Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Klijnsma wil geen afkoop klein pensioen meer

19 april 2016

Staatssecretaris Klijnsma stuurde de Tweede Kamer een beleidsbrief over waardeoverdracht. Daarin staat onder meer dat zij het recht van pensioenuitvoerders tot afkoop van kleine pensioenen gaat veranderen. 

Afkooprecht wordt verplichte overdracht van klein pensioen

De belangrijkste wetswijziging die Klijnsma binnenkort in gang wil zetten betreft afkoop kleine pensioenen. 

Klijnsma: “Ik vind het een groot goed dat aanspraken hun pensioenbestemming behouden. Dat mensen niet geconfronteerd worden met een afkoop. Dat gaat ten koste van hun pensioen. Vooral voor mensen met parttime banen of banen in bepaalde sectoren. Daarom ga ik zorgen dat hun pensioenpotjes samengevoegd kunnen worden.’’

In verband hiermee wil Klijnsma pensioenuitvoerders verplichten om de waarde van kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Als een deelnemer na einde van het dienstverband geen nieuwe werkgever heeft, moet de pensioenuitvoerder de waarde van het pensioen overdragen naar de vorige uitvoerder met de hoogste pensioenaanspraken van die deelnemer. Dit vraagt om informatie-uitwisseling tussen de betrokken uitvoerders. Klijnsma zal in overleg met het Pensioenregister bekijken welke mogelijkheden hiervoor binnen het bestaande systeem zijn en welke aanpassingen eventueel nodig zijn. Ook kijkt zij naar alternatieven voor inschakeling van het pensioenregister.

De verplichting tot waardeoverdracht geldt voor nieuwe slapersrechten. Klijnsma zal onderzoeken waar uitbreiding naar bestaande slapersrechten mogelijk is, en waar dat op onoverkomelijke bezwaren stuit.

“De overdrachtswaarde wordt berekend conform de huidige rekenregels voor waardeoverdracht op grond van de Pensioenwet. Dat benadrukt dat het hierbij gaat om waardeoverdracht en het voorkomt dat uitvoerders voor waardeoverdracht meerdere rekenprocessen moeten inrichten”, aldus Klijnsma. 

Zij streeft ernaar deze aanpassingen medio 2017 in werking te laten treden.

In gang gezet beleid

In haar beleidsbrief beschrijft Klijnsma de onderwerpen waarvan zij het beleid in gang heeft gezet. Bijvoorbeeld over de voorlichting bij waardeoverdracht. Met betrekking tot het beleid over de bijbetalingsverplichting en het loslaten van de wettelijke termijn van zes maanden publiceerde Klijnsma op 2 december 2015 het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met aanpassing van de regels bij waardeoverdracht. Als gevolg van dit besluit hoeven werkgevers niet bij te betalen wanneer de bijbetaling hoger is dan € 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde. In ons bericht van 14 december 2015 leest u meer over dit besluit. 

Commentaar

Sinds 1994 staat het recht op waardeoverdracht in de pensioenwetgeving. Destijds was het belangrijkste doel van dit recht: voorkomen dat een deelnemer bij baanwisseling pensioen verliest. Dat gevaar was vooral groot bij eindloonregelingen. Door de massale overgang naar middelloonregelingen is de grond onder deze doelstelling vrijwel vervallen. 

Volgens Klijnsma is het belangrijkste doel nu: ervoor te zorgen dat iemand al zijn pensioenpotjes bij één pensioenuitvoerder heeft. Klijnsma in haar brief: “Door het pensioen bij één uitvoerder onder te brengen worden de opgebouwde rechten niet automatisch 'slapersrechten' en kan de uitbetaling van het pensioen te zijner tijd uit één bron plaatsvinden.” Dit kan volgens Klijnsma de keuze voor flexibele pensionering vergemakkelijken. 

“De afgelopen tijd is gebleken dat de afkoop van kleine pensioenen bij het einde van het dienstverband tienduizenden keren per jaar voorkomt. Vooral in sectoren als de uitzendbranche, de horeca, en de schoonmaak. Mensen met tijdelijke of parttime dienstverbanden en nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt krijgen hier steeds meer mee te maken.” aldus Klijnsma. 

Haar motivatie dat zij - door verplichte waardeoverdracht van kleine pensioenen - de pensioenvoorziening wil verbeteren voor werknemers die nu meerdere keren geconfronteerd worden met afkoop van kleine pensioenaanspraken vinden wij sympathiek. 

In haar beleidsbrief geeft Klijnsma (nogmaals) aan dat zij er niets voor voelt om het huidige systeem van waardeoverdracht op basis van pensioenaanspraken in zijn algemeenheid te vervangen door een systeem gebaseerd op gefinancierde waarde.

Klijnsma “Dit zou inhouden dat niet de pensioenaanspraak van de deelnemer wordt overgedragen, maar uitsluitend de waarde van de pensioenvoorziening zoals die in de boeken van de uitvoerder staat. Dat zou bij eind- en middelloonregelingen echter betekenen dat de verschillen in pensioencontracten en financieringsmethodieken niet voor rekening van werkgevers of pensioenuitvoerders zijn, maar ten laste komen van de deelnemer. Die zou daardoor geconfronteerd kunnen worden met grote verschillen in aanspraken voor en na waardeoverdracht. Dat strookt niet met een systeem van waardeoverdracht dat de deelnemer beoogt te beschermen. Dat acht ik onwenselijk.” 

Dit blijft een vreemde redenering. De deelnemer heeft namelijk recht op waardeoverdracht; hij is er niet toe verplicht. Als waardeoverdracht op basis van de gefinancierde waarde onvoordelig is voor hem, doet hij het toch gewoon niet en kan hij gewoon bij zijn oude uitvoerder blijven? Voor uitvoerders en werkgevers is een systeem van waardeoverdracht op basis van de gefinancierde waarde veel eenvoudiger en leidt niet tot een bijbetalingsverplichting.

Of had Klijnsma al in haar achterhoofd dat zij pensioenuitvoerders wilde verplichten om kleine pensioenen over te dragen bij het einde van een dienstbetrekking? Waardoor de deelnemer die keuze niet heeft? Maar dan zadelt zij werkgevers of pensioenfondsen wel met extra lasten op. Lasten die zij moeten betalen omdat deze per deelnemer vrijwel zeker lager zijn dan € 15.000 of 10% van de overdrachtswaarde. En, waardeoverdracht op basis van de gefinancierde waarde brengt de deelnemer ten opzichte van de huidige situatie waarin de pensioenuitvoerders het recht hebben om kleine pensioentjes af te kopen niet in een nadeliger positie. De afkoopwaarde is immers ook gebaseerd op de gefinancierde waarde!

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Beleidsbrief Klijnsma over waardeoverdracht d.d. 14 april 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 19 april 2016