument van X dat in de periode  vóór 1999 geen aftrek heeft plaatsgevonden omdat dit ook niet is gebeurd in de periode 1999 tot en met 2010, vindt het Hof onvoldoende. Ook het argument dat in elk geval rekening moest worden gehouden met de premies die waren vrijgesteld op grond van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid gaat niet op. Nu deze premies niet door X zijn betaald.

Conclusie: de lijfrente-uitkeringen zijn belast tot een bedrag van € 40.220 (€ 55.743 -/- € 15.523).

Commentaar

Ook onder de huidige wetgeving geldt nog steeds de saldomethode. Volgens de wettelijke regeling  is het daarbij niet relevant of de belastingplichtige de premies in aftrek kon brengen maar dat hij aannemelijk maakt dat hij de premies niet heeft afgetrokken. Overigens is de saldomethode beperkt. De belastingplichtige kan per jaar maar maximaal € 2.269 aan het  onbelaste saldo toevoegen.

Auteur: Paul Lavrijssen

Adviseur Aegon Adfis

 

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 9 april 2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 29 april 2014