Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Gehele pensioen is belast als niet wordt uitgekeerd

23 december 2016

De Rechtbank oordeelt dat vanwege het niet uitkeren van een pensioentermijn de volledige waarde in het economische verkeer van de pensioenaanspraak belast is bij de DGA. 

Wat was er aan de hand?

B BV heeft aan haar DGA pensioenaanspraken toegekend die in eigen beheer worden gehouden. In de pensioenbrief, ondertekend op 10 augustus 1993,  is onder meer het volgende opgenomen:

“8. Herziening

De B.V. behoudt zich het recht voor de onderhavige pensioenrechten, gedeeltelijk of geheel, te beëindigen, respectievelijk te beperken indien:

a. (…)

b. De financiële resultaten van de B.V. -uitsluitend ter beoordeling van de B.V.- de betreffende verplichtingen niet meer toelaten. De B.V. zal zich dan beraden omtrent de aanpassing van de rechten aan de gewijzigde omstandigheden.”

Met ingang van de pensioendatum, 1 mei 2013, heeft de DGA recht op een jaarlijks pensioen van € 57.327. Wegens gebrek aan liquide middelen heeft B BV in 2013 geen pensioen uitgekeerd. Op 1 januari 2013 bestaan de activa van B BV nagenoeg uitsluitend uit een vordering op de DGA van € 531.164. De DGA heeft geen pensioen aangegeven in zijn aangifte inkomstenbelasting 2013. De inspecteur heeft bij de vaststelling van de aanslag het aangegeven belastbaar inkomen uit werk en woning van de DGA  gecorrigeerd met een bedrag van € 38.218. Dit is het bedrag dat B BV in 2013 aan pensioen had moeten uitkeren aan de DGA.

De DGA maakt bezwaar tegen de correctie van de inspecteur. Hij baseert dit op de in de pensioenbrief opgenomen mogelijkheid van B BV om de pensioenrechten te beperken indien de financiële resultaten van B BV daartoe aanleiding geven. Op grond hiervan kan volgens de DGA in 2013 slechts een pensioenuitkering van € 8.573 in aanmerking worden genomen.

De inspecteur stelt dat de bijtelling van € 38.218 in 2013 correspondeert met de pensioenaanspraak die B BV en de DGA zijn overeengekomen. 

Rechtbank

De Rechtbank geeft de inspecteur gelijk.

In de Wet op de loonbelasting staat dat in geval de pensioenaanspraak wordt prijsgegeven de aanspraak wordt aangemerkt als loon. Daarop geldt alleen een uitzondering als het pensioen niet voor verwezenlijking vatbaar is. Volgens de Rechtbank kunnen partijen niet door een aanpassing in de pensioenbrief deze regel ongedaan maken. Dus de mogelijkheid van B BV om het pensioen te verminderen, verhindert niet dat er sprake is van prijsgeven in de zin van de Wet op de loonbelasting.

Er was ook geen sprake van: “niet voor verwezenlijking vatbaar”, vanwege de vordering die B BV had op de DGA. B BV had de pensioentermijnen kunnen verrekenen met de schuld van de DGA aan de BV. Dat in dat geval de loonheffing voor rekening van de DGA komt doet daar niet aan af. De Rechtbank vindt dat door het niet uitkeren van de pensioentermijnen er sprake is van prijsgeven en dat daardoor in 2013 de waarde in het economische verkeer van de volledige pensioenaanspraak tot het loon van de DGA had moeten worden gerekend. De aanslag inkomstenbelasting is dan ook zeker niet te hoog vastgesteld.

Commentaar

Alweer een uitspraak waarbij de BV en de DGA de overeengekomen pensioenaanspraken niet nakomen. Zie onder meer ons bericht van 19 december 2016. Het lijkt erop dat het voor steeds meer BV’ s lastig is om de pensioenaanspraken van de DGA uit te keren. Dit toont nogmaals aan dat oplossingen voor pensioen in eigen beheer noodzakelijk zijn. In dat licht is het jammer dat de stemming in de Eerste Kamer over het Wetsvoorstel uitfaseren pensioen in eigen beheer werd uitgesteld. Overigens is in de brief van de staatssecretaris aan de Eerste Kamer van 20 december 2016 aangegeven dat in terugwerkende kracht zal worden voorzien voor de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Dit geldt niet voor het pensioen in eigen beheer.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rechtbank Den Haag, 24 november 2016

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 22 december  2016.