Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Loonstamrecht: Vragen & Antwoorden CAP

Loonstamrecht: Vragen & Antwoorden CAP

4 februari 2016

Met ingang van 1 januari 2014 kunnen geen nieuwe loonstamrechten meer ontstaan. Voor op 31 december 2013 bestaande loonstamrechten versoepelde de wetgever de regels. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) herschreef daarom een aantal Vragen & Antwoorden hierover. Een samenvatting van die vragen en antwoorden vindt u hierna.

 

Ingangsdatum stamrecht (V&A 08-025)

Volgens het CAP moet in de stamrechtovereenkomst staan dat de periodieke uitkering uiterlijk ingaat in het jaar waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt of bij zijn eerdere overlijden. In stamrechtovereenkomsten die vóór 1 januari 1995 tot stand zijn gekomen hoeft deze bepaling niet te zijn opgenomen. 

Sterftekans lijfrente (V&A 08-021) 

A bedingt in een stamrechtovereenkomst een periodieke uitkering in de vorm van een direct ingaande tijdelijke lijfrente op twee levens. Dit houdt in dat de lijfrente uitkering eindigt bij het overlijden van de langstlevende van A en B maar uiterlijk na verloop van de overeengekomen termijn. Stel dat deze termijn vijf jaar is. 

De periodieke uitkering moet afhankelijk zijn van een onzekere gebeurtenis. Bij een lijfrente is dit de sterftekans. Deze moet hoger zijn dan 0,94%. Op welke wijze moet men de sterftekans in dit geval bepalen?

Het CAP: De toegekende lijfrente bestaat in feite uit twee periodieke uitkeringen. Eén die toekomt aan A en één die toekomt aan zijn partner (B). Beide periodieke uitkeringen moeten afhankelijk zijn van een sterftekans van minimaal 0,94%. De sterftekans dient voor beide periodieke uitkeringen te worden bepaald over de periode van vijf jaar, uitgaande van de meest recente overlevingstafels. Dat de periodieke uitkering die toekomt aan de B pas ingaat bij het overlijden van A kan voor de bepaling van de sterftekans buiten beschouwing blijven. 

Op grond van overgangsrecht is het met ingang van 1 januari 2014 mogelijk het stamrechtvermogen in gedeelten op te nemen. Deze gedeeltelijke opname van het stamrechtvermogen is toegestaan tot aan het moment waarop de stamrechttermijnen uiterlijk in moeten gaan (AOW-leeftijd of overlijden). Daarna moet het stamrecht in termijnen ingaan. Hierdoor geldt de minimaal vereiste sterftekans alleen nog voor de aan te kopen periodieke uitkeringen vanaf de uiterste ingangsdatum van de stamrechtuitkeringen 

Afkoopverbod (V&A 08-019) 

De vrijstelling voor loonstamrechten was volgens de Wet en de jurisprudentie niet van toepassing wanneer partijen in de stamrechtovereenkomst een afkoopmogelijkheid opnamen. Door het overgangsrecht is het vanaf 1 januari 2014 mogelijk om voorafgaand aan de uiterste ingangsdatum van het stamrecht tot (gedeeltelijke) afkoop van het stamrecht over te gaan. Het is daarom volgens het CAP fiscaal geen bezwaar wanneer in een bestaande stamrechtovereenkomst een afkoopmogelijkheid van het stamrecht, voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd, op te nemen. 

Contraverzekering (V&A 08-029) 

Om kapitaalverlies bij voortijdig overlijden te voorkomen sluit een stamrechtgerechtigde (A) een contraverzekering. Deze verzekering keert uit als A overlijdt voordat een bepaalde periode is verstreken. Kan A de premie voor de contraverzekering voldoen uit het stamrecht?

Door de versoepeling van de eisen van de opname onder het overgangsrecht (zie hiervoor) kan dit tot aan de ingangsdatum van de periodieke uitkering. De onttrekking is dan wel belast als stamrechtuitkering. Als dit gebeurt na ingangsdatum van de periodieke uitkering voldoet de periodieke uitkering niet meer aan de voorwaarden. Daarom moet A in dat geval de premie uit privé middelen voldoen. 

Commentaar 

Door de versoepeling van de eisen van de opname onder het overgangsrecht zijn de voorwaarden voor bestaande loonstamrechten in sommige gevallen minder strikt. U kunt hier rekening mee houden bij de financiële planning voor uw klant. 

Overigens raden wij in alle gevallen af om de premie voor de contraverzekering uit het stamrecht te halen. Ter voorkoming van erfbelasting is het voordeliger als de kinderen deze verzekering afsluiten en hiervoor de premies voldoen. De ouders kunnen eventueel door schenking de kinderen in staat stellen om de premies te voldoen. 

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: www.belastingdienstpensioensite.nl 

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 3 februari 2016