Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Internetconsultatie AMvB waardeoverdracht klein pensioen

11 augustus 2017

Staatssecretaris Klijnsma start een internetconsulatie over het Ontwerpbesluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

Wet waardeoverdracht klein pensioen

De ministerraad stemde onlangs in met een voorstel van de staatssecretaris van SZW om de waardeoverdracht van kleine pensioenen eenvoudiger te maken. Het recht voor pensioenuitvoerders om dergelijke pensioenen af te kopen vervalt in het voorstel. Zie ons nieuwsbericht van 18 mei 2017. Na een internetconsultatie over het concept wetsvoorstel, ligt het nu bij de Raad van State voor advies. Op 3 augustus startte de staatssecretaris een internetconsultatie over de AMvB waardeoverdracht klein pensioen, die noodzakelijk is om het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 aan deze wetswijziging aan te passen. Deze consultatie loopt tot 14 september 2017.

AMvB waardeoverdracht klein pensioen

De AMvB bevat ter uitvoering van de Wet waardeoverdracht klein pensioen bepalingen met betrekking tot:

  1. het proces van zo automatisch mogelijke waardeoverdracht van kleine pensioenen;
  2. de voorwaarden die zijn verbonden aan waardeoverdracht van kleine pensioenen;
  3. de communicatieverplichtingen richting de gewezen deelnemers wiens kleine pensioen automatisch wordt overgedragen bij einde deelneming.

De Wet waardeoverdracht klein pensioen maakt het mogelijk voor pensioenuitvoerders om kleine pensioenen (d.w.z. pensioenen <€467,89 per jaar) na het beëindigen van de deelneming over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de desbetreffende deelnemer. Het recht van pensioenuitvoerders om dergelijke aanspraken eenzijdig af te kopen vervalt.

Pensioenregister

Om er voor te zorgen dat de deelnemer hierover goed wordt geïnformeerd bevat het ontwerpbesluit een aantal voorschriften hoe de pensioenuitvoerder hierover in de Pensioen 1-2-3 moet communiceren.

Daarnaast bevat het ontwerpbesluit regels over hoe de pensioenuitvoerder de automatische waardeoverdracht procesmatig moet behandelen. Het pensioenregister speelt hierbij een belangrijke rol. Uit het pensioenregister blijkt bij welke pensioenuitvoerder de gewezen deelnemer inmiddels pensioen opbouwt waaraan de pensioenuitvoerder van het kleine premievrije pensioen deze aanspraken kan overdragen.

Om te voorkomen dat het pensioenregister vastloopt als een paar miljoen bestaande kleine pensioenen worden overgedragen, voorziet het ontwerpbesluit in een periode van vier jaar na inwerkingtreding van de wet waarin deze bestaande kleine pensioenen gefaseerd kunnen worden overgedragen. Pensioenuitvoerders moeten samen met de Stichting pensioenregister een meerjarenplan opstellen om de stromen kleine pensioenen over en weer op een gefaseerde en gecontroleerde manier te laten verlopen.

Pensioenfondsen

Bij pensioenfondsen die zich in onderdekking bevinden is de opschortende werking voor waardeoverdracht niet aan de orde als gebruik wordt gemaakt van het recht op waardeoverdracht klein pensioen. De overdrachtswaarde van de kleine pensioenen wordt in alle gevallen berekend op het standaard tarief. Bij een uitgaande waardeoverdracht is bij een onderdekking sprake van een grotere waarde die wordt overgedragen dan op basis van de dekkingsgraad zou moeten. De dekkingsgraad daalt hierdoor. Bij een inkomende waardeoverdracht is het omgekeerde het geval, dan komt meer binnen dan overeenkomt met de dekkingsgraad en stijgt deze dus. Bij een fonds met een dekkingsgraad van ruim boven de 100%, leidt een inkomende waardeoverdracht op basis van het standaard tarief tot een drukkend effect op de dekkingsgraad. Pensioenfondsbesturen dienen, net als bij elk ander besluit dat zij nemen, bij hun besluitvorming hierover alle belangen af te wegen.

Pensioenverzekeraar

Bij verzekeraars kan bij een uitgaande waardeoverdracht een bijbetalingsverplichting aan de orde zijn. Normaal gesproken moet de werkgever dit betalen. Bij een automatische overdracht van grote aantallen kleine pensioenen, is het de vraag of werkgevers hiervoor willen bijbetalen. Een uitgaande waardeoverdracht van bestaande kleine pensioenen is geen verplichting voor verzekeraars, maar een keuze. Verzekeraars kunnen hierbij dus zelf de afweging maken of zij de bestaande kleine pensioenen willen overdragen en hierbij de werkgever al dan niet om een bijdrage vragen, of afzien van de waardeoverdracht waar bijbetaling aan de orde is. 

Commentaar

Door de internetconsultatie betrekt staatssecretaris Klijnsma de markt op een praktische wijze bij haar plannen. Dit bevordert de uitvoerbaarheid. Een goede zaak. Overigens legde zij het concept wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen al eerder via een internetconsulatie aan de markt voor.

Met name pensioenfondsen in branches waarin een groot verloop is, zoals de uitzendbranche en de horeca, kennen grote aantallen gewezen deelnemers en (daardoor) ook grote aantallen kleine pensioenen. Overdracht aan de nieuwe uitvoerder van de gewezen deelnemers heeft voor deze fondsen een grote administratieve uitvoeringslast tot gevolg en kan daarnaast door de verkleining van het financiële draagvlak consequenties hebben voor de actieve deelnemers. Daarom is het goed dat de staatssecretaris wijst op de evenwichtige belangenafweging die een pensioenfondsbestuur bij het nemen van elke beslissing in acht moet nemen. Een dergelijke afweging kan er toe leiden dat een pensioenfondsbestuur besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheden die het wetsvoorstel biedt.

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis

Bron: Internetconsultatie AMvB waardeoverdracht klein pensioen

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 11 augustus 2017.