Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden

31 oktober 2017

Bij het overlijden van een DGA die aanspraken heeft op een oudedagsverplichting (ODV) krijgen de erfgenamen te maken met loonheffing en erfbelasting. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) geeft in een Handreiking aan hoe deze heffingen bij verschillende scenario’s werken. Wij geven hier een samenvatting van die scenario’s.

ODV en overlijden DGA

Bij het overlijden van een DGA die een ODV bedongen heeft van zijn BV moeten de termijnen van de ODV overgaan op de erfgenamen van de DGA. Als deze termijnen toekomen aan anderen dan de erfgenamen is er sprake van een onzuivere aanspraak. De ODV wordt dan onzuiver op het moment direct voorafgaand aan het overlijden van de DGA. Gevolg hiervan is dat over de waarde van de (gehele) aanspraak loonheffing en revisierente verschuldigd is.

Als de termijnen toekomen aan de erfgenamen vormen deze termijnen voor de erfgenamen loon uit vroegere dienstbetrekking.

Op de verkrijging van de termijnen is de vrijstelling van de erfbelasting van toepassing. Indien en voor zover de termijnen toekomen aan de aan de partner van DGA moet  – net zoals een bij een verkrijging van pensioen – imputatie op de algemene vrijstelling plaatsvinden.  In dat geval wordt de algemene vrijstelling gekort met de waarde van de verkregen ODV.

Als de DGA in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd dan behoort juridisch de helft van de waarde van de ODV tot het vermogen van de partner. Maar omdat deze - gezien de aard van de ODV-aanspraak - niet toegedeeld kan worden aan een ander dan de DGA, dient de helft van de ODV-aanspraak verrekend te worden. De nalatenschap van de DGA bestaat dus voor een deel uit een verrekeningsschuld van de DGA op de partner. De uitkeringen uit de ODV vormen in het geheel loon uit vroegere dienstbetrekking. Als in dit geval de partner van de DGA eerst overlijdt bestaat de nalatenschap van die partner voor een deel uit een verrrekeningsvordering op de DGA.

De ODV-termijnen vererven op grond van het wettelijk erfrecht of op basis van een testament of legaat. Voor zover de termijnen toekomen aan een of meerdere erfgenamen is spraken van een zuivere ODV. De loonheffing volgt daarbij het wettelijk erfrecht of het testament. De ODV-termijnen kunnen dus naar één van de erfgenamen gaan of naar de erfgenamen gezamenlijk. In het laatste geval worden de termijnen pro rata verdeeld over de erfgenamen.

Als de ODV-termijnen nog niet zijn ingegaan en de DGA overlijdt moeten de erfgenamen de termijnen laten ingaan binnen 12 maanden na dat overlijden. Zij hebben dan evenwel het recht om in die periode de ODV nog om te zetten in een lijfrente.

Als de erfgenaam die  een recht op een deel van de ODV termijnen krijgt ook overlijdt moet zijn aandeel in de termijnen overgaan op zijn erfgenamen.

Commentaar

Een technische en daarmee complexe materie. Maar omdat waarschijnlijk veel DGA ’s gebruik maken van de optie om hun PEB om te zetten in een ODV krijgen nogal wat DGA ’s hiermee te maken. Wat het naar onze mening ingewikkeld maakt, is dat de fiscaliteit en het juridisch met betrekking tot de ODV niet gelijk lopen. Volgens de loonbelasting kunnen de uitkering uit de ODV alleen toekomen aan de DGA of na zijn overlijden bij de erfgenamen van de DGA. Juridisch is het mogelijk dat de ODV zowel tot het vermogen van de DGA als zijn partner hoort. Als dit laatste het geval is moet partijen een juridische correctie maken. Dat kunnen ze volgens het CAP doen door bij overlijden voor de waarde van de ODV een vorderingsrecht te creëren.  De hele uitkering van de ODV komt dan toe aan de erfgenamen van de DGA.

Omdat de loonheffing het wettelijk erfrecht of het testament volgt kunnen partijen door middel van een testament plannen aan wie de uitkeringen van de ODV na overlijden van de DGA toekomen. Bij de planning van het inkomen bij overlijden kan hiermee rekening worden gehouden.

In de ODV-overeenkomst moet zijn opgenomen dat de termijnen bij overlijden van de DGA toekomen aan de erfgenamen van de DGA. Als deze toekomen aan andere personen is sprake van een onzuivere ODV. Dit leidt tot directe loonheffing over de waarde van de ODV bij overlijden en revisierente. Als in de loop der tijd de erfgenamen van de DGA wijzigen (bijvoorbeeld door een echtscheiding) moet hij nagaan of dit nog klopt met de ODV-overeenkomst.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 26 oktober 2017