Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Klijnsma consulteert de markt voor waardeoverdracht kleine pensioenen

29 december 2016

21 december publiceerde Staatssecretaris Klijnsma het voorontwerp van wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen. Dit wetsvoorstel volgt op de brief van Klijnsma waarin zij de hoofdlijnen schetste van deze wet. Wij schreven daarover in ons nieuwsbericht van 25 november. 

Doel van de regeling

De bedoeling van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen is dat kleine pensioenen (uitkering kleiner dan € 465,94 bruto per jaar = kleiner dan € 38,22 bruto per maand) hun pensioenbestemming behouden. Hiervoor vervalt het huidige afkooprecht voor pensioenuitvoerders van een klein pensioen na twee jaar na einde deelneming.

Regeling waardeoverdracht kleine pensioenen in het kort

  • Alle uitvoerders krijgen het recht om – zonder tussenkomst van de gewezen deelnemer – kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe uitvoerder waar de deelnemer actief opbouwt. Afkoop van kleine pensioenen op de pensioendatum blijft mogelijk, met instemming van de deelnemer.
  • Alle uitvoerders moeten inkomende waardeoverdrachten van kleine pensioenen accepteren.
  • Om de automatische waardeoverdracht tegen zo laag mogelijke uitvoeringskosten mogelijk te maken kiest het kabinet voor:

- Geen bezwaarrecht voor de ex-deelnemer;

- Toepassing van bestaande rekenregels (dus ook eventuele bijbetaling door de vorige/nieuwe werkgever)

- Waardeoverdracht ook bij dekkingstekort pensioenfonds.

Het wetsvoorstel geldt in eerste instantie alleen voor nieuwe kleine pensioenen. Ofwel, kleine pensioenen die premievrij geworden zijn binnen twee jaren vóór ingang van de wet. Dus: premievrij na 1 januari 2016.

Hele kleine pensioenaanspraken vervallen

De kosten van de administratie van hele kleine pensioenen staan niet in verhouding tot het belang van deze pensioenaanspraken. Daarom mag een pensioenuitvoerder aanspraken laten vervallen waarvan de ouderdomspensioenuitkering op de reguliere pensioeningangsdatum niet meer bedraagt dan € 2 per jaar (kleiner dan € 0,16 bruto per maand).

Klijnsma beloofde de Tweede Kamer eerder om hiervoor het juridische vraagstuk over eigendom van pensioenaanspraken te laten uitzoeken. Wij schreven daarover al in ons nieuwsbericht van 25 november. Klijnsma hierover: “Bij het laten vervallen van pensioenaanspraken is sprake van inbreuk op eigendomsrechten en moet gerechtvaardigd worden. De rechtvaardiging kan gevonden worden als het vervallen van deze hele kleine pensioenaanspraken bij wet is voorzien, het algemeen belang dient en proportioneel is.” Volgens de staatssecretaris is het collectief niet gediend bij het intact houden van deze aanspraken omdat het collectief de kosten daarvan moet dragen. Volgens de regering is het laten vervallen van deze hele kleine pensioenen proportioneel.

Het mogen laten vervallen van hele kleine pensioenaanspraken geldt niet als de deelnemer verhuist naar een andere lidstaat en hij of zij de pensioenuitvoerder bij beëindiging van de deelneming informeerde over die verhuizing. Het laten vervallen van aanspraken zonder uitkering van de afkoopwaarde of terugbetaling van de betaalde premies lijkt anders onverenigbaar met richtlijn 2014/50/EU (Mobiliteitsrichtlijn).

Pensioenregister centrale gegevens-uitwisselaar voor uitvoerders

De overdragende pensioenuitvoerder krijgt de bevoegdheid om het Pensioenregister te laten checken of de gewezen deelnemer bij een nieuwe pensioenuitvoerder pensioen opbouwt. En zo ja, welke pensioenuitvoerder dit is.

De overdragende uitvoerder moet binnen één jaar na uitdiensttreding in het pensioenregister toetsen wie de nieuwe uitvoerder is waar de gewezen deelnemer pensioen opbouwt. Wanneer een gewezen werknemer niet direct met een nieuwe baan start of geen pensioen opbouwt bij zijn nieuwe werkgever, moet de overdragende uitvoerder elk jaar toetsen of er inmiddels een nieuwe uitvoerder is waar de gewezen deelnemer pensioen opbouwt. Als overdacht door ontbreken van een ‘hit’ herhaaldelijk niet mogelijk blijkt, is een afkoop na een minimum aantal pogingen wellicht te overwegen. Bij evaluatie van de wet na drie jaar is dit een aandachtspunt.

Andere kleine pensioenen dan ouderdomspensioen

Dit wetsvoorstel ziet alleen op waardeoverdracht van klein ouderdomspensioen. Voor afkoop van een klein partnerpensioen, wezenpensioen, bijzonder partnerpensioen bij scheiding of netto pensioen blijven de bestaande regels ongewijzigd. Dit betekent dat wanneer er naast het klein ouderdomspensioen, ook aanspraak op partner- en wezenpensioen is verleend, die aanspraken meegaan in de overdracht. En dat het bijzonder partnerpensioen en netto pensioen buiten de waardeoverdracht blijven.

Evaluatie

Drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet vindt een evaluatie plaats. Er komen dan zeker drie aandachtspunten aan de orde:

  1. Maximaal aantal keren dat een pensioenuitvoerder van een klein pensioen moet proberen om een ‘hit’ te krijgen om de waarde te kunnen overdragen.
  2. Is afkoop op de pensioendatum ook gewenst wanneer er elders een grotere pensioenaanspraak van diezelfde deelnemer is. Onderzocht zal worden of waardeoverdracht dan naar een vorige uitvoerder mogelijk is.
  3. Behandeling van kleine pensioenen die twee jaren vóór ingang van deze wet premievrij geworden zijn (ofwel:’ oude’ gevallen).

Commentaar

Voor het verzamelen van reacties over de inhoud en uitvoerbaarheid van het voorontwerp legde Klijnsma het wetsvoorstel is ter consultatie aan de markt voor. Tot 21 januari 2017 kan via deze link gereageerd worden op het voorstel.

Opvallend is dat het kabinet kiest voor toepassing van bestaande rekenregels (dus ook eventuele bijbetaling door de vorige/nieuwe werkgever). Met als argument: “Om de automatische waardeoverdracht tegen zo laag mogelijke uitvoeringskosten mogelijk te maken”. Wat is er mis mee om bij alle waardeoverdrachten van kleine pensioenen uit te gaan van de gefinancierde waarde? Hoe klein de eventuele bijstortverplichting ook zal zijn, de pensioenuitvoerder moet tenminste één extra handeling verrichten om die bijstorting van desbetreffende werkgever te ontvangen.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Wetsvoorstel en Amvb waardeoverdracht klein pensioen

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 29 december 2016.