Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Definitieve rendementen box 3 voor 2017

26 september 2016

De berekeningsmethode van de vermogensrendementsheffing verandert volgend jaar aanzienlijk. Staatssecretaris Wiebes maakt bekend hoe hoog het fictieve rendement voor de berekening van de belastingheffing in box 3 in 2017 is.

Aanpassing van de vermogensrendementsheffing

Een belastingplichtige moet over de opbrengst van zijn belastbare vermogen in box 3, 30% inkomstenbelasting betalen als zijn netto vermogen meer is dan het heffingsvrij vermogen. Sinds 2001 bepaalt de wet deze opbrengst fictief op 4%. De heffing over het belastbare vermogen bedraagt dus 1,2% Het kabinet herziet de vermogensrendementsheffing in box 3 met ingang van 1 januari 2017. Belangrijkste reden is dat deze beter moet aansluiten bij de rendementen die door belastingbetalers in voorafgaande jaren gemiddeld zijn behaald. Het kabinet kiest ervoor om de forfaitaire benadering te behouden. Om beter aan te sluiten bij het rendement dat in voorgaande jaren gemiddeld is behaald, wordt het forfaitaire rendement voortaan gebaseerd op een veronderstelde gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen en de bijbehorende rendementen. Zowel het rendement op het spaardeel als op het beleggingsdeel wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de meest actuele gegevens. Het kabinet handhaaft het vlakke tarief van 30%, en verhoogt het heffingsvrije vermogen met ingang van 2017 naar € 25.000 per persoon. Zie voor meer informatie onze speciale nieuwsbrief over Prinsjesdag 2016, paragraaf 2.8.

Percentages 2017 vastgesteld

Er komen drie vermogensschijven in box 3: € 0 tot € 100.000, € 100.000 tot 1 miljoen euro en meer dan 1 miljoen euro. Het heffingsvrije vermogen bedraagt € 25.000. Op basis van werkelijk gerealiseerde marktrendementen in het verleden wordt een gemiddeld rendement toegerekend aan het veronderstelde spaardeel en het beleggingsdeel in de vermogensmix. Voor 2017 is de raming van het rendement op spaargeld 1,63% en op beleggingen 5,39%.

Aan de hand van de onderstaande tabel en het totale vermogen van de belastingplichtige kan de box 3-heffing worden berekend:

SchijfBox 3-vermogen (€)Heffingsvrij vermogen (€)Sparen 1,63%Beleggen 5,39%Forfaitair rendement
1e0 - 100.000-/- 25.00067%33%2,87 %
2e100.000 - 1 mln 21%79%4,60 %
3e1 mln 0%100%5,39 %

Commentaar

Volgens eerdere ramingen bedroeg het forfaitair rendement op aandelen 5,5%. Ook in onze nieuwsbrief over Prinsjesdag staat dit percentage. Uit de recente brief van Wiebes volgt dus de verlaging naar 5,39%.

De aanpassing van de percentages waarmee het fictieve rendement berekend wordt, betekent een iets lager fictief rendement in de tweede schijf. Het verbaast ons dat deze –voor veel mensen belangrijke- informatie in een brief aan de Tweede Kamer bekend wordt gemaakt waarin de stand van zaken van fiscale moties en toezeggingen staan.

Auteur: Erik Schouten, internationaal adviseur AEGON Adfis

Bron: Brief Tweede Kamer over fiscale moties en toezeggingen, 20 september 2016.

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 26 september 2016.