Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

CAP reageert op uitstel invoering overige fiscale pensioenmaatregelen

23 december 2016

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen publiceerde een V&A waarin het aangeeft dat de Belastingdienst in afwachting van de nog in te dienen en te behandelen novelle bij het Wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (zie ons bericht van 20 december 2016) zal uitgaan van de met terugwerkende kracht in te voeren overige fiscale pensioenmaatregelen.

Wat was er aan de hand?

Het Wetsvoorstel bevat, naast de voorstellen om het opbouwen van pensioen in eigen beheer af te schaffen ook nog enkele andere fiscale pensioenmaatregelen.

  • Het ouderdomspensioen mag zonder actuariële herrekening ingaan op de eerste van de maand waarin de pensioenrichtleeftijd wordt bereikt;
  • Het nabestaandenpensioen mag ingaan per de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer is overleden;
  • De 100%-grens en de daarvan afgeleide grenzen voor het nabestaandenpensioen worden afgeschaft;
  • De doorwerkeis bij uitstel van het ouderdomspensioen vervalt.

 

De Eerste Kamer stelde de stemming uit omdat er onduidelijkheid bestaat over het gedeelte dat gaat over het pensioen in eigen beheer. Hierdoor gaan de in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen niet in op de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2017. Betekent dit  dat vanaf 1 januari 2017 ook geen gebruik gemaakt kan worden gemaakt van de in hetzelfde wetsvoorstel opgenomen overige fiscale pensioenmaatregelen?

V&A 16-004 van het CAP

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst plaatste op 22 december 2016 een V&A op de site www.belastingdienstpensioensite.nl. Daarin gaat het in op deze vraag. Het CAP geeft aan; “Nu het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen nog niet is aangenomen door de Eerste Kamer, worden de in het wetsvoorstel voorgestelde maatregelen niet ingevoerd op de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2017. In de brief van de staatssecretaris aan de Eerste Kamer van 20 december 2016 is echter aangegeven dat in de voor het wetsvoorstel in te dienen novelle in terugwerkende kracht zal worden voorzien voor de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Hieruit blijkt dat het nog steeds de bedoeling is dat de voorgestelde overige fiscale pensioenmaatregelen vanaf 1 januari 2017 toegepast kunnen worden.
Gezien deze uitzonderlijke situatie zal de Belastingdienst in afwachting van het indienen en de behandeling van de novelle vanaf 1 januari 2017 voor het toezicht op de toepassing van de fiscale regels uitgaan van de met terugwerkende kracht in te voeren overige fiscale maatregelen.”

Commentaar

Een snelle en zeer adequate reactie van het CAP op de door het uitstel veroorzaakte onzekerheid. Het uitstel werd veroorzaakt door onduidelijkheid over de maatregelen inzake het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer. De overige fiscale maatregelen, die een aantal voor de uitvoeringspraktijk heel belangrijke zaken regelen, zijn echter opgenomen in hetzelfde wetsvoorstel. Strikt genomen gaan die dus ook niet op 1 januari 2017 in. De staatssecretaris kondigde terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 aan en het CAP speelt hier zeer pragmatisch op in door aan te geven dat sociale partners en pensioenuitvoerders toch vanaf 1 januari 2017 uit mogen gaan van de regels zoals opgenomen in het wetsvoorstel. Daarmee kan de uitvoeringspraktijk uit de voeten.

Welk benadrukt het CAP dat voor de andere in het wetsvoorstel voorgestelde maatregelen in het kader van de uitfasering van het pensioen in eigen beheer deze benadering niet geldt. Voor de toepassing van die maatregelen zal men moeten wachten tot het moment dat het wetsvoorstel definitief is ingevoerd.

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis

Bron: www.belastingdienstpensioensite.nl

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 23 december  2016.