Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Kortere loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor AOW-gerechtigden

Kortere loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor AOW-gerechtigden

23 november 2020

Minister Koolmees stuurde op 13 november 2020 het evaluatieverslag en ontwerpbesluit beëindigen overgangsrecht Wet Werken na de AOW aan de Tweede Kamer. Hij stelt voor de bij de invoering van de wet getroffen overgangsmaatregel te laten vervallen. De periode van loondoorbetaling bij ziekte wordt teruggebracht van dertien weken naar zes weken.

Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd is geëvalueerd

Op 1 januari 2016 trad de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd in werking. Deze wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werkende AOW’ers. Een amendement voegde een evaluatiebepaling aan de wet toe. Afgelopen 13 november zijn de uitkomsten van deze evaluatie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Tijdens de behandeling van de wet in de Tweede Kamer waren er zorgen over mogelijke verdringing van niet AOW-gerechtigden op de arbeidsmarkt door de wet. Daarom is in de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd een overgangsmaatregel opgenomen. De overgangsmaatregel regelt onder andere dat de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor AOW-gerechtigden voorlopig dertien weken is in plaats van de zes weken uit de wet. Zou uit het evaluatieonderzoek geen verdringing blijken dan zou de periode alsnog verkort worden naar zes weken.

Volgens evaluatie vindt geen verdringing van niet AOW-gerechtigden plaats

SEO Economisch Onderzoek voerde het evaluatieonderzoek uit. Zij onderzochten of het doel van de wet is bereikt. Dat doel is het stimuleren van het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd op basis van een ‘reguliere’ arbeidsovereenkomst. Ook zijn de effecten van de wet onderzocht. Vooral de eventuele verdringing op de arbeidsmarkt van nog niet AOW-gerechtigden.

Uit het onderzoek blijkt dat weinig werkgevers een AOW’er in dienst nemen omdat ze minder risico’s lopen bij ziekte en ontslag of omdat ze goedkoper zijn. Ook de redenen van een werkgever om een AOW’er aan te nemen, wijzen op normale concurrentie tussen sollicitanten. Verder blijken de maatregelen in de wet die verdringing moeten tegengaan, geen meetbare invloed te hebben op de keuze van een werkgevers voor wel of geen AOW-gerechtigde.

De conclusie is daarom dat er geen sprake lijkt te zijn van verdringing in de onderzochte periode.

Loondoorbetalingsperiode wordt verkort

Van een werkgever wordt de loondoorbetalingsperiode, het opzegverbod en de re-integratieplicht bij ziekte verkort van dertien weken naar zes weken. Is de eerste ziektedag op of na 1 april 2021? Dan moet het loon zes weken doorbetaald worden. Bij een eerste ziektedag voor 1 april 2021 blijft dat de huidige dertien weken.

Commentaar

De uitkomsten van de evaluatie verbazen niet. Het aandeel op de arbeidsmarkt van AOW-gerechtigden in loondienst was, is en blijft hoogstwaarschijnlijk beperkt. De verhoging van de AOW-leeftijd zal daar mogelijk ook een rol in spelen. De meeste werkgevers zijn bovendien waarschijnlijk maar globaal op de hoogte van de verschillen tussen een AOW-gerechtigde en een niet AOW-gerechtigde in dienst nemen. Tenslotte is het financiële voordeel van een verkorting van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte van dertien naar zes weken gering.

Auteur: Leo van Leeuwen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Kamerbrief over evaluatie Wet werken na de AOW, 13 november 2020

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 20 november 2020