Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Bestuurders aansprakelijk voor pensioen

15 maart 2016

Voor bestuurdersaansprakelijkheid is persoonlijk verwijtbaar gedrag essentieel. In één week spraken de rechtbank en het gerechtshof Amsterdam zich uit over de aansprakelijkheid van bestuurders in twee verschillende pensioensituaties.

 

Rechtbank Amsterdam – beheerder pensioenvermogen

De heer X is gepensioneerd arts. Hij bouwde pensioen op in zijn pensioen BV. Het vermogen vertrouwde de pensioen BV vanaf 2002 toe aan een beheerder, B BV. De beheerder beval X en de pensioen BV in 2007 aan om € 150.000 te investeren in een lening aan de Amerikaanse vennootschap Palmetto. Vermogensbeheerder B BV bemiddelde bij het verstrekken van die lening.

In 2009 nam B BV de geldleningen van Palmetto over. Afgezien van een eenmalige betaling van € 25.000 betaalde B BV de verschuldigde bedragen niet aan de pensioen BV. B BV ging vervolgens failliet. X en de pensioen BV stelden de bestuurders van B BV hoofdelijk aansprakelijk voor onrechtmatig handelen. Volgens de pensioen BV hadden de bestuurders het verstrekken van de geldlening aan de pensioen BV bevorderd en bewerkstelligd.

De bestuurders zijn het daarmee niet eens. Zij voerden aan dat zij de eisers niet kenden en ook nooit hebben gesproken of geschreven. Dat zij handelden als bestuurder van B BV, een goed lopend bedrijf waarbij er geen verwachting was dat dit bedrijf in december 2010 als gevolg van de kredietcrisis en twee mislukte projecten failliet zou worden verklaard, nadat de vergunning in 2009 was verloren. En dat X en de pensioen BV ervaring hadden met beleggen.

De rechtbank maakte korte metten met de bestuurders. Het vermogensbeheer dat B BV deed voor X en de Pensioen BV ging om substantiële bedragen, in feite de gehele pensioenportefeuille van eisers. B BV gebruikte de geldleningen voor kantoorkosten van B BV en het ontwikkelen van producten door B BV.

Volgens de rechtbank hadden de bestuurders van de vermogensbeheerder een bijzondere verantwoordelijkheid waaruit volgt dat zij nauwgezet de belangen van X en de pensioen BV moesten behartigen. En lag het op de weg van de bestuurder om X en de pensioen BV nauwgezet voor te lichten, te adviseren en te waarschuwen over de geldleningen en de risico’s die daarmee samenhingen. De beheerder hadden zich volgens de rechtbank ervan moeten vergewissen dat X en de pensioen BV alle relevante feiten en risico’s hadden begrepen.

De bestuurders overtuigden de rechtbank niet dat zij dit hadden gedaan. Onder meer hieruit concludeert de rechtbank dat de bestuurders een voldoende ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. En dat hij jegens eisers onrechtmatig handelde en aansprakelijk is voor de daardoor geleden schade.

 

Hof Amsterdam – werkgever droeg werknemerspremie niet af

In deze situatie hield werkgever W gedurende enkele jaren het werknemersdeel van de pensioenpremie in op het salaris, maar droeg die premies niet af aan de pensioenverzekeraar.

Volgens de rechtbank handelde de werkgever onrechtmatig jegens zijn werknemers en hij veroordeelde de bestuurders hoofdelijk om de gemiste pensioenopbouw aan desbetreffende werknemers  te betalen. Volgens de bestuurders kon hen geen ernstig persoonlijk verwijt gemaakt worden omdat de onderneming was getroffen door de economische crises en opdrachtgevers hun betalingsverplichtingen niet nakwamen. Volgens de bestuurders waren de werknemers periodiek op de hoogte gebracht van de niet volledige betaling van pensioenpremies.

De bestuurders overtuigden het hof niet met hun argumenten. Het hof neemt daarom als vaststaand aan dat de werknemers pas in maart 2009, en wel door de pensioenverzekeraar, op de hoogte zijn gebracht van de premiebetalingsachterstand. Pas ruim meer dan twee jaar na het ontstaan van die achterstand. Het hof is van oordeel dat de bestuurders  een ernstig persoonlijk verwijt te maken valt van het feit dat gedurende zeer lange tijd, te weten enkele jaren, pensioenpremies op de salarissen inhielden, zonder dat deze aan de pensioenverzekeraar werden afgedragen en zonder de betrokken werknemers hiervan direct of na zeer korte tijd op de hoogte te stellen. Terwijl in dezelfde periode andere schuldeisers wel werden betaald.

 

Commentaar

Alleen onder bijzondere omstandigheden is er ruimte voor bestuurdersaansprakelijkheid. Dan moet er sprake zijn van ernstig verwijtbaar bedrag. Zoals bijvoorbeeld jarenlang pensioenpremies en pensioennota’s onbetaald laten en/of op de salarissen ingehouden werknemersbijdragen welbewust gebruiken voor de gewone bedrijfsvoering van de vennootschap. Zie bijvoorbeeld rechtbank Leeuwarden van 24 oktober 2007 en van de rechtbank Midden-Nederland van 18 december 2013. De uitspraak van het Hof Amsterdam geeft eenzelfde uitkomst. Wanneer daarvan geen sprake is, is er geen ruimte voor aansprakelijkheid van de bestuurder, naast de aansprakelijkheid van die vennootschap (zie ook ons nieuwsbericht van 5 februari 2016).

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

 

Bronnen: Rechtbank Amsterdam, 24 februari 2016 en Hof Amsterdam, 29 februari 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 14 maart 2016