Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Geen kennis van buitenlands belastingstelsel is geen nieuw feit!

25 januari 2016

X betaalde in Brunei geen belasting over zijn loon. Toch heeft hij recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Dat de inspecteur geen basiskennis heeft van het belastingstelsel van Brunei is voor zijn risico en kan hij niet tegen X gebruiken.

 

Aangifte IB 

X werkt in 2008 en 2009 in Brunei. Bij zijn aangifte inkomstenbelasting vult hij als werkgever in " [C] te Brunei". In het elektronische aangifteprogramma IB kan X Brunei in die jaren niet als land selecteren. Daarom vult hij in de aangiften bij de vraag naar aftrek ter voorkoming van dubbele belasting als landcode "XXX" in. De belastingdienst legde de aanslag IB/PVV 2008 op overeenkomstig de aangifte. 

Naar aanleiding van een aselecte steekproef stelt de inspecteur vragen over de buitenlandse looninkomsten en de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Later kondigt hij aan een navorderingsaanslag IB op te leggen omdat in Brunei loon niet onderworpen is aan inkomstenbelasting. X gaat in bezwaar en beroep. De rechtbank geeft antwoord op twee vragen:

  • is er sprake van een nieuw feit;
  • is het inkomen in Brunei onderworpen aan inkomstenbelasting en bestaat op die grond recht op aftrek wegens voorkoming van dubbele belasting?

Geen nieuw feit

Een inspecteur kan te weinig geheven belasting navorderen wanneer hij een aanslag ten onrechte niet oplegde of tot een te laag bedrag vaststelde. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, kan geen grond voor navordering opleveren. Behalve wanneer de belastingplichtige te kwader trouw is. 

In het aangifteprogramma had X niet de mogelijkheid om aan te kruisen dat hij zijn inkomsten in Brunei heeft genoten. Hij vermeldde echter wel de naam en het Bruneise adres van zijn werkgever. Volgens de rechtbank was het hierdoor voor de inspecteur duidelijk dat het loon in Brunei is genoten. 

De inspecteur vond dat niet van hem verlangd kan worden dat hij weet of sprake is van onderworpenheid in Brunei. De rechter ziet dat anders. Basiskennis van belastingstelsels van landen waar regelmatig Nederlandse belastingplichtigen werkzaam zijn, mag van algemene bekendheid worden verondersteld. Zeker nu deze kennis eenvoudig toegankelijk is via openbare bronnen of via voor de inspecteur te raadplegen bronnen. 

Nederland en Brunei hebben geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten. Dit bleek ook uit de manier waarop X zijn aangifte invulde. Volgens de rechtbank was de gevraagde aftrek ter voorkoming van dubbele belasting niet zonder meer vanzelfsprekend. De inspecteur moest zich daarom verdiepen in de inhoud van de Bruneise belastingwetgeving. Dit deed hij echter niet. De conclusie van de rechtbank: geen nieuw feit.

Inkomen niet onderworpen aan belastingheffing in Brunei

Na beoordeling van het belastingstelsel in Brunei komt de rechtbank tot het oordeel dat er een objectieve vrijstelling is van het loon. Er is dus geen sprake van onderworpenheid aan belastingheffing. 

Commentaar

De belastingplichtige ontving onbelast loon in Brunei. In Nederland deed hij bij zijn aangifte IB beroep op voorkoming van dubbele belastingheffing. De inspecteur accepteerde dit niet, maar hij was te laat met de navorderingsaanslag. Er was volgens de rechtbank geen nieuw feit. En van de inspecteur verwachtte de rechtbank in ieder geval globale bekendheid met het belastingsysteem in Brunei. Zijn argument dat hij geen kennis hiervan had, accepteerde de rechtbank niet. 

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Uitspraak Rechtbank Gelderland, 14 januari 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 22 januari 2016