Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Bijzondere omstandigheden verruimen redelijke aankooptermijn pensioen

10 november 2015

Bij expiratie van een kapitaal- of premieovereenkomst moet de gepensioneerde pensioenuitkeringen aankopen. Voor de aankoop geldt een redelijke termijn. Het ministerie van Financiën verlengt de termijn tot en met 31 december 2016.

Redelijke termijn

Bij expiratie van een kapitaal- of premieovereenkomst hebben belanghebbenden tijd nodig voor oriëntatie en voor de beoordeling van eventuele offertes. Hetzelfde geldt ook voor stamrechtkapitalen die tot uitkering komen. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) zegt in 2010 hoe lang de tijd mag zijn om een beslissing te nemen (Vraag en Antwoord 10-001) :

Uitkering bij leven

Als de eerste gerechtigde tot de uitkeringen uit het pensioen of het stamrecht op de expiratie- of deblokkeringsdatum nog in leven is, kan in alle gevallen een termijn van 6 maanden na de overeengekomen expiratie- of deblokkeringsdatum als redelijk worden aangemerkt.

Uitkering voor nabestaanden

Als de expiratie of de deblokkering het gevolg is van het overlijden van de eerste gerechtigde tot de uitkeringen uit het pensioen of het stamrecht, kan in alle gevallen een termijn van 12 maanden na de expiratie- of deblokkeringsdatum redelijk worden genoemd.

In de situatie waarin het niet mogelijk is om de uitkeringen in te laten gaan binnen één van de hierboven gestelde termijnen, zal de gerechtigde tot het pensioen, het stamrecht, de stamrechtspaarrekening of het stamrechtbeleggingsrecht tegenover de inspecteur aannemelijk moeten maken dat in zijn geval de redelijke termijn nog niet is verstreken.

In geval van bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de hiervoor genoemde termijnen.

Wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen 

Door de huidige lage marktrente zijn de aankooptarieven voor een recht op pensioenuitkeringen ongunstig voor pensioengerechtigden. Om een oplossing voor deze situatie mogelijk te maken, is het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering in voorbereiding. Dit wetsvoorstel biedt de pensioengerechtigden met een premie- of kapitaalovereenkomst de keuzemogelijkheid van een risicodragend pensioen. Als de pensioengerechtigde hiervoor kiest, varieert zijn pensioen na de pensioendatum mee met het beleggingsrisico, de ontwikkeling van de levensverwachting en het gerealiseerde resultaat op sterfte. Het wetsvoorstel treedt waarschijnlijk op 1 juli 2016 in werking. Wij schreven hierover onder meer in ons nieuwsbericht van 16 juli.

Tijdelijke verlenging van de redelijke termijn

Het CAP kreeg onlangs de vraag of de huidige ongunstige aankooptarieven voor pensioenuitkeringen in combinatie met de aangekondigde wetswijziging kunnen worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die een verlenging van de redelijke termijn rechtvaardigt. Het CAP is het hiermee eens. Het CAP:

“Met de maatregelen van het wetsvoorstel wordt een meer flexibele overgang van de pensioenopbouwfase naar de pensioenuitkeringsfase mogelijk gemaakt. Pensioengerechtigden zijn dan niet langer verplicht om hun kapitaal ineens volledig om te zetten in een vaste uitkering. Met het opgebouwde pensioenkapitaal zal in dat geval naar verwachting een beter pensioenresultaat gerealiseerd kunnen worden. Het tijdelijk uitbreiden van de termijn voor het aankopen van een recht op een pensioenuitkering na de expiratie van een pensioenpolis kan voor deelnemers voor een soepelere overgang zorgen naar de toekomstige mogelijkheden van het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering.”

Het CAP meldt op haar website dat de redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering tijdelijk verlengd is tot en met 31 december 2016.

Commentaar

Met deze tijdelijke termijnverlenging biedt het ministerie van Financiën - naast de regeling Pensioenknip - een extra optie voor een soepele overgang naar het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering. 

Ook voor expirerende lijfrentekapitalen bestaat een redelijke termijn. Die termijn staat in de Wet op de inkomstenbelasting en is veel ruimer dan de redelijke termijn voor pensioen en stamrechten. Een logische verklaring hiervoor kunnen wij niet geven. Lijfrenten moeten uiterlijk op 31 december volgend op het jaar van expiratie zijn aangekocht. En wanneer het lijfrentekapitaal tot uitkering komt na overlijden, dan moet de lijfrente uiterlijk op 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van overlijden aangekocht zijn. 

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Belastingdienstpensioensite, Vraag en antwoord 15-007

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 10 november 2015