Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Fiscale kwalificatie buitenlandse sociale zekerheidsstelsels

15 januari 2016

De staatssecretaris van Financiën publiceerde een geactualiseerd besluit over de fiscale behandeling van buitenlandse sociale verzekeringen. In dit besluit staat een overzicht van buitenlandse sociale zekerheidsstelsels inclusief die van China, Egypte, Malta en Singapore. Wanneer is dit besluit voor u interessant? 

 

Bijdrage Zvw behoort niet tot loon

Volgens de Wet op de loonbelasting hoeft bij de bepaling van het belastbare loon geen rekening gehouden te worden met de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering (hierna: Zvw). De werkgever is deze inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd. Deze bijdrage behoort daarom niet tot het belastbare loon. Dat geldt ook voor werknemers die onder het socialezekerheidsstelsel van een ander land vallen. 

Op 5 januari 2016 publiceerde de staatssecretaris van Financiën een geactualiseerde besluit over de fiscale behandeling van buitenlandse sociale verzekeringen. Dit geactualiseerde besluit vult het bestaande overzicht van buitenlandse sociale zekerheidsstelsels aan met de stelsels van China, Egypte, Malta en Singapore.

Inhoud besluit

In het besluit geeft het Ministerie van Financiën van meer dan 40 buitenlandse sociale zekerheidstelsels de fiscale behandeling weer van bijdragen. Deze kwalificatie is nodig voor het bepalen van het loon van werknemers die in Nederland over dat loon belastingplichtig zijn, maar onderworpen zijn aan een buitenlands sociaal zekerheidsstelsel. Het besluit geeft per land aan of de werknemerspremie aftrekbaar is en of de werkgeverspremie vrijgesteld is. Wanneer er sprake is van een gedeeltelijke aftrekbaarheid/vrijstelling, dan is dit vermeld.

Voor bijvoorbeeld België geldt het volgende.

  • Premies Rijksbijdrage Sociale Zekerheid (RSZ): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld. 
  • Premies Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid (BBSZ): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld. 
  • Premies Aanvullende Hospitalisatieverzekering: werkgeverspremies belast, verminderd met de bij de werknemer ingehouden premie.
  • Premies Vlaamse Zorgverzekering: werknemerspremies niet aftrekbaar.

Bijtelling: een gedeelte van de bij de werknemer ingehouden RSZ- en BBSZ-premies heeft betrekking op geneeskundige verzorging. Het bruto loon moet worden vermeerderd met het daarop betrekking hebbende gedeelte van deze premies. Voor het werknemersgedeelte bedraagt de bijtelling 27% van de som van de op het loon ingehouden RSZ- en BBSZ-premies.

Wanneer is dit besluit voor u interessant?

Dit besluit is voor u van belang wanneer u werknemers in dienst hebt die deelnemen aan een buitenlands sociaal zekerheidsstelsel.

Wanneer u werknemers heeft bent u verplicht om loonheffing correct in te houden en af te dragen. Voor werknemers die (verplicht) deelnemen aan een buitenlands stelsel voor sociale zekerheid moet u de Nederlandse fiscale gevolgen beoordelen. Anders kunt u immers niet voldoen aan uw verplichting om de loonheffing correct vast te stellen. Werkgeversbijdragen kunnen als belastbaar loon kwalificeren in Nederland. Werknemersbijdragen verlopen afhankelijk van de kwalificatie als een inhouding op het bruto loon of het netto loon. 

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Besluit Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels, 5 januari 2016, DGB 2016/20

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 15 januari 2016