Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Internetconsultatie Wetsvoorstel gedeeltelijke afkoop pensioen

Internetconsultatie Wetsvoorstel gedeeltelijke afkoop pensioen

26 november 2019

De internetconsultatie van het eerste wetgevingspakket van het pensioenakkoord, inhoudende het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen, ging op 18 oktober in. Dit wetsvoorstel geeft mensen meer keuzes rondom pensioendatum. De einddatum van de internetconsultatie is 9 december 2019.

(Concept) Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

In het Pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt om meer maatwerk mogelijk te maken in het arbeidsvoorwaardelijke pensioen. In dit kader heeft de Staatssecretaris het concept wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen ter consultatie voorgelegd aan de markt.

Het concept wetsvoorstel maakt het mogelijk een deel van het opgebouwde pensioen als een bedrag ineens op te nemen. Deze mogelijkheid is een wettelijk recht en wordt aan strikte voorwaarden gebonden. Pensioenuitvoerders moeten meewerken aan een verzoek om gedeeltelijke opname van het pensioen als een bedrag ineens wanneer voldaan is aan de voorwaarden. Het bedrag ineens mag vrij besteed worden; er is geen verplicht bestedingsdoel.

Naast dit wettelijk recht op gedeeltelijke afkoop krijgen mensen meer keuzeruimte om eerder te kunnen stoppen met werken, doordat fiscale regels rondom regelingen voor vervroegde uittreding en bovenwettelijk verlof worden aangepast.

Voorwaarden gedeeltelijke afkoop

Voor de gedeeltelijke afkoop gelden de volgende voorwaarden:

  • Maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen mag worden afgekocht. Pensioenuitvoerders moeten ook opname van een lager percentage accepteren;
  • De afkoop mag uitsluitend bij pensioeningang; dus niet tijdens opbouw en niet als het pensioen al is ingegaan. Bij deeltijdpensioen of meerdere pensioeningangsdata geldt de afkoop naar rato van het gedeelte dat ingaat;
  • Als de deelnemer gebruik maakt van zijn reglementaire recht op een hoog-laag uitkering, dan heeft hij geen wettelijk recht op gedeeltelijke afkoop;
  • De gedeeltelijke afkoop mag niet leiden tot een resterend ouderdomspensioen dat lager is dan de afkoopgrens klein pensioen; en
  • Toestemming van de partner is vereist wanneer het partnerpensioen gekoppeld is aan het ouderdomspensioen en daalt doordat het ouderdomspensioen wordt verlaagd.

 

Versoepeling RVU-heffing

Het wordt voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een strafheffing over betaald moet worden. Van 2021 tot en met 2025 betalen werkgevers geen heffing over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing) tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. Voorwaarde hiervoor is dat uittreding plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de AOW-leeftijd. Werknemers krijgen dan als het ware eerder AOW, betaald door de werkgever. Zij kunnen dit zelf aanvullen, bijvoorbeeld met spaargeld of door hun aanvullende pensioen eerder in te laten gaan. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de zorgen van werknemers die niet hebben kunnen anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd.

Verruiming verlofsparen

Om werknemers meer mogelijkheden te bieden eerder te stoppen met werken wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld. Een werkgever kan extra verlof toezeggen door bijvoorbeeld overwerk of ploegendiensten (deels) te belonen met extra verlofopbouw. Spaart een werknemer meer dan vijftig verlofweken, dan moet de werkgever nu direct loonheffing afdragen. Het verhogen van deze grens naar honderd weken geeft werknemers meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken of tussentijds langere periodes niet te werken.

Beoogde ingangsdatum

Het streven is om de vrijstelling van de RVU-heffing en verruiming van het verlofsparen per 1 januari 2021 in werking te laten treden. De beoogde datum van inwerkingtreding van de keuzemogelijkheid bedrag ineens is 1 januari 2022.

Commentaar

Volgens het conceptwetsvoorstel wordt gedeeltelijke afkoop mogelijk voor pensioen (ook pensioen in eigen beheer) en lijfrenten. Opvallend is dat de ODV niet wordt benoemd. Wellicht is deze vergeten?

De consultatietermijn is slechts drie weken. Dit houdt ongetwijfeld verband met de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2021, met betrekking tot de versoepeling van de RVU-heffing en verruiming van het verlofsparen. Na één week waren al 36 reacties gepubliceerd. De reacties tot 25 november zijn zeer divers. Met betrekking tot de verruiming van het verlofsparen zijn de reacties over het algemeen positief. Met betrekking tot de versoepeling van de RVU-heffing is een veelgehoorde klacht dat dit de mogelijkheid tot eerder stoppen met werken niet zal bevorderen. Werkgevers hoeven weliswaar geen RVU-heffing af te dragen, maar moeten nog steeds wel een bedrag beschikbaar stellen dat overeenkomt met maximaal een netto AOW-uitkering.

Ook over de voorwaarden die gesteld worden aan de gedeeltelijke afkoop lopen de reacties erg uiteen.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rijksoverheid.nl, internetconsultatie bedrag ineens

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 25 november 2019