Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Koolmees: geen wettelijke mogelijkheid voor pensioenfonds om rechtstreeks aanvraag in te dienen bij UWV voor achterstallige premies na faillissement.

Koolmees: geen wettelijke mogelijkheid voor pensioenfonds om rechtstreeks aanvraag in te dienen bij UWV voor achterstallige premies na faillissement.

18 augustus 2020

Werknemers die hun baan verliezen ten gevolg van faillissement kunnen bij het UWV onder meer achterstallige pensioenpremies claimen. In antwoord op Kamervragen van Gijs van Dijk (PvdA) geeft minister Koolmees aan dat hij op dit moment geen aanleiding ziet om het wettelijk mogelijk te maken dat een pensioenfonds rechtsreeks een aanvraag kan indienen bij het UWV.

Loongarantieregeling in de WW

De Werkloosheidswet (WW) voorziet in een uitkering voor werknemers ter overname van verplichtingen die voortvloeien uit de dienstbetrekking bij betalingsonmacht van de werkgever. De zogenoemde insolventie uitkering. Deze uitkering bestaat uit het achterstallige loon dat de werknemer nog tegoed had over maximaal dertien weken voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst, of – indien de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd – voor het einde van het dienstverband. Ook het loon over de opzegtermijn tot maximaal zes weken na de opzegdatum maakt deel uit van de uitkering. Daarnaast bestaat de uitkering uit de bedragen die de werkgever in verband met de dienstbetrekking aan derden verschuldigd is, zoals pensioenpremies, over ten hoogste een jaar voor het einde van het dienstverband of voor de aanvang van de opzegtermijn.

Conform het doel en de systematiek van de werknemersverzekeringen moet de werknemer de insolventie uitkering bij het UWV aanvragen.

Kamervragen Gijs van Dijk

Het PvdA Tweede Kamerlid Gijs van Dijk vroeg minister Koolmees van SZW of hij de signalen herkent waaruit blijkt dat de meeste mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om betaling van onbetaalde pensioenpremies aan te vragen bij het UWV. En of Koolmees ook de signalen herkent waaruit blijkt dat werknemers die na faillissement werkloos raken, niet altijd bij het UWV betaling van hun onbetaalde pensioenpremie aanvragen. 
Tenslotte vraagt Van Dijk of de minister zijn mening deelt dat de bescherming van pensioenen van mensen die hun baan verliezen als gevolg van faillissement beter geborgd is als pensioenuitvoerders namens hen de aanvraag bij het UWV indienen.

Antwoorden minister Koolmees

Minister Koolmees begint met te antwoorden dat hij de signalen kent van pensioenfondsen dat zij premies mislopen bij faillissement van een aangesloten werkgever. Hij geeft daarbij aan dat uit een inventarisatie over de jaren 2014 tot en met 2017 blijkt dat van gemiddeld 62% van de failliete werkgevers achterstallige pensioenpremies zijn overgenomen. Daarbij gaat het om gemiddeld 82% van de werknemers die geraakt worden door een faillissement van de werkgever. Hij voegt daar aan toe dat dit niet wil zeggen dat in de overige situaties sprake was van niet betaalde pensioenpremies die niet zijn overgenomen door het UWV. Niet in alle faillissementen is volgens hem immers sprake van achterstallige pensioenpremies.

Koolmees geeft aan dat de huidige werkwijze van het UWV er op is gericht om zo veel mogelijk te waarborgen dat alle werknemers die aanspraak kunnen maken op een insolventie uitkering hiertoe ook een aanvraag indienen en dat daarbij altijd wordt gekeken naar achterstallige pensioenpremies. Het overnemen van onbetaalde pensioenpremies verloopt via één en dezelfde aanvraag als het overnemen van achterstallige loonbetalingen. Als een werknemer een insolventie uitkering aanvraagt, kijkt het UWV altijd of er sprake is van onbetaalde pensioenpremies. Werknemers hoeven dit dus niet apart aan te vragen. Het UWV benadert Iedereen die mogelijk recht heeft op een insolventie uitkering actief. Door dit aanvraagproces en de actieve communicatie daarover volgt volgens Koolmees dat werknemers op de hoogte kunnen zijn van de mogelijkheid om een insolventie uitkering, inclusief achterstallige pensioenpremies, aan te vragen.

De minister geeft verder aan dat zijn ambtenaren al geruime tijd in overleg zijn met de Pensioenfederatie over de vraag in hoeverre het probleem van onvoldoende overgenomen premiebetalingen te wijten valt aan het niet aanvragen door de werknemer. Op dit moment is volgens hem onvoldoende duidelijk of het door de pensioenfondsen geschetste probleem te wijten is aan het aanvraagproces dan wel aan andere factoren. Gelet daarop ziet Koolmees op dit moment geen aanleiding om het wettelijk mogelijk te maken dat een pensioenfonds rechtstreeks een aanvraag kan indienen bij het UWV. Hij wijst erop dat een dergelijke wetswijziging ook betrekking zou hebben op andere ‘derden’ waaraan een betalingsonmachtige werkgever bedragen verschuldigd is en die voor overname door UWV in aanmerking komen. Dit heeft volgens de minister grote gevolgen voor de uitvoeringspraktijk van het UWV, terwijl de noodzaak voor en de proportionaliteit van een dergelijke wetswijziging voor hem thans onvoldoende helder zijn.

Commentaar

Dit niet nieuwe probleem, kwam door de Corona-crisis opnieuw prominent in de schijnwerpers te staan. De Pensioenfederatie kaartte de lang gekoesterde wens om pensioenfondsen de mogelijkheid te geven niet betaalde pensioenpremies in geval van faillissement van de werkgever rechtstreeks bij het UWV te claimen via de Tweede Kamer opnieuw aan.

Minister Koolmees constateert dat het, zeker gezien het groeiende aantal te verwachten faillissementen, belangrijk is dat het overname proces zo effectief mogelijk wordt vormgegeven om te borgen dat geen verschuldigde pensioenpremies die voor overname door het UWV in aanmerking komen onbetaald blijven.

Hij blijft graag in gesprek over het door de Pensioenfederatie geconstateerde probleem en een gerichte en gepaste oplossing daarvoor waar noodzakelijk. Alleen ligt die volgens hem dus niet in de door de Pensioenfederatie bepleitte wetswijziging.

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis

Bron: Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het vereenvoudigen van betaling pensioenpremie bij faillissement.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 18 augustus 2020.