Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

De pensioenknip is er weer, maar stelt teleur

3 juli 2015

Op 2 juli publiceerde staatssecretaris Klijnsma het besluit om de pensioenknip opnieuw in te voeren. Daarmee lost ze de toezegging in die zij deed aan de Tweede Kamer.  Maar helaas luistert zij niet naar lessen uit het verleden. 

Wat heeft de pensioenknip met de APF-wet?

Klijnsma deed de toezegging om de pensioenknip opnieuw in te voeren tijdens de parlementaire behandeling van de APF-Wet. Deze onderwerpen hebben niets met elkaar te maken. Maar onder aanvoering van Steven van Weyenberg van D66 gebruikten diverse Kamerleden dit overleg om ook de problematiek van het omzetten van een pensioenkapitaal in een levenslange periodieke uitkering op basis van de huidige – extreem lage – marktrente aan te kaarten. De politieke urgentie om tot een oplossing te komen voor deze problematiek heeft ertoe geleid dat Klijnsma de pensioenknip voor het zomerreces weer terug wilde hebben. Wij schreven daarover in ons nieuwsbericht van 17 juni

Pensioenknip 

Mensen  met een premieregeling moeten op de pensioendatum voor hun pensioenkapitaal een levenslang pensioen aankopen tegen de dan geldende rente. Door de lage rente is dat op het moment zeer onaantrekkelijk. De pensioenknip maakt het mogelijk om bij premie- en kapitaalovereenkomsten de uitkering op de ingangsdatum te splitsen (‘knippen’) in een direct ingaande tijdelijke uitkering en een daarop aansluitende levenslange uitkering. Het besluit van Klijnsma regelt alles wat nodig is om de Pensioenknip die gold tot 1 januari 2013 zo spoedig mogelijk opnieuw open te stellen. 

Tijdelijke uitkering van maximaal twee jaar

De regeling maakt aankopen van een tijdelijke uitkering van maximaal twee jaar mogelijk. Volgens de toelichting op het besluit: “De termijn van twee jaar is gekozen gelet op de termijn die nodig is om de periode tot aan inwerkingtreding van de aangekondigde maatregelen voor optimaliseren van premieovereenkomsten te overbruggen. “

Wie kunnen gebruik maken van de knip?

De pensioenknip wordt opengesteld voor mensen van wie de pensioendatum ligt vóór 1 januari 2017. En alleen wanneer zij het pensioenkapitaal dat beschikbaar is gekomen op de pensioendatum nog niet hebben aangewend voor een levenslange uitkering. 

Verplichtingen pensioenuitvoerder

Pensioenuitvoerders moeten deelnemers informeren over de mogelijkheid om te kiezen voor de Pensioenknip. Volgens de Wet Pensioencommunicatie moet die informatie tijdig, duidelijk, correct en evenwichtig zijn. Dat houdt in dat de uitvoerder ook informatie over de voor- en nadelen van de keuzemogelijkheden moet verstrekken. Daarna kunnen deelnemers vragen om toepassing van de Pensioenknip. 

Pensioenuitvoerders zijn verplicht om mee te werken aan dergelijke verzoeken als het totaal opgebouwde pensioenkapitaal tenminste € 10.000 bedraagt.

Pensioenuitvoerders mogen ervoor kiezen om een standaard duur voor de tijdelijke uitkering aan te bieden. 

Voor de jaarlijkse informatie verstrekking over de waarde van de beleggingen (het kapitaal) en de grootte van de daarmee aan te kopen pensioenuitkering mogen pensioenuitvoerders kosten in rekening brengen.

“Mogelijk hebben pensioenuitvoerders na de inwerkingtreding enige voorbereidingstijd nodig voor de uitvoering. Gelet op de snelle inwerkingtreding van de onderhavige regeling is het begrijpelijk als het niet in alle gevallen lukt om direct na de inwerkingtreding alle informatie over de pensioenknip te verstrekken. De benodigde voorbereidingstijd zal echter naar verwachting beperkt zijn omdat de Pensioenknip geen nieuwe maatregel betreft.” aldus de toelichting op het besluit. 

Commentaar

Klijnsma komt haar toezegging aan de Tweede Kamer na: voor het zomerreces is de Pensioenknip weer terug. De door de Staatssecretaris gekozen oplossing vinden wij makkelijk voor haar, maar teleurstellend voor desbetreffende pensionada’s. 

Makkelijk, omdat de oude Pensioenknip weer van stal is gehaald. Slechts het wijzigen van de duur van de tijdelijke uitkering (2 jaar) en de datum waarvoor van pensioneren moet plaatsvinden (vóór 1 januari 2017) was daarvoor nodig. Verder blijft de regeling inhoudelijk identiek.

Teleurstellend voor desbetreffende pensionada’s omdat de Pensioenknip  niet in hun belang is. Uit de evaluatie van de oude Pensioenknip bleek namelijk al dat hij het deelnemersbelang niet heeft gediend. De conclusie van de evaluatie was dat het beoogde doel van de regeling Pensioenknip niet is gerealiseerd. En als oplossing voor de huidige problematiek, kiest de staatssecretaris ervoor om die oude regeling onverkort opnieuw in te voeren. 

Een betere oplossing is volgens ons om het mogelijk te maken dat (maximaal) twee keer een bedrag uit het pensioenkapitaal mag worden opgenomen gelijk aan de jaarlijkse pensioenuitkering zoals die zou zijn als gekozen zou worden voor een levenslange uitkering in euro’s. Via een dergelijke gedeeltelijk afkoop bespaart de pensioengerechtigde heel veel kosten die gepaard gaan met het gesplitst aankopen van twee uitkeringen.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Kamerbrief 2 juli 2015, regeling pensioenknip

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 3 juli 2015