Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Lodders beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet verbeterde premieregeling

9 mei 2016

Op 10 maart 2016 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet verbeterde pensioenregeling aan. Zie ons bericht van 11 maart 2016. De initiatiefneemster van het wetsvoorstel, Helma Lodders, beantwoordt vragen uit de Eerste Kamer over de variabele pensioenuitkering.

Variabele pensioenuitkering

Op grond van de huidige Pensioenwet moet een deelnemer aan een premie- of kapitaalregeling het pensioenkapitaal op de pensioeningangsdatum omzetten in een vastgestelde levenslange uitkering in euro’s. Het Wetsvoorstel Wet verbeterde pensioenregeling biedt deze deelnemers de keuze om het pensioenkapitaal om te zetten in een variabele levenslange uitkering. In dat geval belegt deze deelnemer ook na de pensioeningangsdatum zijn pensioenkapitaal. De variabele uitkering is afhankelijk van het beleggingsresultaat, de ontwikkeling van de levensverwachting en het sterfteresultaat. Bedoeling is dat de deelnemer met doorbeleggen een hoger pensioen krijgt. Maar daar tegenover staat dat de deelnemer risico blijft lopen met zijn pensioenuitkering.

Vragen en antwoorden

Hierna vindt u een selectie van de vragen en antwoorden uit de Memorie van Antwoord (MvA).

Wat is de praktische betekenis van een “pensioeneenheid”? Een term die als definitie wordt ingevoerd, maar verder in het wetsvoorstel nergens terugkeert.
Dit is een vorm van een variabele uitkering. Het gebruik van eenheden vindt onder de motorkap plaats en is daarmee een van de manieren om tot een variabele uitkering te komen. De pensioeneenheden weerspiegelen een bepaalde waarde in euro’s. Deze tegenwaarde bewegen mee met de beleggingsresultaten.

Kunnen partijen de variabele uitkering na een bepaalde periode omzetten in een vastgestelde uitkering?
Dat is in beginsel niet mogelijk. Wel kan een zelfde resultaat worden beoogd door de risico’s af te dekken.

Welke toelichting moeten pensioenuitvoerders geven aan pensioengerechtigden over projectierente?
Een pensioenuitvoerder bepaalt de variabele uitkeringen op basis van een projectierente. Deze rente is vergelijkbaar met de tariefsrente die pensioenuitvoerders hanteren bij de bepaling van vastgestelde pensioenuitkering. De pensioenuitvoerder vergelijkt bij een variabele uitkering jaarlijks het werkelijk behaalde beleggingsresultaat met de projectierente. Een hoger beleggingsresultaat leidt tot een hogere uitkering en een lager resultaat tot een lagere uitkering.

NB.
De projectierente is voor alle aanbieders gelijk en garandeert een transparant en gelijk speelveld. De projectierente is gelijk aan de risicovrije rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen die DNB publiceert, ook wel risicovrije rente genoemd.

Maakt het wetsvoorstel het mogelijk om de periodieke vaste daling na de ingangsdatum van het pensioen bij te stellen?
Een variabele uitkering met een vaste daling levert bij aanvang een hogere pensioenuitkering op dan bij de gelijke variabele uitkering. Het hogere beleggingsresultaat dan de risicovrije rente moet de verlaging compenseren. Als de rendementsverwachting uitkomt, leidt dit bij een variabele uitkering met een periodiek vaste daling tot een nominaal gelijkblijvende uitkering. Een variabele uitkering zonder vaste daling neemt in dat geval toe. Bij een uitkering met een vaste daling neemt de pensioengerechtigde in feite al een voorschot op de vermeende beleggingsresultaten. Een periodieke vaste daling van de pensioenuitkering moet uiterlijk op de pensioeningangsdatum vaststaan. Aanpassing van de daling, bijvoorbeeld ter compensatie van financiële mee- of tegenvallers, is dus niet toegestaan. De periodieke vaste daling moet wel worden bijgeteld als deze meer bedraagt dan het te verwachten overrendement van het belegde pensioenkapitaal.

Leidt de informatieverplichting van pensioenuitvoerders niet tot te hoge kosten, zeker afgezet tegen de omvang van de gemiddelde pensioenen?
Volgens Lodders moeten alle pensioengerechtigden in staat zijn te kiezen tussen een vastgesteld– of variabel pensioen. Hierover moeten zij goede informatie krijgen. Volgens haar vallen de kosten van deze (extra) informatievoorziening wel mee.

Waarom default: nominale uitkering en niet de variabele uitkering?
Lodders vindt het van groot belang dat mensen heel bewust moeten kiezen voor een variabele uitkering. Hoewel een variabel pensioen meer kans biedt op een hoger pensioen, kan het ook iets onzekerder worden. Daarom is in dit wetsvoorstel er voor gekozen dat de standaardoptie (default-option) een nominale uitkering in euro’s is. Pas als de deelnemer of pensioengerechtigde expliciet een keuze maakt wordt er overgegaan op een variabele uitkering. Aldus Lodders. Als deelnemers geen keuze maken keert de pensioenuitvoerder in de meeste gevallen een vastgestelde pensioenuitkering uit. Lodders vindt dit terecht. Na verloop van tijd wordt dit wel geëvalueerd.

Hoe passend is het voorschrift om twee lifecycles aan te bieden voor pensioenfondsen die onder het ftk vallen?
In de huidige situatie bouwen pensioenuitvoerders het beleggingsrisico af naarmate de pensioeningangsdatum nadert. Voor deelnemers die kiezen voor een variabele uitkering is dit niet gewenst. Daarom moeten pensioenuitvoerders op grond van het wetsvoorstel werken met twee lifecycles. Eén met afbouw van de beleggingen en één met doorbeleggen. Deelnemers kunnen vóór de pensioeningangsdatum al kiezen tussen de twee lifecycles. De voorwaarde van twee lifecycles geldt zowel voor verzekeraars als pensioenfondsen. Ook als ze slechts één van de varianten uitvoeren. Uitvoerders die slechts een vastgestelde uitkering aanbieden hebben tot 1 januari 2018 de tijd om hun beleggingsbeleid aan te passen. Er is geen reden om pensioenfondsen uit te zonderen van de verplichting om 9tenminste) twee lifecycles aan te bieden.

Commentaar

De regelgeving met betrekking tot de variabele pensioenuitkering is complex. In deze MvA geeft Lodders op een aantal punten een nadere toelichting.

Wilt u echter een totaalbeeld van werking van de variabele pensioenuitkering dan raden wij u aan om deel te nemen aan de workshop die Aegon Adfis hierover begin juni organiseert. Maar dan moet u wel snel zijn want er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Interesse? Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

Auteur: Paul Lavrijssen, Adviseur Aegon Adfis

Bron: Memorie van Antwoord van de initiatiefneemster, 2 mei 2016