Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Eerste Kamer schort behandeling APF op, beoogde ingangsdatum in gevaar.

1 september 2015

De Eerste Kamer schort de behandeling van het wetsvoorstel voor de invoering van een Algemeen Pensioenfonds (APF) op. De Senaat wil wachten op het advies van de Raad van State over het amendement Lodders/Vermeij en de reactie van het kabinet hierop. Pas daarna gaat zij over tot een inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel. Daardoor komt de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2016 mogelijk in gevaar.

 

Het amendement Lodders/Vermeij

Het wetsvoorstel APF voorziet niet in de mogelijkheid voor een Bedrijfstakpensioenfonds om zich om te vormen tot een APF. In de parlementaire behandeling gaf de regering aan eerst een fundamentele discussie te willen voeren over de verplichtstelling met alle betrokken belanghebbenden. Als op basis van onderzoek blijkt dat het voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen wenselijk is dat zij gebruik maken van (de dienstverlening van) het algemeen pensioenfonds , dan sluit de regering niet uit dat dit op een later moment tot aanpassing zal leiden.

De Tweede Kamerleden Lodders (VVD) en Vermeij (PvdA) dienden daarop een amendement in. Hiermee krijgen verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen ingeval van een onderlinge fusie de mogelijkheid om per collectiviteit van het fuserende bedrijfstakpensioenfonds afgescheiden vermogen aan te houden. Staatssecretaris Klijnsma (PvdA) ontraadde het amendement met de meest krachtige formulering. Zij gaf aan “zich ernstig te moeten beraden” op het wetsvoorstel als de Tweede Kamer het amendement aannam. Zie ons bericht van 19 juni 2015. De Tweede Kamer nam het amendement desondanks aan en de staatssecretaris vroeg een spoedadvies aan de Raad van State. Het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel – inclusief het amendement Lodders/Vermeij- stuurde het kabinet alvast naar de Eerste Kamer. De behandeling hoefde daar dan geen vertraging op te lopen. Mocht het advies van de Raad van State daartoe aanleiding geven, dan zegde de staatssecretaris toe om indien nodig het wetsvoorstel via een novelle hierop aan te passen en in die vorm door de Eerste Kamer te laten behandelen.

 

De Eerste Kamer

De Eerste Kamer bepaalt echter haar eigen agenda en werkwijze. In eerste instantie stond het zogenoemde voorbereidend onderzoek van de Eerste Kamercommissie voor SZW voor 8 september op de rol. Het voorbereidend onderzoek is de eerste fase van de schriftelijke voorbereiding door de Kamercommissie. De Kamercommissie besloot echter dit voorbereidend onderzoek te laten vervallen. Zij wil eerst de kabinetsreactie op het advies van de Raad van State over het amendement Lodders/Vermeij afwachten. Pas daarna zal de commissie de verdere procedure bespreken.

 

Commentaar

Door het besluit van de Eerste Kamer loopt de behandeling van het wetsvoorstel vertraging op. Iets wat de Tweede Kamer en de staatssecretaris nu juist wilden voorkomen. De kans dat de ingangsdatum van 1 januari 2016 niet haalbaar blijkt, neemt hierdoor toe. En dat is heel jammer. Diverse pensioenfondsen die – al dan niet onder druk van besturen en toezichthouder – overwegen om zichzelf op te heffen en toe te treden tot een APF, kunnen dit dus wellicht niet al per 1 januari 2016 doen. En de vraag is of zij de tijd hebben en krijgen om te wachten.

 

Daarom zou het wat ons betreft een goede zaak zijn als de behandeling in de Eerste Kamer zo snel mogelijk begint. Uiteraard respecteren wij het standpunt van de Eerste Kamer dat zij het wetsvoorstel niet willen behandelen vóórdat de Raad van State zich heeft uitgesproken over een wezenlijk onderdeel daarvan en het kabinet daarop heeft gereageerd. Om desondanks geen onnodige vertraging op te lopen, geven wij de staatsecretaris in overweging om de procedure om te draaien. Dat ontstaat het volgende proces. De staatssecretaris dient zo snel mogelijk een novelle in bij de Tweede Kamer waarmee de wijzigingen op grond van het amendement Lodders/Vermeij ongedaan worden gemaakt. Nadat de Tweede en Eerste Kamer daarmee akkoord zijn gegaan, kan de Eerste Kamer met de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel APF beginnen. Ze hoeven dan niet te wachten op het advies van de Raad van State. Als het advies er op enig moment is en de Raad van State negatief adviseert over het amendement, dan gebeurt er niks en blijft het wetsvoorstel onveranderd. Is de Raad van State positief, dan wijzigt de wetgever de Pensioenwet bij eerste gelegenheid zodanig dat de strekking van het amendement Lodders/Vermeij weer terugkeert. Maar dat kan ook in een later stadium en zelfs na 1 januari 2016.

 

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 31 augustus 2015