Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Extra eisen grensoverschrijdende waardeoverdracht pensioen

Extra eisen grensoverschrijdende waardeoverdracht pensioen

10 oktober 2018

Naar aanleiding van Kamervragen van Omtzigt over pensioenkapitaal dat naar Belgische pensioeninstellingen gaat, wil Minister Koolmees de voorwaarden voor dergelijke waardeoverdrachten verscherpen. 

Kamervragen over pensioenvlucht naar België 

Pieter Omtzigt vroeg aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoeveel pensioenvermogen er in de laatste drie jaar verhuisd is uit Nederland door een grensoverschrijdende waardeoverdracht. Volgens minister Koolmees gaat het om vijf collectieve waardeoverdrachten waarvan vier naar een Belgische instelling en één naar een pensioeninstelling in Luxemburg. In totaal ging het daarbij om een bedrag van ongeveer 4,3 miljard euro aan beheerd vermogen. 

Wijziging wetsvoorstel implementatiewet IORP2 

Hoewel de omvang van pensioenkapitaal dat is overgedragen aan een buitenlandse instelling meevalt, vindt Koolmees dat we op de mogelijke nadelige effecten hiervan voor de deelnemers wel  attent moeten zijn. Zeker in die gevallen waarin de schijn bestaat dat de overdracht gericht is op een soepeler toezicht in het buitenland. Om dit te voorkomen stelt de Minister voor om de Pensioenwet (PW) op twee onderdelen te wijzigen. 

Hij stelt voor om het goedkeuringsrecht van het verantwoordings- of  belanghebbendenorgaan van een pensioenfonds voor een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht te vervangen door de eis dat goedkeuring vereist is van: 
-    tweederdemeerderheid van de deelnemers en gewezen deelnemers en 
-    tweederdemeerderheid van de pensioengerechtigden 
die hebben gereageerd op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek. 
Deze belanghebbenden moeten tijdig worden geïnformeerd over het goedkeuringsrecht. De mogelijkheid om goedkeuring te verlenen of weigeren mag niet worden belemmerd door daaraan extra eisen te stellen. 

De minister stelt ook voor om in de PW een delegatiegrondslag op te nemen voor een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht. In een algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden vastgesteld voor een collectieve waardeoverdracht van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of omgekeerd. Hierdoor kunnen – indien toekomstige ontwikkelingen daar aanleiding toe geven – nadere regels worden gestelde voor dergelijke waardeoverdrachten.

Commentaar

Voor veel leden van de Tweede Kamer is de “België-route” voor pensioenfondsen een erg gevoelig onderwerp. Dat blijkt wel uit de vele vragen die de leden hierover jarenlang stelden. Enige vasthoudendheid kunnen we de Kamerleden wel meegeven. Lees bijvoorbeeld ook ons nieuwsbericht van december 2016

Het lijkt erop dat door deze voorgestelde wetswijziging de minister extra eisen wil stellen aan grensoverschrijdende waardeoverdrachten van pensioen. En dat de Kamer eindelijk een door hen gewenste reactie krijgen van de minister. Die oplossing  ligt in Europees verband echter erg gevoelig. Het Europese Hof staat doorgaans belemmeringen niet toe wanneer die alleen gesteld worden bij grensoverschrijdende diensten En hier is sprake van zwaardere eisen voor een buitenlandse pensioenuitvoerder om als ontvangende partij voor een collectieve waardeoverdracht te kunnen optreden dan voor een binnenlandse pensioen uitvoerder. De discussie hierover zou kunnen worden opgelost door eenzelfde instemming te regelen bij en niet-grensoverschrijdende waardeoverdracht. Maar willen we dat wel?

Overigens geldt de grens van een tweederdemeerderheid alleen voor gerechtigden die hebben gereageerd op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek. Wij kunnen ons voorstellen dat (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden die het eens zijn met de waardeoverdracht niet reageren. In dat geval kan een eenling al zorgen voor een tweederdemeerderheid. 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis
Bronnen:     Antwoorden op de Kamervragen van het lid Omtzigt, 4 oktober 2018
Nota van wijziging voor de implementatiewet IORP II, 26 september 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 11 oktober 2018