Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Nederland wijzigt (pensioenartikelen in) belastingverdragen met Ierland en Zwitserland

Nederland wijzigt (pensioenartikelen in) belastingverdragen met Ierland en Zwitserland

26 juni 2019

Nederland sloot een nieuwe belastingverdrag met Ierland en ondertekende een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland. Hierbij maakten de verdragspartners onder meer nieuwe afspraken over het heffingsrecht over pensioenen.

Nieuw belastingverdrag met Ierland

Het nieuwe belastingverdrag met Ierland vervangt het oude uit 1969. In het nieuwe verdrag maakte de verdragspartners nieuwe afspraken over de heffingsverdeling over pensioenen. Het heffingsrecht over pensioenen van in totaal meer dan € 25.000 per jaar is toegewezen aan de bronstaat waar het pensioen is opgebouwd. Het gaat dan om het totaal bruto bedrag aan pensioenen en soortgelijke beloningen, periodieke uitkeringen en sociale verzekeringspensioenen. Onder periodieke uitkeringen verstaat het Verdrag de in de Wet IB 2001 als belastbaar inkomen uit werk en woning bedoelde periodieke uitkeringen.

Pensioenen en soortgelijke beloningen die geen periodiek karakter hebben zijn ook belastbaar in de bronstaat.

Voor bestaande gevallen is er een overgangsregeling op basis waarvan de bepalingen van het oude belastingverdrag van toepassing blijven.

Minister Blok tekende het verdrag op 13 juni 2019 in Dublin. De Eerste en Tweede Kamer moeten het nog goedkeuren, waarna het in werking treedt op de laatste dag van de maand waarin de regeringen van Ierland en Nederland elkaar schriftelijk in kennis hebben gesteld dat de grondwettelijk vereiste formaliteiten zijn vervuld.

Wijziging belastingverdrag met Zwitserland

Op 12 juni 2019 ondertekenden Nederland en Zwitserland een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen deze twee landen. Daarin maken Nederland en Zwitserland nieuwe afspraken tegen belastingontwijking en over het heffingsrecht over pensioenen.

De heffingsrechtverdeling over pensioenen worden aangepast en vereenvoudigd. In het huidige verdrag heeft de bronstaat het heffingsrecht wanneer er is voldaan aan verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden komen te vervallen en het heffingsrecht wordt beperkt tot maximaal 15 procent. Dit maximum geldt niet voor afkoopsommen.

Commentaar

In de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 geeft het Ministerie van Financiën aan dat het streeft naar het overeenkomen van bronstaatheffing voor gefaciliteerd opgebouwde pensioenen – zowel voor reguliere pensioenuitkeringen als voor afkoopsommen van pensioenen – onafhankelijk van de fiscale behandeling van de pensioenen in de (nieuwe) woonstaat van de pensioengerechtigde (blz. 54).

Bij verdragen is echter sprake van twee partijen. Daarom geeft het ministerie aan dat in het kader van een finaal compromis Nederland met individuele verdragspartners als alternatief een beperkt heffingsrecht voor de bronstaat kan overeenkomen. In dit scenario mag de bronstaat slechts tot een vooraf vastgesteld maximum percentage heffen. De woonstaat, die de pensioengerechtigde toegang geeft tot openbare voorzieningen, kan dan desgewenst de pensioenuitkeringen eveneens belasten, onder verrekening van de door het verdrag gelimiteerde belasting die is geheven door de bronstaat.

Het nieuwe verdrag met Ierland en de wijzigingen in het verdrag met Zwitserland passen in dit fiscaal verdragsbeleid van Nederland. Eerder werden de verdragen met bijvoorbeeld België en Duitsland hierop aangepast. In het verdrag met België staat dat de werkstaat mag heffen, als de pensioenen in de woonstaat niet worden belast naar het algemene tarief voor beroepsinkomen uit niet zelfstandige arbeid of de belastbare basis wordt beperkt tot minder dan 90% van het bruto bedrag van het inkomen én het jaarlijkse bruto bedrag van het pensioen meer bedraagt dan € 25.000. Op basis van het verdrag met Duitsland mag het werkland heffen als het gezamenlijke bedrag van pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkeringen, dat een inwoner ontvangt, afkomstig is uit het werkland én meer bedraagt dan € 15.000.

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis 

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid “Nederland wijzigt belastingverdrag met Zwitserland”, 12 juni 2019 en Nieuwsbericht Rijksoverheid “Nederland sluit nieuw belastingverdrag met Ierland”, 13 juni 2019.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 25 juni 2019.