Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Mogelijkheden pensioenopbouw tijdens werktijdverkorting

Mogelijkheden pensioenopbouw tijdens werktijdverkorting

17 maart 2020

Het CAP publiceerde op haar site de mogelijkheden om de pensioenopbouw voort te zetten ingeval er een tijdelijke arbeidsduurverkorting wordt toegepast als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus Covid-19.

Vraag en antwoord CAP

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) is gevraagd naar de mogelijkheden om de pensioenopbouw ongewijzigd voort te zetten zonder rekening te moeten houden met de toegepaste tijdelijke arbeidsduurverkorting. Dit naar aanleiding van de ingrijpende maatregelen die bedrijven als gevolg van het coronavirus Covid-19 hebben moeten treffen. Het CAP publiceerde op 16 maart haar antwoord op deze vraag (V&A 20-004).

Mogelijkheden voorzetting pensioenopbouw

De fiscale wet- en regelgeving geeft de kaders aan waarbinnen pensioenopbouw is toegestaan. Of pensioenopbouw zonder fiscale gevolgen kan worden gecontinueerd nadat arbeidsduurverkorting wordt toegepast is afhankelijk van de situatie: blijft de dienstbetrekking geheel of voor een deel in stand en ontvangt de werknemer een inkomensvervangende loongerelateerde uitkering. Het CAP zette de verschillende situaties op een rij.

1. De dienstbetrekking blijft geheel in stand tijdens de arbeidsduurverkorting

In dat geval blijft er gewoon sprake van pensioengevende diensttijd in de zin van artikel 10a, eerste lid onderdeel a van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB). Dat hierbij sprake kan zijn van een lager pensioengevend loon hoeft geen probleem te zijn wanneer er sprake is van een gebruikelijke loonsverlaging (artikel 19 Wet LB). Bij een gebruikelijke loonsverlaging kan de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.

2. De dienstbetrekking wordt (gedeeltelijk) tijdelijk beëindigd

Wanneer de werknemer een inkomensvervangende loongerelateerde uitkering ontvangt (denk aan een WW-uitkering) is er sprake van pensioengevende diensttijd in de zin van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB (eerste deel). De pensioenopbouw mag worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat werd genoten voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting.

3. Arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of er geen inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen

In dat geval kan er onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw in de zin van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB (tweede deel) en onderdeel 2.3 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018, nr. 2018-28514.

Commentaar

Het Coronavirus en de arbeidsduurverkortingen die diverse werkgevers noodgedwongen hebben aangevraagd of moeten aanvragen hebben ook gevolgen voor pensioen. 

Zoals blijkt uit het V&A van het CAP staat de fiscale wet- en regelgeving voortzetting van pensioenopbouw tijdens de arbeidsduurverkorting niet in de weg. Het ontbreken van de financiële middelen bij de werkgevers die de werktijdverkorting hebben moeten aanvragen staan de voortzetting mogelijk wel in de weg. Met alle gevolgen – vooral voor het risicopartnerpensioen – van dien. Een oplossing voor het – tijdelijk - in stand houden van het risicopartnerpensioen in verband met een arbeidsduurverkorting door het Coronavirus onderzoekt Aegon op dit moment.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: V&A 20-004 CAP Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus COVID-19

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 17 maart 2020.