Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Levensloop omzetten in pensioen

Levensloop omzetten in pensioen

20 april 2018

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) bevestigt in een Vraag & Antwoord dat levensloop kan worden omgezet in pensioen. Maar door de omzetting mag het pensioen niet uitkomen boven de fiscale begrenzing van hoofdstuk IIB Wet op de Loonbelasting 1964 (Wet LB).

Einde levensloop

In 2013 eindigde de fiscale faciliteit voor levensloopregelingen. Voor werknemers waarvan het levenslooptegoed op 31december 2011 een waarde had van € 3000 of meer geldt een overgangsregeling. Zij kunnen tot 1 januari 2022 blijven toevoegen aan de levensloopregeling. Op grond van het overgangsrecht moet een werkgever het saldo van de levenslooprekening één dag voordat de AOW-uitkering ingaat of direct voorafgaande aan de eerdere ingangsdatum van het pensioen tot het belastbaar loon van de werknemer tellen. Dat geldt ook voor het saldo dat op 31-12-2021 nog op een levenslooprekening staat. De overgangsregeling biedt de werknemer ook de mogelijkheid het levenslooptegoed aan te wenden voor aanvulling op zijn pensioen.

Omzetting levensloop in pensioen

Op grond van Wet LB (tekst 2011) is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling om te zetten naar een pensioenregeling. Voorwaarde daarbij is dat het pensioen na de omzetting nog binnen het (huidige) fiscaal kader voor pensioen van de Wet LB blijft. Dat wil zeggen dat de pensioenaanspraken na de storting vanuit de levensloopregeling blijven binnen de jaarlijkse opbouwgrenzen en de maximale grenzen per pensioensoort.

Het is met ingang van 1 juli 2017 niet meer mogelijk om het saldo van een levensloopregeling om te zetten in pensioenaanspraken die zijn verzekerd bij een eigenbeheerlichaam. Na het invoeren van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is een eigenbeheerlichaam nog slechts een toegelaten pensioenverzekeraar voor pensioenaanspraken die op 30 juni 2017 al in eigen beheer waren verzekerd. De DGA kan zijn eventuele levensloop saldo alleen omzetten in een pensioen dat is ondergebracht bij een verzekeraar of pensioenfonds.

Commentaar

Wij krijgen regelmatig vragen over de mogelijkheid om een tegoed op een levenslooprekening fiscaal geruisloos omzetten van naar een pensioen. Aan deze geruisloze omzetting wordt  de fiscale voorwaarde gesteld dat er in het verleden minder pensioen werd opgebouwd dan thans fiscaal maximaal mogelijk is (inhaalruimte). Daarnaast geldt nog de extra (niet fiscale) voorwaarde dat in de pensioenregeling moet staan dat de deelnemer mag bijstorten.

Over de vraag of aanvulling van het pensioen in bestaande pensioenregeling mogelijk is, kan de pensioenuitvoerder uitsluitsel geven. Bij de meeste pensioenuitvoerders is het alleen mogelijk om de inhaal van pensioen onder te brengen (te verzekeren) wanneer ook de pensioenregeling bij diezelfde pensioenuitvoerder is ondergebracht.

Bij het bepalen van de inhaalruimte moet worden vastgesteld of er minder pensioen is opgebouwd dan fiscaal maximaal is toegestaan. Daarbij moet de opbouw in de huidige pensioenregeling worden vergeleken met hetgeen op basis van de huidige wetgeving fiscaal maximaal had kunnen worden opgebouwd. Dit is een erg complexe berekening met een gerede kans dat er geen of weinig fiscale ruimte is

Let op: Het tegoed van de levensloop-rekening kan niet rechtstreeks worden omgezet naar een lijfrente. Natuurlijk kan het tegoed wel gebruikt worden om de jaar- en/of reserveringsruimte te vullen. Inhaal van pensioen kan leiden tot een correctie van de lijfrentepremieaftrek in het verleden. Dat leidt dan tot extra belastingheffing.

Aegon Adfis kan u adviseren over de mogelijkheden van inhaal van pensioen. Kijk voor de voorwaarden elders op deze site.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Vraag en Antwoord 05-006, 4 april 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 12 april 2018