Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Korting WW met pensioen: moet een werkgever dat vergoeden?

20 oktober 2015

Een 59-jarige werknemer krijgt ontslag. In de hoogte van zijn ontslagvergoeding houdt de werkgever geen rekening met een pensioenkorting op zijn WW-uitkering. Hoe redelijk is dat? Moet de werkgever die korting op de WW compenseren? Daarover oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden.

De kwestie 

Na een reorganisatie heeft werkgever W geen werk meer voor werknemer X. Hij krijgt ontslag en een ontslagvergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op de Kantonrechtersformule die gold tot 1 januari 2009. 

X was op het moment dat hij ontslagen werd (1 september 2011) 59 jaar. Hij vindt dat de gevolgen van het ontslag voor hem onredelijk zwaar zijn. En daar had W rekening mee moeten houden. X heeft namelijk een vroegpensioenregeling van een (rechts)voorganger van W. Die vroegpensioenregeling gaat in op zijn 60-ste en wordt volledig gekort op zijn WW-uitkering. Daarmee heeft W geen rekening gehouden. Dat vindt X niet terecht. 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Volgens W is de ontslagvergoeding die X krijgt toereikend om het inkomen van X tot aan de prepensioenrichtleeftijd op peil te houden. Volgens W zit X na zijn ontslag op een inkomensniveau van 67,5% van zijn laatstverdiende loon. Dit inkomen is afkomstig uit pensioeninkomsten, vermeerderd met WW (dat overigens wordt gekort in verband met de pensioeninkomsten). 

Volgens het Hof heeft W bij het vaststellen van de ontslagvergoeding geen aandacht geschonken aan het vroegpensioen dat X vanaf zijn 60-ste verjaardag ontvangt uit een dienstbetrekking van de rechtsvoorganger. Die uitkering wordt volledig gekort op de WW-uitkering. Pas in de loop van de procedure onderkende W die korting. Deze korting leidt er toe dat X over die jaren niet ongeveer € 95.000 aan WW ontvangt, maar ongeveer € 44.500. 

Doordat de WW-uitkering voor meer dan de helft wordt gekort vanwege het vroegpensioen, is het X die zijn inkomensachteruitgang tot aan de datum van de prepensioenrichtleeftijd betaalt, aldus het Hof. En worden de uitkeringen die in de jaren 2012-2014 worden gedaan, onttrokken aan zijn pensioenvoorziening. 

De korting van de WW-uitkering komt doordat X het ingegane vroegpensioen niet mag uitstellen. Volgens de fiscale wetgeving en het pensioenreglement mag uitstel alleen als hij nog in dienstbetrekking zou zijn. Dit heeft tot effect dat X zelf met zijn ingegane vroegpensioen zijn pensioenvoorziening op latere leeftijd, voor een aanzienlijk deel financiert. Dit inkomenseffect is echter niet meegewogen bij de vaststelling van de ontslagvergoeding. Het Hof concludeert dat het ontslag daarom kennelijk onredelijk is en dat X schade leidt van € 50.000. W moet dit compenseren. 

Commentaar

Korting van de WW-uitkering met een ingegaan pensioen levert regelmatig vragen op. In ons bericht 'Hoe staat het met: korting pensioenuitkering op WW' leest u in welke situaties de WW-uitkering niet gekort wordt. De pensioenuitkering van X valt niet onder één van die uitzonderingen. Maar moet een werkgever financieel ervoor opdraaien wanneer het pensioen wel gekort wordt op de WW? 

In deze casus wel. Met name omdat W op de hoogte was van de vroegpensioenregeling die gold voor de werknemers die bij Z in dienst waren geweest. W had daarmee in zijn berekening van de ontslagvergoeding geen rekening gehouden. En dat maakte dat de gevolgen van het ontslag voor X in verhouding tot de gevolgen voor W onredelijk waren. 

Een onverwacht extra (pensioen)risico waarmee een onderneming geconfronteerd kan worden bij overname of fusie. Wilt u meer weten over de risico’s die pensioenverplichtingen opleveren bij fusie en overname? En hebt u onze training Pensioenrisico’s bij fusie en overname gemist? 

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden voor zo’n training of overleg.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, publicatiedatum: 15-10-2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 20 oktober 2015