Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Belastbaarheid pensioen en lijfrente vaker toegewezen aan bronland

Belastbaarheid pensioen en lijfrente vaker toegewezen aan bronland

19 juni 2018

Volgens het vernieuwde belastingverdrag met Denemarken mogen pensioenen en lijfrenten vaker worden belast in het land van herkomst. Dat is het land waar belastingvoordeel is verkregen over de premies.

Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Denemarken

Nederland tekende op 9 mei 2018 het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag tussen Denemarken en Nederland. Nederland maakte met Denemarken nieuwe afspraken over de onder meer toewijzing van het heffingsrecht over pensioenen.

De wijziging heeft betrekking op een verruiming van de belastbaarheid van pensioenen en lijfrenten in het bronland. Het betreft hier pensioenuitkeringen uit de eerste en tweede pijler en lijfrenten, zoals omschreven in de Wet op de inkomstenbelasting 2001.  

Het herkomstland van de pensioenen of soortgelijke uitkeringen is het land waar de persoon die de uitkering gaat ontvangen belastingvoordeel heeft genoten voor de betaalde premies of de toegekende aanspraken. Het betreft premies die aftrekbaar zijn voorde inkomstenbelasting of premies die zijn betaald door een werkgever die niet tot het belastbare loon van een werknemer behoren.

Voorkoming dubbele belasting en overgangsrecht

Het woonland van de pensioen- of lijfrentegerechtigde zal bij de bepaling van de verschuldigde belasting rekening houden met de al ingehouden belasting door het land van herkomst: De verschuldigde belasting wordt verminderd met de reeds ingehouden belasting.

Voor pensioengerechtigden die al pensioen ontvangen verandert er niets. Voor hen blijven de regels van het huidige verdrag gelden. Dat betekent voor pensioengerechtigden die wonen in Denemarken en al een uitkering ontvangen van een in Nederland opgebouwde pensioen dat Denemarken daarover belasting mag blijven heffen.

Commentaar

In het huidige belastingverdrag tussen Nederland en Denemarken wordt de heffing over pensioen- en lijfrente-uitkeringen toegewezen aan het woonland. Daarin komt met deze wijziging verandering.

Voor Nederlanders die naar Denemarken emigreren en daar hun pensioen- of lijfrente-uitkering willen ontvangen of de afkoopsom daarvan, betekent deze wijziging van het verdrag dat Nederland bevoegd wordt belasting in te houden.

Voor afkoopsommen van lijfrenten en eenmalige uitkeringen die verband houden met een vroegere dienstbetrekking verandert er niets. De belastingheffing daarover is in het huidige belastingverdrag tussen Nederland en Denemarken al toegewezen aan het bronland. Ook verandert er niets in situaties waarin sprake is van pensioen uit overheidsfuncties. De bronstaat is en blijft daarvoor in beginsel heffingsbevoegd.

De bepalingen van het Protocol treden in werking nadat Nederland en Denemarken elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat aan de grondwettelijk vereiste formaliteiten is voldaan. Voor Nederland betekent dit laatste dat de Staten-Generaal het protocol moet hebben goedgekeurd.

Auteur: Joanna Hildering, hypotheek en levensverzekeringsexpert Aegon Adfis

Bronnen: Nieuwsbericht overheid; Wijzigingsprotocol Denemarken

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 18 juni 2018