Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Implementatie herziene IORP-richtlijn

19 april 2017

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert het Parlement over de implementatie van de herziene IORP-richtlijn.

Implementatie richtlijn

Op 13 januari 2017 trad de herziene IORP-richtlijn in werking. Zie ook ons bericht van 20 september 2016. De minister van SZW stuurde het Parlement het implementatieplan van deze richtlijn. De belangrijkste onderdelen van dit plan zijn twee transponeringstabellen die de artikelen van de richtlijn omzetten in de Nederlandse Pensioenwet (PW) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). De herziene richtlijn moet uiterlijk 13 januari 2019 zijn geïmplementeerd door de lidstaten. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende. 

Grensoverschrijdende activiteiten

De bepalingen ten aanzien van grensoverschrijdende activiteiten moeten deelnemers verder beschermen. Voor de implementatie moet de Nederlandse wetgever op enkele plaatsen de wet aanpassen. Het gaat daarbij met name om de termijnen voor informatie-uitwisseling tussen toezichthouders, de criteria en procedure bij een collectieve waardeoverdracht naar een andere lidstaat en de benodigde goedkeuring van vertegenwoordigers van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden voor een collectieve waardeoverdracht naar een andere lidstaat.

DNB toetst een collectieve waardeoverdracht naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat op dit moment al op basis van de artikelen 83, 84 en 90 van de Pensioenwet. Deze artikelen geven niet specifiek aan op welke gronden DNB een verbod zou mogen opleggen. In de praktijk zal een verbod echter altijd redelijk, gemotiveerd en passend bij het doel moeten zijn. Het is een belangrijk verbeterpunt dat er nu ook op Europees niveau wordt vastgelegd op basis van welke gronden DNB een verbod kan opleggen. Dit geeft meer helderheid en maakt DNB minder afhankelijk van een goede samenwerking met de toezichthouder uit een andere lidstaat.

Governance

De bepalingen ten aanzien van de governance-vereisten moet Nederland  op enkele punten implementeren. Het gaat hoofdzakelijk om het expliciet vastleggen van aspecten die al gangbaar zijn in de Nederlandse praktijk.

De richtlijn benoemt een aantal sleutelfuncties: de actuariële functie, de interne auditfunctie en de risicobeheerfunctie. De werkzaamheden die hiermee in verband staan kennen we al in de Nederlandse praktijk, maar de functies moeten voor pensioenfondsen expliciet worden vastgelegd in de Nederlandse wet- en regelgeving. 

Informatievereisten

Voor wat betreft de bepalingen ten aanzien van de informatievereisten moet Nederland ook op enkele plaatsen implementeren. Samen met de Nederlandse pensioensector en de toezichthouders bekijkt de staatssecretaris hoe voor deze punten kan worden aangesloten bij de bestaande praktijk.

Commentaar

De bepalingen zijn voor het overgrote deel in lijn met het Nederlandse stelsel waardoor de meeste bepalingen geen implementatie vereisen. Waar wel implementatie vereist is, is dit op de meeste punten niet van invloed op de Nederlandse praktijk. De komende periode werkt het ministerie verder aan de implementatieregelgeving. Het wetsvoorstel zal tijdig naar de Tweede Kamer worden verstuurd zodat de richtlijn uiterlijk 13 januari 2019 geïmplementeerd is. 

Auteur: Erik Schouten, internationaal adviseur AEGON Adfis

Bron: Kamerbrief implementatie herziene IORP-richtlijn, 13 april 2017.