Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Inkomensafhankelijke Zvw-premies verschuldigd over Duits pensioen

26 juni 2017

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden moet X inkomensafhankelijke Zvw-premies over zijn Duitse pensioen betalen omdat hij in Nederland verzekerd is.

Premies Zvw terecht over Duits pensioen berekend?

X woont in Nederland en ontvangt in 2013 een Nederlandse AOW-uitkering, een pensioen uit Duitsland en een uitkering van de Deutsche Rentenversicherung. De Belastingdienst legt X een aanslag Zorgverzekeringswet (Zvw) 2013 op, berekend naar een bijdrage-inkomen van € 8.973. Dit is het totaal van de Duitse uitkeringen. X gaat in beroep omdat hij het er niet mee eens is dat hij inkomensafhankelijke Zvw-premies verschuldigd is over de Duitse inkomsten. De rechtbank wijst het beroep af en X gaat in hoger beroep.

Wel volgens het Hof

Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X ingezetene is en hij daarom in Nederland verzekerd is voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hieruit volgt dat X in Nederland ook verzekerd en bijdrageplichtig is voor de Zvw. Volgens het Hof is Nederland bevoegd om over de Duitse inkomsten van X Zvw-premies te heffen. Dat volgt uit de Verordening (EEG) nr. 883/2004 die onder meer de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de EU-lidstaten voor de Zvw regelt.

Omdat X gepensioneerd is en in Nederland woont, valt hij volgens de Verordening onder de socialezekerheidswetgeving van Nederland. De Duitse uitkeringen zijn aan te merken als 'pensioen' in de zin van deze Verordening. Nu de kosten voor uitkeringen bij ziekte voor rekening van Nederland komen, is Nederland bevoegd om ook over het Duitse pensioen Zvw-premies te heffen. De aanslag Zvw 2013 is volgens het Hof verder tot het juiste bedrag opgelegd. Het hoger beroep is ongegrond.

Commentaar

Volgens de Zvw heft Nederland Zvw-premies over het bijdrage-inkomen. Dit gebeurt overeenkomstig de heffing van loonbelasting voor zover het gaat om loon en uitkeringen die worden ontvangen van een inhoudingsplichtige. In dit geval betreft dat de AOW-uitkering.

De uitkeringsinstanties in Duitsland zijn in Nederland geen inhoudingsplichtige. De inkomensafhankelijke bijdrage over de van hen ontvangen uitkeringen moet X daarom via zijn aanslag inkomstenbelasting betalen.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4777

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 22 juni 2017