Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Geen leeftijdsdiscriminatie bij Finse aanvullende belasting op pensioen

15 maart 2016

De Advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie concludeert dat het Europese discriminatieverbod op grond van leeftijd niet van toepassing is op de Finse pensioenbelasting. 

Extra belastingheffing op pensioenen in Finland

Bovenop de algemene inkomstenbelasting heft Finland een aanvullende belasting op pensioeninkomsten. Deze belasting bedraagt 6% voor zover de pensioeninkomsten meer bedragen dan € 45.000. 

Een Finse belastingplichtige (X) ontving in 2013 pensioeninkomsten van ongeveer EUR 460.000 van een Finse vennootschap. Dit pensioen is gebaseerd op de laatste tien jaar van zijn werkzaamheden. In deze periode werkte X zowel in Zweden als in Finland voor een Zweeds bedrijf. X stelt dat deze extra belastingheffing verboden discriminatie is op grond van leeftijd. De Finse rechter stelde prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie (het Hof). 

Advocaat-generaal: geen verboden discriminatie

Voordat het Hof een uitspraak doet, publiceert de Advocaat-generaal (A-G) een juridische analyse van het geschil en geeft een advies. 

De A-G begint haar conclusie met de opmerking dat deze zaak mogelijk een nieuw hoofdstuk opent in de invloed van het Europese recht op de directe belastingen van de lidstaten. Op verzoek van de hoogste Finse bestuursrechter moet de vraag worden beantwoord of het Europese verbod van discriminatie op grond van leeftijd ook doorwerkt op de nationale inkomstenbelastingwetgeving. 

Een Finse belastingplichtige moet een aanvullende belasting betalen die in Finland uitsluitend wordt geheven op pensioeninkomsten. Hij doet een beroep op dit verbod van leeftijdsdiscriminatie. Is in een dergelijk geval het Europese verbod van discriminatie op grond van leeftijd, dat wordt geregeld in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in richtlijn 2000/78 (gelijke behandeling in arbeid en beroep), überhaupt van toepassing en, zo ja, verbiedt het een lidstaat pensioeninkomsten zwaarder te belasten?

Na een uitvoerige juridische analyse komt de A-G tot de conclusie dat er geen sprake is van verboden leeftijdsdiscriminatie. Een regeling van een lidstaat die de hoogte van het tarief van de belasting op pensioeninkomsten bepaalt, valt niet binnen de werkingssfeer van de richtlijn 2000/78. En valt evenmin binnen de werkingssfeer van het Handvest.

Commentaar

In deze zaak concludeert de A-G dat de Finse aanvullende belasting op pensioenen niet hoeft te worden getoetst aan het Europese verbod van discriminatie op grond van leeftijd. Volgens de A-G werkt het Europese verbod op leeftijdsdiscriminatie niet door naar de nationale belastingwetgeving. 
Hoewel je misschien zou verwachten dat een hogere belastingheffing op pensioenen discriminatie naar leeftijd zou zijn, komt de A-G dus tot de conclusie dat dit niet het geval is. Nu is het wachten op de uitspraak van het Hof.

Auteur:  Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Zaak C-122/15, Conclusie van Advocaat-Generaal J. Kokott, 28 januari 2016 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 15 maart 2016.