Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Loslaten waardeoverdrachtstermijn roept calculerend gedrag op

18 februari 2015

Staatssecretaris Klijnsma stuurde op 13 februari 2015 de Kamer een ontwerpbesluit over waardeoverdracht. Het besluit zal in werking treden met ingang van 1 januari 2015. Dit om gevolgen van calculerend gedrag door het loslaten van de termijn van zes maanden te voorkomen.

Waardeoverdracht

Vanaf 8 juli 1994 geldt voor werknemers een wettelijk recht op waardeoverdracht bij wisseling van dienstverband. De werknemer heeft het recht de pensioenaanspraak bij de oude werkgever over te dragen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Werkgevers en pensioenuitvoerders moeten meewerken als de werknemer om waardeoverdracht verzoekt binnen zes maanden. 

Bij de behandeling van het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader op 16 oktober 2014 is het amendement aangenomen over deze individuele waardeoverdracht. Met dit amendement vervalt vanaf 1 januari 2015 die termijn van zes maanden. 

Calculerend gedrag

Door het vervallen van die termijn van zes maanden krijgen werknemers langer de tijd om waardeoverdracht in gang te zetten. En kunnen zij onder meer gerealiseerde kortingsmaatregelen die sinds die baanwisseling in het verleden bij diverse pensioenfondsen hebben plaatsgevonden in de beoordeling betrekken. Dit kan positie van de andere deelnemers en daarmee de solidariteit in de regeling onder druk zetten. 

Daarnaast kunnen dergelijke afwegingen ertoe leiden dat “slapersbestanden” alsnog in beweging kunnen komen. Met mogelijk grote financiële gevolgen voor pensioenuitvoerders.

Verder kan het wegvallen van de termijn ertoe leiden dat werkgevers te maken krijgen met ophoping van gevallen van waardeoverdracht. Als er sprake is van een bijbetalingsverplichting kan dit leiden tot forse liquiditeits- en/of continuïteitsproblemen van die werkgevers.

Ontwerpbesluit

De Staatssecretaris stelt voor het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling aan te passen. Zodat de termijn van zes maanden blijft gelden voor werknemers die vóór 1 januari 2015 zijn gaan deelnemen aan de pensioenregeling waarin hij zijn – bij vorige werkgevers - opgebouwde pensioenrechten wil inbrengen. 

Voor werknemers die na 1 januari 2015 deelnemer worden geldt die zesmaandstermijn niet meer. Deze wijziging voorkomt het gevaar van calculerend gedrag en het daarmee samenhangende gevaar van het in beweging komen van slapersbestanden. Aldus de toelichting. 

Om het probleem van de bijbetalingsproblematiek te beperken en om te voorkomen dat dit probleem escaleert, is via dit besluit erin voorzien dat de regeling van de beperking van de bijbetalingslasten per 1 januari 2015 van toepassing zal zijn op alle werkgevers, en niet alleen op kleinere werkgevers. 

Commentaar

De wijziging in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplicht beroepspensioenregeling gaat in met terugwerkende kracht naar 1 januari 2015. 

Er wordt momenteel een onderzoek gedaan naar herziening van waardeoverdracht. Staatssecretaris Klijnsma belooft dat zij vóór de 2015 de uitkomst van dat onderzoek naar de Tweede Kamer stuurt en daarna met een wetsvoorstel komt. Dat is naar onze mening beslist noodzakelijk. Het (wettelijk) recht op waardeoverdracht is 20 jaar oud! En is ontstaan in een compleet andere tijd waarin bijvoorbeeld de eindloonregeling meer regel dan uitzondering was. 

De Staatssecretaris is die mening ook toegedaan Uit de toelichting op het besluit: “De bestaande bijbetalingsproblematiek heeft weinig meer te maken met het oorspronkelijke doel van waardeoverdracht: het voorkomen van pensioenverlies voor deelnemers bij eindloonregelingen. De huidige bijbetalingsproblematiek komt vooral voort uit verschil in financieringsmethodieken van pensioenuitvoerders ten opzichte van het wettelijke overdrachtstarief.” 

Tijd voor vernieuwing van het wettelijk recht op waardeoverdracht. En dan niet op basis van de wettelijke rekenregels, maar op basis van de feitelijke voorziening. Dan hoeven deelnemers in een pensioenfonds met onderdekking ook niet meer onnodig te wachten op hun waardeoverdracht. Wij zijn benieuwd naar. Omdat het vaak over veel geld en complexe materie gaat, is het raadzaam dat de Wft-adviesplicht van toepassing wordt op waardeoverdracht. Een adviseur kan een deelnemer duidelijk maken dat waardeoverdracht niet in alle situaties tot verbetering van de pensioensituatie leidt, zoals nu vaak ten onrechte wordt gedacht. 

 

Auteur:  Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Ontwerpbesluit aanpassing regels bij waardeoverdracht, 13 februari 2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 18 februari 2015