Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Conservatoir derdenbeslag onder pensioenfonds toegestaan

Conservatoir derdenbeslag onder pensioenfonds toegestaan

26 april 2018

Een gemeente mag conservatoir derdenbeslag leggen onder het ABP op het door de echtgenote van een frauderende ambtenaar opgebouwde pensioen. De gemeente maakte voldoende duidelijk dat  zij een in beginsel toewijsbare vordering heeft tegen de echtgenote.

Gemeente wil beslag leggen op pensioen

De voormalige echtgenoot van mevrouw X handelde frauduleus ten opzichte van zijn werkgever, een gemeente. De gemeente spreekt de echtgenoot en X primair aan op onrechtmatige daad en subsidiair uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking.
De gemeente vordert een bedrag van bijna € 900.000 en verzoekt de rechtbank Limburg om conservatoir derdenbeslag onder het ABP te mogen leggen op het door X opgebouwde pensioen.

Is er een wettelijke grondslag? Is beslag excessief?

X stelt dat het verzoek tot beslaglegging op haar pensioenaanspraken afgewezen moet worden omdat een wettelijke grondslag voor een vordering van de gemeente op haar ontbreekt. De onrechtmatige handelingen waardoor de gemeente schade heeft geleden, zijn volgens haar zonder haar medeweten door haar voormalige echtgenoot gepleegd. Zij betwist nadrukkelijk dat zij kennis of een redelijk vermoeden had van de herkomst van de in privé bestede gelden. De gemeente heeft volgens haar niet aannemelijk gemaakt dat X zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen/heling of dat haar anderszins iets valt aan te rekenen. Volgens X is er daarom geen grondslag  voor het verzoek jegens haar. X stelt voorts dat het beslag excessief is omdat de gemeente voor haar vordering al conservatoir (derden)beslag heeft gelegd op een onroerende zaak en op drie bankrekeningen.

Volgens de gemeente wist X of had zij redelijkerwijs kunnen weten van de frauduleuze handelingen van haar (destijds) echtgenoot. De gemeente stelt dat uit de vaststaande feiten genoegzaam blijkt dat X op zijn minst had kunnen vermoeden of kennis heeft gehad dat hier iets niet klopte. Zij is immers niet voor niks in voorlopige hectenis genomen.
De eerder door de gemeente voor de onderhavige vordering gelegde beslagen hebben volgens haar maar beperkt doel getroffen omdat onder de derdenbeslagenen ook beslagen liggen van het OM en andere crediteuren. De verhaalpositie van de gemeente is daardoor verzwakt en het verzoek is daarom niet excessief.

De gemeente voert verder nog aan dat het beslag onder ABP nu geen directe gevolgen heeft voor X omdat zij de pensioengerechtgde leeftijd nog niet heeft bereikt. De gemeente wil het beslag om te voorkomen dat verhaalsmogelijkheden verloren  gaan als X een afkoopregeling sluit. 

Kantonrechter in kort geding wijst beslagverzoek toe

Volgens de kantonrechter heeft de gemeente voldoende aannemelijk gemaakt dat zij tegen X een in beginsel toewijsbare vordering heeft. De voorzieningenrechter geeft aan  thans niet te oordelen over toe- of afwijzing van de (voorgenomen) vordering van de gemeente op X. Beoordeeld wordt slechts summierlijk of de (voorgenomen) vordering deugdelijk is. Met andere woorden, het verzoek wordt slechts afgewezen wanneer de vordering prima facie ondeugdelijk lijkt. Aannemelijk is dat X, zo zij al niet in detail op de hoogte was van de frauduleuze handelingen van haar toenmalige echtgenoot die voor de gemeente schade hebben veroorzaakt, daarvan ten minste een gegrond vermoeden moet hebben gehad. Dat had  voor haar aanleiding  moeten vormen zich de uitgaven van haar toenmalige echtgenoot van ‘gemeentegeld’ niet te laten welgevallen. Door (ten minste) niet in te grijpen heeft X (mede) onrechtmatig gehandeld jegens de gemeente, althans is een daarop gebaseerde vordering niet bij voorbaat ondeugdelijk te noemen. Ook heeft de gemeente aannemelijk gemaakt dat eerder gelegde beslagen onvoldoende doel getroffen hebben en overigens onvoldoende zekerheid bieden voor de vordering. De kantonrechter wijst het verzoek om beslag te mogen leggen toe.

Commentaar

Afgezien van de – op zich ook zeer interessante – vraag in hoeverre de gemeente terecht ook de echtgenote in de procedure betrekt, is het opvallend dat zij haar verzoek om beslag te mogen leggen motiveert met de stelling dat zij hiermee wil voorkomen dat X haar pensioen afkoopt. Pensioen in de zin van de Pensioenwet is alleen afkoopbaar in de in de Pensioenwet genoemde gevallen. Afkoop in andere gevallen is nietig (art. 65, lid 2 PW). Om afkoop te voorkomen is conservatoir derdenbeslag dus helemaal niet nodig. Zelfs een curator in een faillissement kan een pensioen niet afkopen. Zie ons bericht van 23 oktober 2017. Het maximaal haalbare voor de gemeente is een beslag op de pensioenuitkeringen voor zover die boven de beslagvrije voet uitkomen, zodat na ingang van het pensioen de vordering van de gemeente uit deze periodieke betalingen kan worden voldaan. Maar dat zal de doelstelling van de gemeente niet zijn, nemen wij aan.

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis

Bron: Rechtbank Limburg, 19 april 2018.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 25 april 2018.