Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Beleidsbesluit KEW/SEW

24 december 2014

Met ingang van 2013 zijn de kapitaalvrijstellingen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) en de Spaarrekening eigen woning (SEW) vervallen. Voor bestaande KEW en SEW is overgangsrecht van toepassing. Het ministerie van Financiën publiceert in dat kader een nieuw verzamelbesluit. Dit besluit vervangt het verzamelbesluit uit 2009.

Nieuwe beleidsstandpunten

In dit besluit zijn nieuwe standpunten opgenomen of zijn standpunten aangepast over de volgende onderwerpen:

 • Overgangsrecht aanpassing partnerbegrip met ingang van 1 januari 2011;
 • Gedeeltelijke afkoop na 15 jaar voor gebruik lage vrijstelling;
 • Stroomlijning voorwaarden voor een beleggingsrekening eigen woning BEW;
 • Gesplitste betaling door partners bij gemengde KEW;
 • Wijziging premies door sekseneutrale tarieven;
 • Extra gebruik vrijstelling KEW bij vervallen van de goedkoperwonenregeling;
 • Omzetting KEW bij beëindiging partnerschap;
 • In aanmerking te nemen inleg na omzetting KEW;
 • bandbreedte-eis en overgangsrecht KEW;
 • Omzetting kapitaalverzekeringen; behoud eerbiedigende werking;
 • Vervreemding kapitaalverzekering bij echtscheiding.

Hierna belichten we enkele van deze beleidsbesluiten.

Aanpassing partnerbegrip

Met ingang van 2011 is een nieuw partnerbegrip ingevoerd. Dit kan betekenen dat vanaf die datum de KEW niet meer aan de voorwaarden voldoet. Daarom keurt de Staatsecretaris goed dat  degene die tot en met 2010 voor de KEW partner was, dat na 2010 ook is. Het is dus niet nodig om de tekst van contracten die zijn afgesloten op of vóór 31 december 2010 aan te passen aan de gewijzigde wetgeving.

Gedeeltelijke afkoop na 15 jaar

Bij een gedeeltelijke uitkering van een KEW/SEW wordt de verzekering geacht in zijn geheel tot uitkering te zijn gekomen. Dit geldt niet bij gedeeltelijke afkoop als ten minste 15 jaren premies zijn betaald. Als ook aan de andere voorwaarden wordt voldaan kan de belastingplichtige de lage kapitaalsvrijstelling toepassen en voor het overige kapitaal de restant hoge vrijstelling na 20 jaren premiebetaling. Bij een dergelijke tussentijdse afkoop of opname kan de uitkering hoger zijn dan het bedrag van de vrijstelling. Het rentebestanddeel in het bedrag boven het vrijgestelde bedrag is dan belast. De mogelijkheid van een voortijdige afkoop hoeft niet vooraf in de polis te zijn opgenomen.

Wijziging premies KEW door sekseneutrale tarieven

Met ingang van 21 december 2012 zijn aanbieders verplicht bij de vaststelling van premies uit te gaan van sekseneutrale tarieven. Ook voor bestaande KEW’s kan daardoor de noodzaak ontstaan, bijvoorbeeld bij omzettingen, tot bijstelling van de premies. Hierdoor kan overschrijding van de bandbreedte plaatsvinden met ongewenste gevolgen.

De Staatssecretaris keurt goed dat in dergelijke situaties bijstelling van de premies door het gaan hanteren van sekseneutrale tarieven niet tot overschrijding van de bandbreedte leidt.

Vrijstelling KEW/SEW wegens vervallen goedkoperwonenregeling

Met ingang van 1 januari 2010 is voor de bijleenregeling de goedkoperwonenregeling vervallen. Dit kan gevolgen hebben voor belastingplichtigen met een KEW waarvan de te bereiken hoogte was afgestemd op de voormalige, duurdere eigen woning. Het maximale bedrag waarvoor de vrijstelling geldt, kan lager zijn omdat door het vervallen van de goedkoperwonenregeling de eigenwoningschuld na de verhuizing lager is geworden.

De Staatssecretaris keurt goed dat op het tijdstip van de kapitaalsuitkering bestaande eigenwoningschuld voor zover nodig fictief wordt verhoogd. Die verhoging geldt voor de belastingplichtigen die na 1 januari 2010 goedkoper zijn gaan wonen. Van goedkoperwonen is sprake als zowel de eigenwoningschuld als de verwervingskosten van de nieuwe eigen woning lager zijn dan de eigenwoningschuld van de vorige eigen woning. Aan deze fictieve verhoging worden nadere eisen gesteld.

Omzetting bij beëindiging (fiscaal) partnerschap

Bij beëindiging van een (fiscaal) partnerschap krijgen de ex-partners vaak ieder de helft van een bestaande KEW toebedeeld. Beide delen vormen dan een voortzetting van de vorige KEW/SEW. Als één van de ex-partners zich ten aanzien van zijn deel niet houdt of kan houden aan de voorwaarden voor een KEW heeft dit tot gevolg dat ook het deel van de andere ex-partner niet meer kan delen in de vrijstelling.

De Staatssecretaris keurt goed dat na de vaststelling van de premies van beide nieuwe KEW’s/SEW’s handelingen met het gedeelte van de KEW/SEW van de ex-partner geen fiscale gevolgen hebben voor het gedeelte van de KEW van de andere ex-partner.

Bandbreedte-eis bij omzetting KEW in SEW

Voor de KEW geldt binnen bepaalde voorwaarden de totaalpremie. Bij een gemengde verzekering tellen dus zowel de premie voor het levendeel als de premie voor het overlijdensdeel mee. De premie voor een overlijdensrisicoverzekering die naast de SEW wordt gesloten, telt voor de toets op de bandbreedte niet mee. Dit kan problemen geven bij omzetting van een KEW in een SEW. Daarom geldt bij omzetting dat de overeengekomen totaalpremies van de KEW mogen worden vergeleken met de in totaal overeen te komen inleg op de SEW.

Commentaar

In haar ruim 20-jarig bestaan hebben veel belastingplichtigen met een eigen woning een KEW (of SEW) gesloten. Met ingang van 1 januari 2013 kan geen KEW of SEW meer worden gesloten. Voor op 31 december 2012 bestaande KEW’s en SEW’s geldt een overgangsregime: onder voorwaarden krijgen belastingplichtigen op de uitkeringsdatum de kapitaalvrijstelling in box 1.

In dit verzamelbesluit actualiseert de Staatssecretaris een aantal eerder ingenomen beleidsstandpunten over de KEW en SEW. Ook zijn enkele nieuwe beleidsstandpunten toegevoegd.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron:  Staatscourant 17 december 2014.pdf

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 24 december 2014