Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Mogelijke pensioenmaatregelen in ombuigingslijst Financiën

3 juni 2016

Het Ministerie van Financiën publiceerde een zogenoemde ombuigingslijst. Deze lijst bevat een opsomming van maatregelen die genomen kunnen worden om besparingen op de overheidsuitgaven te realiseren. In deze lijst staat ook een aantal mogelijke pensioenmaatregelen.

Wat is een ombuigingslijst

Het is gebruikelijk dat ambtelijk Financiën in aanloop naar de verkiezingen een technische ombuigingslijst opstelt en deze lijst vertrouwelijk deelt met fracties in de Tweede Kamer. Politieke partijen kunnen de lijst gebruiken als input voor het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. Nu de ombuigingslijst uitlekte naar de Volkskrant, besloot het ministerie van Financiën om de lijst te publiceren. De ombuigingslijst bevat een opsomming van maatregelen die genomen kunnen worden om besparingen op de overheidsuitgaven te realiseren. Tevens zijn fiscale maatregelen opgenomen. De opties in deze ombuigingslijst zeggen niets over de politieke wenselijkheid of haalbaarheid van de opgenomen maatregelen. Het gaat om een inventarisatie van alle technische mogelijkheden, rijp en groen.

In de lijst staat een aantal mogelijke opties op het gebied van pensioenen.

Mogelijke pensioenmaatregelen

Verschillende mogelijke pensioenmaatregelen om besparingen op de overheidsuitgaven te realiseren passeren de revue. Een aantal pensioenmaatregelen in de ombuigingslijst leest u hierna. Voor alle maatregelen geldt dat het structurele effect wordt bereikt na circa 60 jaar. Op de korte termijn is het effect van lagere belastingopbrengsten uit pensioenuitkeringen relatief klein.

Verlaging aftoppingsgrens pensioen

De verlaging van de aftoppingsgrens. Die grens is dit jaar € 101.519. De vrijstelling in box 3 voor nettopensioen en nettolijfrente wordt gelijktijdig verruimd. De pensioenpremies dalen met 1 miljard euro bij het verlagen van deze grens naar € 80.000. Wanneer deze grens wordt verlaagd naar € 60.000 dalen de pensioenpremies met € 3,2 miljard. Op de lange termijn drukken de lagere belastingopbrengsten uit pensioenuitkeringen de hogere opbrengst uit de lagere aftrekbare pensioenpremies.

Beperken verplichte pensioenopbouw pensioen
De verplichtstelling tot het opbouwen van pensioen kan gemaximeerd worden tot een bepaald pensioengevend loon, bijvoorbeeld 2x modaal of 1,5x modaal. Daarboven mag de deelnemer vrijwillig opbouwen in de tweede of de derde pijler, fiscaal gefaciliteerd tot de huidige aftoppingsgrens.

Verlaging maximale opbouwpercentage pensioen van 1,875 naar 1,75
Het opbouwpercentage voor pensioen kan worden verlaagd van 1,875 naar 1,75 of 1,65. Als de aanpassing van het fiscaal kader wordt gecombineerd met een fundamentele herziening van het pensioenstelsel (zoals afschaffen doorsneesystematiek en faciliteren van een nieuw type pensioencontract) lijkt voldoende voorbereidingstijd noodzakelijk voor fondsen, wetgever en toezichthouders. De ombuigingslijst meldt een invoeringsjaar 2020. Als de aanpassing meer geïsoleerd wordt uitgevoerd, kan de opbrengst vermoedelijk sneller worden gerealiseerd, maar vraagt ook dan wetswijziging. Op de lange termijn wordt de hogere opbrengst uit de lagere aftrekbare pensioenpremies gedrukt door lagere belastingopbrengsten uit pensioenuitkeringen.

Oudedagsreserve

De oudedagsreserve biedt ondernemers (die voldoen aan het urencriterium) de mogelijkheid binnen het ondernemingsvermogen een oudedagsvoorziening op te bouwen. Bij staking van de onderneming kan deze fiscale oudedagsreserve belastingvrij worden omgezet in een lijfrente. Besloten kan worden om de FOR af te schaffen, zeker als in de nu lopende discussie in de Kamer zou worden besloten dat het pensioen in eigen beheer voor DGA’s wordt afgeschaft. Dit levert 96 miljoen euro per jaar op.

Commentaar

Omdat de ombuigingslijst was uitgelekt naar de Volkskrant besloot het ministerie van Financiën deze lijst openbaar te maken. Er staan erg veel maatregelen in die genomen zouden kunnen worden. Iedere politieke partij kan er wel wat van zijn gading vinden. Daarmee is echter allerminst gezegd dat de maatregelen ook tot concrete voorstellen leiden, die op politiek draagvlak kunnen rekenen. Wanneer we kijken naar mogelijke pensioenmaatregelen valt op dat het budgettaire effect (op de korte termijn) beperkt is en dat het structurele effect pas over 60 jaar wordt bereikt. Dus in 2076! Nu staan politici er om bekend dat het behalen van een succes op korte termijn het vaak wint van dat op de lange termijn. Wij zijn benieuwd wat wij van deze pensioenonderwerpen in de ombuigingslijst terug zien in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen.

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Ombuigingslijst, Ministerie van Financiën, 1 juni 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 3 juni 2016.