Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Koolmees houdt goede hoop op spoedig SER-advies nieuw pensioenstelsel

Koolmees houdt goede hoop op spoedig SER-advies nieuw pensioenstelsel

6 april 2018

Minister Koolmees geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij nog alle vertrouwen heeft dat sociale partners op korte termijn met een advies komen over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Hij geeft echter ook aan dat de urgentie nog onverminderd groot is. Hoe kort is kort?

Vernieuwing pensioenstelsel

De discussie over een nieuw pensioenstelsel loopt al geruime tijd. In januari 2010 presenteerde de commissie Goudswaard zijn rapport “Een sterke tweede pijler, naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen”. Staatssecretaris Klijnsma van SZW startte daarop in 2014 de Nationale Pensioendialoog en vroeg advies aan de SER. Dit leidde tot het “Advies Toekomst Pensioenstelsel” in februari 2015 en de “Verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling” van mei 2016. Een concreet SER-advies is er echter nog steeds niet.

Regeerakkoord

Het kabinet zegt in het regeerakkoord:Tijdens de pensioendialoog die de afgelopen jaren is gevoerd, bleek er een breed draagvlak te zijn voor vernieuwing van het pensioenstelsel. Eerdere rapporten van de SER (2015, 2016) hebben daartoe goede handreikingen gedaan. Het kabinet wil bij de hervorming van het pensioenstelsel aansluiting zoeken bij de contouren van een nieuw pensioenstelsel zoals opgenomen in de rapporten van de SER. De SER onderzoekt daarbij de mogelijkheid van een persoonlijk pensioenvermogen gecombineerd met het behoud van collectieve risicodeling. De SER komt op korte termijn met een advies hierover. Het kabinet wil samen met sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. Een vernieuwing die de kwetsbaarheden in het huidige pensioenstelsel adresseert en waarmee de sterke elementen (verplichtstelling, collectieve uitvoering, risicodeling en fiscale ondersteuning) gehandhaafd blijven. Voortbouwend op de werkzaamheden en rapporten van de SER wil het kabinet het pensioenstelsel hervormen tot een meer persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, waarbij de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Het kabinet ziet met belangstelling een gedragen voorstel van de SER tegemoet.”

In een brief van 15 december 2017 riep minister Koolmees de SER nogmaals op om snel met een advies te komen. In die brief herhaalt hij de in het regeerakkoord opgenomen ambitie om begin 2018 overeenstemming met sociale partners te krijgen over de invulling op hoofdlijnen binnen de kaders van de daarvoor in het regeerakkoord benoemde uitgangspunten. Zodat het wetgevend  proces in 2020 is afgerond.

Stand van zaken en voortgang

Tijdens het algemeen overleg van de vaste commissie voor SZW van 14 maart 2018 verzocht het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) minister Koolmees om de Kamer begin april te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwing van het pensioenstelsel.

Met een brief aan de Tweede Kamer voldoet de minister op 4 april aan dit verzoek. Hij geeft aan dat in het regeerakkoord een ambitieus pakket aan maatregelen is opgenomen om het pensioenstelsel te vernieuwen. Maar, stelt ook dat pensioen in de eerste plaats een arbeidsvoorwaarde is en dat sociale partners daarmee een belangrijke rol hebben binnen het pensioenstelsel. Het kabinet heeft nog steeds de in het regeerakkoord geformuleerde ambitie om samen met de sociale partners de stap te zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. Binnen de SER wordt op dit moment gewerkt aan de vormgeving van een nieuw pensioencontract. Volgens minister Koolmees is de laatste jaren al veel uitgewerkt en is de urgentie nog onverminderd groot. Hij heeft er daarom vertrouwen in dat de sociale partners op korte termijn met een advies komen.

Commentaar

Het SER-advies over de vernieuwing van het pensioenstelsel blijkt een zware bevalling. Ruim acht jaar na het rapport van de commissie Goudswaard en twee jaar na de laatste publiciatie (de Verkenning) van de SER op dit vlak, is er nog steeds geen concreet uitgewerkt en breed gedragen advies. Uiteraard is een breed maatschappelijk draagvlak belangrijk en een loffelijk streven. Maar langzamerhand doemt de vraag op hoeveel tijd de minister de sociale partners nog wil geven. Het regeerakkoord is vrij helder en concreet. Zowel wat de invulling als het tijdpad betreft. Door aan de fiscale knop te draaien, kan het kabinet het regeerakkoord uitvoeren ook zonder brede steun van de sociale partners. Het is begrijpelijk dat het kabinet hier terughoudend in is. Op herrie in de polder zit niemand te wachten. Maar nietsdoen is ook geen optie. Hoewel minister Koolmees meerdere malen aangaf geen ‘als-dan-vragen’ te willen beantwoorden, komt het moment steeds dichterbij waarop hij knopen zal moeten doorhakken wil hij het in het regeerakkoord opgenomen tijdschema halen. En daarbij is nu de grote vraag ‘hoe kort is kort?’

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis

Bron: Brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer van 4 april 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 6 april 2018.