Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Doorwerkeis prepensioen blijft

Doorwerkeis prepensioen blijft

26 januari 2017

Staatssecretaris Wiebes handhaaft de doorwerkeis bij uitstel van de prepensioendatum. Hij informeerde de Tweede Kamer over de budgettaire gevolgen van het afschaffen van de doorwerkeis voor prepensioenregelingen.

Doorwerkeis overige pensioenmaatregelen

Op 23 januari diende Wiebes de novelle in voor het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. Eén van de overige fiscale pensioenmaatregelen in dit wetsvoorstel is het vervallen van de doorwerkeis van ouderdomspensioen. Tot nu toe was uitstel van de pensioeningangsdatum alleen mogelijk indien en voor zover de deelnemer in de uitstelperiode doorwerkte.

Door het vervallen van deze doorwerkeis is nu de enige fiscale eis dat het ouderdomspensioen niet later in kan gaan dan op het tijdstip dat de werknemer of gewezen werknemer de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-ingangsleeftijd. Ongeacht of hij in de uitstelperiode al dan niet doorwerkt.

De overige pensioenmaatregelen in dit wetsvoorstel gaan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2017.

Doorwerkeis vervalt niet voor prepensioen

D66 vroeg de staatssecretaris waarom de doorwerkeis niet ook vervalt voor prepensioenregelingen. De staatssecretaris antwoordde eerder hierop dat hierbij gekeken moest worden naar de budgettaire consequenties aan de uitgavenkant voor de sociale zekerheid en aan de lastenkant. Dat heeft hij gedaan, samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De budgettaire gevolgen aan de uitgavenkant raamt Wiebes op in totaal 33 miljoen euro, verdeeld over de jaren 2017 tot en met 2022. Door uitstel van prepensioen verwacht Wiebes 6 miljoen euro lagere AOW-premie inkomsten.

Wiebes: “Het afschaffen van het doorwerkvereiste kan een prikkel vormen voor deelnemers om de ingangsdatum van de prepensioenregeling uit te stellen en daarmee (meer) gebruik te maken van de sociale zekerheid.”

(…)

De wens van uw Kamer tot het harmoniseren van de pensioeningangsdatum en de AOW-gerechtigde leeftijd was, naast de vereenvoudiging voor pensioenuitvoerders en het introduceren van (meer) flexibiliteit in de pensioeningangsdatum, een van de belangrijkste redenen om het doorwerkvereiste voor ouderdomspensioen af te schaffen. De harmonisering van de pensioeningangsdatum en de AOW-gerechtigde leeftijd speelt geen rol bij prepensioenregelingen. Uitgangspunt bij een prepensioenregeling is immers dat het pensioen vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaat.

Commentaar

Wiebes houdt vast aan de doorwerkeis voor prepensioen. Wij kunnen daarvoor geen logische verklaring bedenken. Het argument dat harmonisatie van de ingangsdatum geen rol speelt bij prepensioenregelingen omdat het uitgangspunt bij prepensioen is dat het ingaat vóór de AOW-gerechtigde leeftijd onderbouwt de staatssecretaris niet. Ook bij prepensioengerechtigden kan heel wel de behoefte bestaan om de ingangsdata te harmoniseren. Daarnaast speelt bij uitstel van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen de prikkel om meer gebruik te maken van de sociale zekerheid ook een rol. Voor vele deelnemers is de pensioengerechtigde leeftijd voor het grootste deel van hun ouderdomspensioen immers nog 65, terwijl de einddatum voor de sociale zekerheidsregelingen de AOW-ingangsdatum (inmiddels 65 jaar en negen maanden) is.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Vragen en antwoorden PEB, Rijksoverheid 23 januari 2017

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 25 januari 2017.