Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Commissie kondigt aanpassingen in verordening sociale zekerheid aan

20 december 2016

De Europese Commissie kondigt aan de sociale zekerheidsverordening te moderniseren. Zij wil daarmee de huidige regelgeving eerlijker, duidelijker en gemakkelijker maken. Het voorstel actualiseert de EU-regelgeving op het gebied van onder andere werkloosheidsuitkeringen en coördinatie van sociale zekerheid voor gedetacheerde werknemers.

Waarom een verordening over sociale zekerheid?

De Europese Unie (EU) stelt regels vast om de nationale socialezekerheidsstelsels te coördineren en de bescherming via sociale zekerheid te waarborgen wanneer iemand zich binnen Europa (de EU-lidstaten en IJsland, Noorwegen en Zwitserland) verplaatst. Deze regels bepalen tot welk stelsel een mobiele burger behoort. En ze zorgen ervoor dat enerzijds niemand in een grensoverschrijdende situatie zonder sociale bescherming valt en anderzijds geen sprake kan zijn van  dubbele dekking. Het voorstel van de Commissie actualiseert de EU-regelgeving op vier punten:

  1. Werkloosheidsuitkeringen
  2. Coördinatie van sociale zekerheid voor gedetacheerde werknemers
  3. Uitkeringen bij langdurige zorg
  4. Toegang van economisch inactieve burgers tot sociale voordelen

 

De eerste twee punten bespreek ik hieronder.

Werkloosheidsuitkeringen

Werkzoekenden kunnen door dit voorstel hun werkloosheidsuitkering gedurende een minimumperiode van zes maanden meenemen naar een andere lidstaat om daar een baan te zoeken. Op dit moment is die minimumperiode drie maanden. Zo wordt het volgens de Commissie gemakkelijker om werk te vinden.

Voor grensarbeiders (mensen die in het ene land wonen en in een ander land werken, waarbij ze ten minste één keer per week naar huis gaan) wordt de lidstaat waar zij de laatste 12 maanden hebben gewerkt verantwoordelijk voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen. Onder de huidige regels ontvangen deze grensarbeiders een werkloosheidsuitkering uit het land waar ze wonen.

Door dit voorstel mag een lidstaat bepalen dat iemand ten minste drie maanden op zijn grondgebied moet hebben gewerkt voordat hij beroep kan doen op een werkloosheidsuitkering. Als de werknemer minder dan drie maanden in die lidstaat werkt, valt hij terug op de vorige lidstaat waar hij verzekerd was. Onder de huidige regels heeft een werknemer direct recht op een werkloosheidsuitkering uit de lidstaat waar hij heeft gewerkt.

Coördinatie van sociale zekerheid voor gedetacheerde werknemers

De Commissie stelt voor om de administratieve regels die de sociale zekerheid van gedetacheerde werknemers moeten coördineren, te versterken. Zij wil er zeker van zijn dat nationale overheden over de juiste instrumenten beschikken om de sociale zekerheidsstatus van dergelijke werknemers te controleren en wil zorgen voor duidelijkere procedures voor samenwerking tussen de overheden van de lidstaten om mogelijk misbruik en oneerlijke praktijken aan te pakken.

Commentaar

Het voorstel heeft als doel de huidige regelgeving aan te passen en te moderniseren waardoor zij eerlijker, eenvoudiger toe te passen en gemakkelijker te handhaven is. Volgens de Commissie is het voorstel evenwichtig. Het bevordert het vrije verkeer van werknemers en beschermt hun rechten. Aan de andere kant versterkt het de mogelijkheden van de lidstaten om het gevaar van misbruik of fraude te bestrijden. Door een versterking van de link tussen het land waar premies voor de sociale zekerheid worden betaald en waar uitkeringen worden aangevraagd, wordt de verdeling van de financiële lasten tussen de lidstaten eerlijker.

Marianne Thyssen, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, zei hierover: " Arbeidsmobiliteit is echt nodig, willen we economische groei en concurrentie herstellen. Maar deze mobiliteit moet gebaseerd zijn op duidelijke, billijke en afdwingbare regels. Dit is waar ons voorstel over het actualiseren van de EU-regelgeving inzake sociale zekerheid over gaat: het beschermt het vrije verkeer en de rechten van de burgers, en versterkt tegelijkertijd de instrumenten waarmee eventueel misbruik kan worden aangepakt".

De Commissie stuurt haar voorstel nu naar het Europese Parlement en de Raad van ministers voor verdere discussie. Het is nog niet te zeggen wanneer de wijzigen van kracht gaan.

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationaal pensioen Aegon Adfis

Bron: Persbericht Europese Commissie, 13 december 2016

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 20 december 2016