Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws CBS: Levensverwachting licht gedaald

CBS: Levensverwachting licht gedaald

30 november 2020

Het CBS schat dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,82 jaar zal zijn in 2026. Op basis hiervan blijft de AOW-leeftijd in 2026, net als in 2025, 67 jaar.

Berekening AOW-leeftijd

Berekening van de verhoging van de AOW-leeftijd gebeurt volgens de formule die in artikel 7a, tweede lid van de AOW is opgenomen: V = (L – 18,26) – (P – 65). Met ingang van 2026 wordt de verhoging van de AOW-leeftijd voor 2/3 gekoppeld aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Dit betekent dat voor ieder jaar dat de levensverwachting stijgt, de pensioenleeftijd met acht maanden wordt verhoogd. Het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer.

De formule wordt vanaf 1 januari 2021 (wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel hiervoor aanneemt): V = 2/3 (L – 20,64) – (P – 67)

De L staat voor de geraamde macro gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in het kalenderjaar van verhoging. De P staat voor de pensioengerechtigde leeftijd in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar van verhoging. Het CBS heeft de L voor het jaar 2026 gesteld op 20,82. Wanneer de V gelijk of hoger is dan 0,25, dan gaat de AOW-leeftijd met drie maanden om hoog.

De levensverwachting van 20,82 jaar in 2026 is in de nieuwste prognose van het CBS vrijwel hetzelfde als in de prognose van 2019 (20,86 jaar). Op basis van de CBS-prognose en de formule vanaf 1 januari 2021 komt de AOW-leeftijd in 2026 op 67 jaar.

Tijdpad verhoging AOW-leeftijd volgens het pensioenakkoord

Als deze wet ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen ziet de AOW-leeftijd er voor de komende jaren als volgt uit:

Jaar

AOW-leeftijd

2020

66 jaar en 4 maanden

2021

66 jaar en 4 maanden

2022

66 jaar en 7 maanden

2023

66 jaar en 10 maanden

2024

67 jaar

2025

67 jaar

2026

67 jaar

2027 e.v.

Afhankelijk van de resterende levensverwachting op 65 jaar

 

Beperkte invloed Coronapandemie op levensverwachting

Het CBS schrijft het volgende over de invloed van de Coronapandemie op de levensverwachting:

“Vooral in de eerste negen weken van de coronapandemie die in maart begon, lag de sterfte in Nederland hoger dan gemiddeld. Momenteel loopt het aantal overledenen ook weer op. Afhankelijk van de ontwikkeling in de rest van het jaar zal de levensverwachting in 2020 enkele maanden tot een jaar lager zijn dan wanneer er geen corona was geweest. Toch zal de coronapandemie de al jaren stijgende lijn in de levensverwachting naar verwachting niet nadelig beïnvloeden. Na vorige perioden met hoge sterfte, de Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog, was de levensverwachting snel weer terug op het oude niveau. Daarom is de nieuwste prognose van de levensverwachting voor 2026 ongeveer gelijk aan de prognose die vóór de coronapandemie gemaakt is.”

Pensioenrichtleeftijd

De pensioenleeftijd voor pensioen in de tweede pijler (de pensioenrichtleeftijd) is op dit moment 68 jaar. Verhoging van de pensioenrichtleeftijd is – net als voor de AOW-leeftijd - afhankelijk van de levensverwachting. Dit betekent dat de ontwikkeling van de pensioenrichtleeftijd vanaf 1 januari 2021 eveneens voor 2/3 gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Voor ieder jaar dat de levensverwachting toeneemt, stijgt de pensioenrichtleeftijd met acht maanden.

De verhoging van de pensioenrichtleeftijd vindt plaats tien jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de door het CBS geraamde levensverwachting met een jaar is toegenomen. Deze aanpassing vindt plaats in stappen van één jaar.

Commentaar

Net als andere jaren maakte het CBS in november de raming bekend van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd over vijf jaar. Op basis van de nieuwe formule die gaat gelden vanaf 1 januari 2021 als de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, moet de levensverwachting op 65 jaar ten minste 21,015 zijn voor een verhoging van de AOW-leeftijd met drie maanden. Volgens de prognose 2019 van het CBS zal de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en drie maanden niet eerder zijn dan 2029. De hogere sterfte als gevolg van de Corona-pandemie heeft volgens het CBS maar beperkt invloed op de levensverwachting. We zullen het dus moeten afwachten.

Hoewel de vaststelling van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd gebeurt op basis van dezelfde formule, is er toch een verschil. De AOW- leeftijd wordt op grond van artikel 7a, lid 2 AOW vastgesteld op basis van de formule en de minister deelt het resultaat mee in de Staatscourant. De pensioenrichtleeftijd wordt volgens artikel 18a, lid 8 van de Wet op de Loonbelasting 1964 gewijzigd bij algemene maatregel van bestuur aan de hand van de berekeningsresultaten uit de formule.

Gelet op de verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar en de huidige CBS- cijfers is een verhoging naar 69 jaar niet te verwachten vóór 1 januari 2029. Door de 2/3 koppeling gebeurt dit mogelijk pas in 2041. Het wetsvoorstel is - net als dat voor de AOW – inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: CBS nieuws, levensverwachting 65-jarigen

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 30 november 2020